Tervise edendamine / Koolis

Võrgustikuga liitumine

 • 23. September 2013

Enne, kui organisatsioon TEK võrgustikuga liitub, tuleks hinnata, kas ollakse tõepoolest liitumisega kaasnevateks protsessideks valmis. Selleks tuleks kooli meeskonnal läbi käia 5 ettevalmistavat sammu.

Võrgustikuga liitumise soovi korral võtab kool vajadusel ühendust maakonna koolide koordinaatoriga, kes aitab koolil läbi käia järgnevad 5 sammu.

SAMM 1: Kas oleme valmis?

 • Tutvustada TEK ideoloogiat oma koolis
 • Määrata kindlaks, kas juhid on protsessist huvitatud
 • Kas osalejad on valmis pühenduma tervist edendava kooli ideoloogia elluviimisele
 • Moodustada tervisenõukogu
 • Määrata kindlaks informatsioon, mis on vajalik õigete otsuste vastuvõtmiseks

SAMM 2: Mis on meie missioon?

Võime formuleerida oma missioon (enamik koolidel on see juba formuleeritud) näitab, et antud organisatsioonis on selged eesmärgid, millele ollakse keskendunud. Püstitatud eesmärkideni aitavad viia ka peamised põhimõtted ja veendumused – organisatsiooni väärtushinnangud.

Selles etapis tuleb koguda ka kõige tähtsamad andmed strateegilise protsessi jaoks. See kätkeb endast kooli keskkonna, struktuuri, juhtimise, vajaduste ja prioriteetide analüüsi.

SAMM 3: Milline on praegune olukord?

Selles etapis jõutakse selgusele, kuidas kavatsetakse püstitatud eesmärke saavutada. Selleks tuleb luua strateegia, mis tavaliselt vastab küsimusele "kuidas?". Tähtsamad sammud selles etapis on:

 • Teguritest arusaamine
 • Olemasoleva seisukorra hindamine
 • Strateegiliste suundade ja eesmärkide valik

SAMM 4: Kriitilised küsimused

Järgmisena on oluline leida vastuses järgmistele olulistele küsimustele:

 • Kuidas ja mida me saame praegu teha ja mida edasi planeerime?
 • Kuidas ja missugustele sihtrühmadele peaksime keskenduma?
 • Kuidas me teame, et tuleme toime ja millest tuleks loobuda?
 • Kuidas suudame kaasata kooli personali, õpilasi, vanemaid?
 • Kuidas peaksime kujundama oma suhteid teiste organisatsioonidega?

SAMM 5: Liitumisavalduse koostamine

Kui läbitud on eelnevad sammud ja kõik oluline läbi mõeldud, on sobiv aeg soovi korral koostada avaldus Eesti Tervist Edendavate Koolidega liitumiseks. Koolide võrgustiku koordinaatorite otsusega toimub alates 20.märtsist 2012 a. liituda soovivate koolide vastuvõtt kaks korda aastas. Avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid palume esitada kas 1.augustiks või 1. novembriks.

Augustiks esitatud taotluste läbivaatamise järgselt antakse tunnistused liitujatele üle Tervist Edendavate Koolide suvekoolis. Novembriks laekunud taotlused vaadatakse läbi 1.detsembriks. Väljastatud tunnistused saadetakse maakonna koordinaatorile, kes organiseerib nende üleandmise linnas või maakonnas.