Tervise edendamine / Koolis

Programmi mõju-uuringud

  • 17 Mai 2018

Programmi mõjust

Vanemlusprogrammi tulemuslikkus on tõestatud ja andnud laste käitumisprobleemide vähendamisel häid tulemusi nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides, sealhulgas Norras, Venemaal, USA-s, Uus-Meremaal, Austraalias, Hollandis, Rootsis jm1.

Uuringutest on selgunud, et programmi läbinud vanematel paranesid märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning vähenes vanemlik stress. Programmi rakendamise järel suurenes laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamise oskus, probleemide lahendamise oskus ja paranesid suhted vanemate ning eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Eesti mõju-uuring

Eestis viidi vanemlusprogrammi rakendamise pilootprojekti (10.2014-03.2017) jooksul läbi programmi mõju-uuring.

Küsitleti vahetult enne koolitust, kohe peale koolituse lõppemist ning 6 kuud peale koolitust (et jälgida soovitud tulemuste saavutamist ning nende püsimist). Peamise hindamisvahendina kasutati Eybergi lapse käitumise küsimustikku, mis on laialdaselt kasutusel ka teistes vanemlusprogrammi riikides. Kolme küsitluse andmed on toodud 191 lapsevanema kohta. Küsitluse tulemused on ära toodud joonisel.

Mõju uuringu infole lisaks JOONIS Vanema hinnang lapse käitumisele

Joonisel on skoori tulemused jagatud kaheks grupiks: tavapärase eakohase käitumisega lapsed ning lapsed, kellel on vanema hinnangul käitumisega suuremaid raskusi või probleeme. Enne vanemlusprogrammi koolitust oli enam kui pooltel lastel käitumisega olulisi probleeme. Koolituse lõpuks oli raskustega laste osakaal vähenenud kolm korda ning see muutus püsis ka pool aastat pärast koolituse lõppu. Sarnaseid tulemusi on näidatud ka teistest programmi rakendavates riikides.

Eestis läbiviidud mõju-uuringutega saad tutvuda siin.

Kulu-tulu analüüs

Eestis on läbi viidud ka programmi kulu-tulu analüüs. Analüüs selgitas, et lastel, kelle puhul suudetakse ennetada käitumisprobleemide väljakujunemist, on edasises elus parem vaimne tervis, suurem edukus haridusmaastikul ja tööturul, vähem sõltuvusainete tarvitamist, agressiivset käitumist ja õigusrikkumisi. See omakorda tähendab vähem sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning -toetuste kasutamist, väiksemaid kuritegude kontrolli- ja tagajärjekulusid, suuremaid sissetulekuid jmt. Analüüsi tulemusel leiti, et iga programmi rakendamiseks kulutatud euro aitab pikas perspektiivis hoida kokku 14,40 eurot.2 See tähendab, et näiteks programmi rakendamiseks kulutatud 5000 eurot võib aidata tulevikus kaudsetelt kuludelt kokku hoida orienteeruvalt 72 000 eurot.

----------------------

1. Lisainfo programmi arendaja kodulehel
2. Civitta International (2016) Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ mõjuvaldkondade ning kulude ja tulude analüüs. Lõpparuanne. Uuringuraport on kättesaadav siin.

 

Artiklid

  • 08 Mai 2018
 

VEPA Käitumisoskuste Mäng

  • 08 Mai 2018

EL Sotsiaalfond horisontaalne

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng.

VEPA Käitumisoskuste Mäng – parandan ennast, parandan maailma! VEPA metoodika lihtsustab õpetaja tööd ja parendab õpilaste igapäevaelu.

Hetkel oleme koostamas VEPA partnerlepingut ja head tava ning uuendame ka meie avaldust. Uued juhised VEPA programmiga liitumiseks paneme leheküljele mai alguses. Kui teil tekib küsimusi, siis saate kirjutada otse e-postiaadressile vepa@tai.ee

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

2 osa varv ummargune 2VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm, metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?

VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama. VEPA programm ongi seetõttu suunatud just algklasside õpetajatele.

Vepa 72Miks kasutada VEPA metoodikat?

VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad. Uuringud on leidnud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm.

 

Vepa 90Käitumisoskuste Mängu viib ellu Tervise Arengu Instituut, elluviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium projektiga "Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine".

VEPA Käitumisoskuste Mäng ja Tevise Arengu Instituut kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa ka veel organisatsioonid nagu Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Lisainfot mängu kohta leiad: www.goodbehaviorgame.org (ingl k).

 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

  • 08 Mai 2018

Imelised aastad kaanepilt

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus (siit viidata rubriigile “Programmi mõju-uuringud“) on tõestatud.

Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.

Vaata ka vanemlusprogrammi ja selle läbiviimist tutvustavat videot.

Põhiprogramm

„Imelised aastad“ koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8-aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Programm koosneb 16 nädala jooksul kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.
„Imelised aastad“ põhiprogrammi pakutakse nii eesti- kui ka vene keeles.

vanemlusJätkuprogramm

Põhiprogrammile järgnev jätkuprogramm aitab 4–12-aastaste laste vanemaid, kes tunnevad, et nende peres on kas probleemsed vanemate omavahelised suhted või suhted lastega. Programm sobib ka üksikvanematele.

Koolitus keskendub tõhusa suhtlemise ja probleemide lahendamise oskustele, toimetulekule viha ja depressiooniga ning sellele, kuidas toetada last ning kuidas ise toetust leida. Uuringud näitavad, et jätkuprogramm sobib mistahes haridus-, sotsiaalse või majandusliku taustaga lastevanematele.

Programm koosneb 10 nädala jooksul kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.

„Imelised aastad“ jätkuprogrammi pakutakse nii eesti- kui ka vene keeles.

Koostöö kohalike omavalitsustega

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitusi viiakse läbi üle Eesti koostöös kohalike omavalitsustega. Põhiprogrammi rakendamiseks on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse taotlemise info leiad siit.

Lõppenud pilootprojekt

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) pilooteerimine toimus Eestis 2013.–2017. a Euroopa Majanduspiirkonna toetusprogrammi „Riskilapsed ja -noored" raames. Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumiga alustas programmi rakendamist 2014. aastal 3–8-aastaste laste vanematele mõeldud baasprogrammiga. 2016. aasta detsembrist viiakse läbi ka jätkuprogrammi, mis on mõeldud baaskoolituse läbinud vanematele, kelle lapsed on vanuses 4–12 aastat.

Kontakt: Kärt Vajakas, Tervise Arengu Instituut, kart.vajakas@tai.ee

Artiklid

EMP logorida est

 

 

Vanemlusprogramm „Imelised aastad"

  • 17 Veebruar 2017

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" raames viib Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbi tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad" (ingl k „Incredible Years") pilootprojekti.

TAI osaleb projektis oktoobrist 2014 kuni märtsini 2017.

Programmi näol on tegemist rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mille tulemuslikkus on tõestatud ja mis aidanud vähendada laste käitumisprobleeme paljudes riikides üle maailma.

Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Lapsevanematel on seeläbi võimalik vältida stressi tekitavaid olukordi, omandada oskusi ja saada tuge, kuidas tulla toime raskustega laste kasvamisel.

Uuringutest on selgunud, et programmi rakendamise järel suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamisoskus, paraneb väljendusoskus ja õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb aga laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Tervise Arengu Instituut viib läbi „Imelised aastad" koolieelse põhiprogrammi „Preschool Basic" piloteerimist vene- ja eestikeelsetele lapsevanematele. Pilootkoolituste korraldamisel tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. 

Lisainfo  vanemlusprogrammi „Imelised aastad" kohta:

Kontakt: Külli Laisaar, Tervise Arengu Instituut, kylli.laisaar@tai.ee

 

EMP logorida est