Tervise edendamine / Koolis

Toitumine ja liikumine

  • 08. Detsember 2015

"Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks" (2015)

Juhend on mõeldud kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele – koolijuhile, kooli tervisenõukogule, õpetajatele ja õpilastele, kooli tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil. Juhendil on kaks eesmärki: 1) toetada koolides tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks tegevuste kavandamist, rakendamist ja hindamist ning 2) toetada tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamist koolides jätkusuutliku ning tõenduspõhise tervisedenduse kaudu.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Toitumine ja liikumine. I–III kooliaste. Õpetajaraamat" (2014)

Õpetajaraamatu eesmärk on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid.

Materjal on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele.

Juhendmaterjali väljatöötamisel olid olulisteks põhimõteteks lõimimine erinevate õppeainete vahel, tõenduspõhisus ja praktilisus.

Raamatu ülesehitusel lähtusid koostajad sellest, et iga teema koosneks tõenduspõhisest teoreetilisest osast koos metoodiliste soovitustega ning aktiivtöödest tundide läbiviimiseks. Teoreetiline osa on mõeldud õpetajatele enda teadmiste täiendamiseks ning metoodilised soovitused koos aktiivtöödega annavad suuniseid, kuidas toitumise ja liikumise alaseid teadmisi ja oskusi läbi praktiliste tegevuste õpilastele edasi anda.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit. Juhendmaterjali saad peatükkide ja praktiliste aktiivtööde (.pdf) kaupa alla laadida aadressilt www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/toitumine-ja-liikumine/opetajaraamat.

Esitlusmaterjal "Energiajoogid" (2014)

Abivahend õpetajatele jt koolitöös või loengute pidamisel. Esitlusmaterjal selgitab, mis on energiajoogid, annab ülevaate nende võimalikest koostisosadest, mõjust tervisele ning esitab kokkuvõtte TAI ja Põllumajandusministeeriumi koostöös 2013. a läbiviidud energiajookide uuringu tulemustest. Slaidid on koostatud nii, et esitluse läbiviijal on kasutada ka slaidide juurde kirjutatud märkused.

Esitlusmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit: Energiajoogid.pdfEnergiajoogid.ppt.

"Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele" (2011)

Juhendmaterjal on abiks noortega terviseteemade käsitlemiseks. Raamatu eesmärk on toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas.

Juhendmaterjali saad vaadata ja alla laadida siit.

"Toitumis- ja toidusoovitused noortele" (2010)

Materjal on mõeldud noortele, kes on alustamas iseseisvat elu eemal oma harjumuspärasest kodukeskkonnast. Trükises sisalduvad nõuanded ja soovitused, kuidas noored saavad uues ja kiires elus teha tervislikumaid toiduvalikuid, hoolitsedes nii enda kui ka oma tulevase perekonna tervise ja heaolu eest.

Juhendmaterjalis on seletatud lahti toitumisest lahutamatud mõisted nagu toiduenergia, põhitoitained, vitamiinid ja mineraalained; antud informatsiooni nende parimate allikate kohta ning kirjeldatud mõju nii nende ala- kui ka ületarbimise korral. Samuti leiab juhendist palju praktilisi nõuandeid söömist mõjutavate tegurite, toiduvalikute, erinevate asendusvariantide, toidu töötlemise ja valmistamise viiside, säilitustingimuste ning elementaarsete toiduohutusnõuete kohta.

Trükise eesmärk on aidata noorel inimesel (18.-26. eluaastani) teha tervislikumaid valikuid, arvestades sealjuures ka rahalisi piiranguid ja kesisemaid võimalusi.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Laste ja noorte toidusoovitused" (2009)

Laste toitumine vajab pidevat tähelepanu ja suunamist. Lasteaias ja koolis saadud teadmised aitavad lastel aru saada tervisliku ehk tasakaalustatud ning mitmekesise toitumise vajalikkusest. Vanemate kõrval saavad tervisliku toitumise mõtteviisi lasteni tuua ka pedagoogid ja meedikud. Juhendis olevad soovitused on mõeldud eelkõige 3–18aastaste lastega tegelevatele spetsialistidele abimaterjaliks toitumisega seotud tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Lapse rühi kujundamine" (2009)

Juhend on abiks lastega tegelevatele täiskasvanutele, et õigeaegselt märgata rühiga seotud kõrvalekaldeid lastel ja aidata oma igapäevase tegevusega kaasa õige rühi kujunemisele. Trükise saamiseks palun pöördu oma maakonna või linna tervisedenduse spetsialisti poole.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

"Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude" (2007)

Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. a Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise.

Esimeses osas antakse mängude läbiviijale taustinformatsioon tervisliku toitumise põhimõtetest ning tunnustatud seisukohtadest, mis on abiks lastega antud teemal arutluste ja mängude läbiviimisel. Teine ehk juhendi põhiosa koosneb tervislikku toitumist kujundavatest ja kinnistavatest laua-, liikumis-, õue-, draama- ning laulumängudest.

Enamik avaldatud mänge on koostatud vanusgrupile 3–7 eluaastat, üksikuid mänge on võimalik mängida ka 2–3aastaste lastega. Mängudel puudub vanuseline ülempiir, paljusid mänge on võimalik kasutada ka algklassides tervisliku toitumise teema käsitlemisel.

NB! Internetileheküljel olevat faili on kohandatud, et tagada mugav ligipääs internetist trükise sisule. Selle tõttu võivad teatud kujunduselemendid trükises, arvutiekraanil ja printversioonis erineda.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Internetipõhine toitumisprogramm

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Kasutamiseks saab alla laadida ka programmis olevaid retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks ning kõigile neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks.