Tervise edendamine / Koolis

Liitumistingimused

 • 17. Aprill 2014

Kõigil koolidel tuleb TEK-võrgustikuga liitumisel arvesse võtta nii liitumistingimusi kui ka kaasnevaid õigusi ja kohustusi.

Koolide liitumise tingimused

 • Koolis on moodustatud tervisenõukogu ja valitud/kinnitatud koordinaator.
 • Tervise edendamine kajastub kooli üldises arengukavas.
 • Kool esitab direktori poolt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse tervist edendavate koolide võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma valmisolekut tervist edendavate koolide ideoloogia arendamiseks.
 • Kool koostab järgneva kolme aasta kohta koolitervise edendamise visooni, mis toetub vähemalt kahe (Kooli tervisenõukogude sisehindamise ja Koolikeskkonna hindamise) küsimustiku põhistele hindamistulemustele.

Liitunud kooli õigused

 • Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda kõik soovijad, kes on täitnud liitumise tingimused ning on valmis kandma tervist edendavate koolide kohustusi ja vastu võtma vastavad õigused.
 • Saada regulaarselt informatsiooni juhtasutuse pädevuses olevate valdkondade ja tervist edendavate koolide võrgustiku tegevuste kohta.
 • Osaleda kõikidel võrgustiku koolitustel ja üritustel.

Liitunud kooli kohustused

 • Olla eeskujuks ja jagada kogemusi tervisedenduse alases tegevuses.
 • Teha koostööd tervisedenduse valdkonnas teiste koolide ja paikkonnaga.
 • Viia järjekindlalt ellu kooli poolt koostatud tervisedenduse strateegiline plaan vastavalt uuenenud kooli arengukavale.
 • Hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.

MÄRKSÕNAD: liitumine tingimused koolid õigused