Kooli tervisenõukogu / Tervisenõukogu töökorraldus

On olemas teatud koostööpõhimõtted, mida tuleb igal kooli tervisenõukogul oma töös arvesse võtta.

Koostööpõhimõtted

Tervisenõukogu liikmed lepivad kokku tegutsemise:

 • põhimõtetes
 • paradigmalises aluses
 • metodoloogilistes lähtekohtades
 • koostööpartnerites
 • ajagraafikus ja
 • eelarves (selle olemasolul)

Tervisenõukogu tegevus on olemuselt meeskonnatöö, kelle tegevuse edukuse eelduseks on järgmiste koostööprintsiipide arvestamine:

 • ühine keel ja kontseptuaalne selgus
 • usaldus ja avatus
 • kord ja informeeritus
 • heatahtlikkus ja sallivus
 • üksteisest lugupidamine
 • vastutus

Tervisenõukogu loomise ja tegevuse eest vastutab kooli direktor.

Tervisenõukogu töövorm

 • Tervisenõukogu töövorm on koosolek.
 • Koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.
 • Koosoleku kutsub kokku tervisenõukogu esimees või esimehe asetäitja, kes on valitud tervisenõukogu liikmete poolt.
 • Koosolekud protokollitakse.
 • Tervisenõukogu annab oma tegevustest aru ja esitab omapoolse analüüsi tulemused vähemalt kord aastas kooli õppenõukogule ja hoolekogule.