Tervise edendamine / Koolis

 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

  • 18 Oktoober 2017

Imelised aastad kaanepiltVanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud.

Programm aitab vanematel  omandada uusi vajalikke oskusi, kuidas laste käitumisprobleemidega hakkama saada. 

„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed. 

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogrammis pööratakse tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

vanemlusProgrammis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed ning probleemilahendamisoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Põhiprogrammi jätkuprogramm aitab 4–12-aastaste laste vanemaid, kes tunnevad, et nende peres on kas probleemsed vanemate omavahelised suhted või suhted lastega. Programm sobib ka üksikvanematele. Koolitus keskendub tõhusa suhtlemise ja probleemide lahendamise oskustele, toimetulekule viha ja depressiooniga ning sellele, kuidas toetada last ning kuidas ise toetust leida.  Uuringud näitavad, et jätkuprogramm sobib mistahes haridus-, sotsiaalse või majandusliku taustaga lastevanematele.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) pilooteerimine toimub Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored" raames. Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga alustas programmi rakendamist 2014. aastal 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. 2016. aasta detsembrist viiakse läbi ka jätkuprogrammi, mis on mõeldud baaskoolituse läbinud vanematele, kelle lapsed on vanuses 4–12 aastat.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti nii eesti kui vene keeles, koostöös kohalike omavalitsustega.

Kontakt: Kärt Vajakas, Tervise Arengu Instituut, kart.vajakas@tai.ee

EMP logorida est

 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

  • 17 Veebruar 2017

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" raames viib Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbi tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad" (ingl k „Incredible Years") pilootprojekti.

TAI osaleb projektis oktoobrist 2014 kuni märtsini 2017.

Programmi näol on tegemist rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mille tulemuslikkus on tõestatud ja mis aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides üle maailma.

Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Lapsevanematel on seeläbi võimalik vältida stressi tekitavaid olukordi, omandada oskusi ja saada tuge, kuidas tulla toime raskustega laste kasvamisel.

Uuringutest on selgunud, et programmi rakendamise järel suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamisoskus, paraneb väljendusoskus ja õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb aga laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Tervise Arengu Instituut viib läbi „Imelised aastad" koolieelse põhiprogrammi „Preschool Basic" piloteerimist vene- ja eestikeelsetele lapsevanematele. Pilootkoolituste korraldamisel tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. 

Lisainfo  vanemlusprogrammi „Imelised aastad" kohta:

Kontakt: Külli Laisaar, Tervise Arengu Instituut, kylli.laisaar@tai.ee

 

EMP logorida est

 

VEPA Käitumisoskuste Mäng

  • 15 Märts 2018

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng.

VEPA Käitumisoskuste Mäng – parandan ennast, parandan maailma! VEPA metoodika lihtsustab õpetaja tööd ja parendab õpilaste igapäevaelu.

Programmiga liitumiseks saada täidetud avaldus e-posti aadressile vepa@tai.ee.

Momendil on VEPA mängu raames käimas kirjatööde konkurss, millega pannakse alus uuele traditsioonile ehk iga-aastasele kirjatööde konkursile. Konkurssi viiakse läbi VEPA programmis osalevate algklasside õpilaste seas. Kirjatöö teemaks on sel aastal „Olen VEPA!“. Konkursitöid saab esitada kuni 16. aprillini 2018 ja tulemused selguvad 18. mail. Võitjate tunnustamine toimub VEPA tänuüritusel 15. juunil. Rohkem infot konkursi kohta leiate meie blogist.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

2 osa varv ummargune 2VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm, metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?

VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama. VEPA programm ongi seetõttu suunatud just algklasside õpetajatele.

Vepa 72Miks kasutada VEPA metoodikat?

VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad. Uuringud on leidnud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm.

 

Vepa 90Käitumisoskuste Mängu viib ellu Tervise Arengu Instituut, elluviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium projektiga "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine".

VEPA Käitumisoskuste Mäng ja Tevise Arengu Instituut kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa ka veel organisatsioonid nagu Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Lisainfot mängu kohta leiad: www.goodbehaviorgame.org (ingl k).