Tervise edendamine / Koolis

Koolis

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus

 • 21 Veebruar 2018

Tervise Arengu Instituut kutsub koole osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele.

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.

Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.

Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad:

 • sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus ja põhimõtted;
 • ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus;
 • efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted;
 • otsuste langetamise metoodika;
 • ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed;
 • enesejuhtimise metoodika;
 • suhtlemisoskuste arendamise metoodika;
 • kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus.

Osalejate õpiväljundid:

 • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
 • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
 • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
 • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
 • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Koolituse metoodika:

 • lühiloengud antud teemadel;
 • grupitööd ja arutelud gruppides;
 • kodutöö

Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend.

Lae alla koolituste tutvustused. 1.-5. klassi õpetajatele ja 6.-9 klassi õpetajatele

Lisainfo koolituste kohta:
Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut
Tel: +372 659 3845
merike.org@tai.ee

 

 

Hindamisvahendid

 • 16 Veebruar 2018

Tervisemeeskonna või -nõukogu hindamise küsimustik (2012)

Küsimustiku abil on kooli tervisemeeskonnal või -nõukogul võimalik läbi viia hindamine. Eesmärgiks on selgitada välja tervisemeeskonna suutlikkus tegeleda tervise ja heaolu valdkonnaga kooli tasandil. Hindamise läbiviimine on eelduseks tervist edendavate koolide võrgustikuga liitumisel.

Soovitav on viia hindamistegevus läbi kahel korral aastas – tegevusaasta alguses ja lõppedes selleks, et mõõta tervisemeeskonna või -nõukogu toimimise efektiivsust. Hinnata võib vajadusel sagedamini, küll aga soovitavalt mitte vähem kui kord aastas. Oluline on hindamistegevuse läbiviimise regulaarsus. Hinnangu tervisemeeskonna tööle annab tervisemeeskond või -nõukogu ise. Küsimustiku täitmisel on oluline, et see oleks kogu tervisemeeskonna arvamus, mitte ühe liikme seisukoht. Seetõttu soovitame küsimustiku täitmiseks kokku kutsuda tervisemeeskond või -nõukogu ja konsensuse alusel leida vastused esitatud küsimustele. Analüüsi ja järelduste tegemise protsessi võib kaasata soovi korral oma piirkonna lasteaedade koordinaatori või tervisedendaja. Tervisemeeskonna suutlikkuse hindamine planeeritakse tegevuskavas.

Küsimustiku saad alla laadida siit.

Kooli tervisealane sisehindamine

Hindamine annab ülevaate, millised on koolikeskkonna positiivsed ja parendamist vajavad valdkonnad, sellega aitab hindamine teadvustada koolis tervist toetava keskkonna olulisust.
Koolikeskkonna hindamise eesmärgiks on teadvustada juhtkonnale, õpetajatele ja õpilastele tervist toetava ja väärtustava keskkonna tähtsust koolis ja aidata jõuda selgusele oma koolikeskkonna positiivsetes ja parendamist vajavates valdkondades ning selle läbi arendada koolis turvalist ja toetavat keskkonda. 

Positiivne koolikeskkond suurendab heaolu ja ühtsustunnet ning tõstab organisatsioonisisest elukvaliteeti. See loob eeldused headeks õpitulemusteks, kiusamise ja puudumiste vähenemiseks ning kogu koolikollektiivi üldise tervisliku seisundi parenemiseks.

Hindamist võib korraldada iga koolielu edendamiseks moodustatud töögrupp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad.

Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning iga valdkonnaga on seotud indikaatorite skaalad 1-st kuni 5-ni.

Küsimustiku sisehindamise läbiviimiseks leiad siit.


Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka programmis olevaid retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.

 

Õpetajad

 • 27 November 2017

opetajadKäitumisoskuste Mäng on koolikeskkonnas kasutatav programm, mis loob õppimist soodustava keskkonna, arendab laste võimet enda reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab positiivset sotsiaalset käitumist ja koostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket või süvenemist.  VEPA metoodika lihtsustab ka seetõttu õpetaja tööd. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad soovitavad seda ka teistele!

VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga ootame liituma kõiki algklasside õpetajaid. VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA metoodikaga jõuda vähemalt 200 õpetaja ja 4000 õpilaseni.

VEPA-t rakendavad õpetajad:

 • peavad vähem tegelema õpilaste korralekutsumisega,
 • tulevad tõhusamalt toime klassi juhtimise ja suunamisega,
 • on õpetajana rahulikumad ja enesekindlamad,
 • leiavad, et suurenenud on õpilaste enesekontroll ja abivalmidus,
 • paranenud õpilaste  koostööoskus,
 • soovitaksid metoodika kasutuselevõtmist ka teistele koolidele.

Programmiga liituv õpetaja:

 • osaleb koolitustel (24 akad. tunni ulatuses),
 • saab metoodika materjalide komplekti,
 • teeb koostööd mentoriga, kes õpetajat toetab ja regulaarselt külastab.

"Ei kujuta ette, et veel parem mentor oleks saanud olla. Ta võitis minu usalduse juba esimesel kohtumisel ja oli kevadeni äärmiselt arukas nõuandja. Minu õpilased on samuti väga tänulikud."

Programmiga liitumiseks saada täidetud avaldus e-posti aadressile vepa@tai.ee

EL Sotsiaalfond horisontaalne 

Esmaabi

 • 16 Veebruar 2018

Esmase abi õpetamine I-III kooliastmes (vene keeles).

 

Содержание активных работ на III школьной ступени

 • 06 September 2017

Критическое и творческое мышление, принятие решений и решение проблем
1. Принятие решений
1.1. Активная работа «Понятия»
1.2. Активная работа «Какое решение самое лучшее?»
2. Влияние средств массовой информации
2.1. Активная работа «Золотое яблоко»
3. Употребление психоактивных веществ: причины и воздействие
3.1. Активная работа «Что меня защищает?»
3.2. Активная работа «Шляпы мышления»
3.3. Активная работа «Что я знаю?»
4. Нормативные убеждения
4.1. Активная работа «Как ты считаешь?»
4.2. Активная работа «Мнение или факт?»
Общение
1. Эффективное общение
1.1. Активная работа «Как выражать себя понятным образом?»
2. Самоутверждающее поведение
2.1. Активная работа «Получаю то, чего хочу»
3. Разрешение конфликта
3.1. Активная работа «Ссора»
4. Построение отношений и близкие отношения
4.1. Активная работа «Давайте познакомимся!»
Управление собой, умение справляться с эмоциями и стрессом
1.Самосознание
1.1. Активная работа «Необитаемый остров»
2. Управление собой
2.1. Активная работа «Большой план»
3. Умение справляться со стрессом и тревогой
3.1. Активная работа «Оммм!»
4. Гнев и агрессивность. Способность справляться с гневом
4.1. Активная работа «На сердитых воду возят»

 

Veel uudiseid ...