Tervise edendamine / Lasteaias

Analüüsid ja uuringud

  • 23. September 2013

Tervise Arengu Instituut on aastatel 2005–2011 läbi viinud viis üleriigilist uurimust, et hinnata koolieelsete lasteasutuste, sh Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tegevust ning võimekust laste ja personali tervise edendamisel.

Koostatud on mahukad ülevaated nii asutuste tervisemeeskondade toimimisest kui ka koordinaatorite tegevusest paikkondades ja nende mõjust haridusasutuste tervist toetava keskkonna arendamisel. 2011. aastal viidi paikkondades läbi lasteaedade ja koolide maakondlike koostöövõrgustike võimekuse baastaseme kaardistus ning koostati raport.

Järgnevalt on antud ülevaated koostatud raportitest:

 

Raport "Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs" (2011)

Raport esitab kokkuvõtte paikkondade esindajate poolt Tervise Arengu Instituudi juhtimisel 2011. a sügisel läbi viidud lasteaedade ja koolide maakondlike koostöövõrgustike võimekuse baastaseme kaardistuse tulemustest. Hindamine viidi läbi Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames. Koostöövõrgustike hindamise eesmärgiks oli saada ülevaade lasteaedade ja koolide koostöövõrgustike pädevusest, tegevusest ja suutlikkusest tervist toetava keskkonna arendamisel ja paikkonna võimestamisel.

Küsimustik hindas paikkonna võrgustiku suutlikkust kolmes valdkonnas: (1) võrgustiku aktiveerimine, (2) koostöövõrgustiku pädevus laste ja noorte tervise ning heaolu edendamiseks, (3) toetava keskkonna loomine.

Laste ja koolide koostöövõrgustike baastaseme kaardistamise ja hindamise viisid läbi järgmised paikkonnad: Harju, Lääne, Saare, Pärnu, Rapla, Viljandi, Lääne-Viru, Ida-Viru, Võru, Jõgeva, Järva maakond ning Tartu ja Narva linn. Hindamisprotsessis ei osalenud Põlvamaa, Valgamaa, Tartumaa, Hiiumaa ja Tallinna linn.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Raport „Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus lasteaedade/koolide tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel" (2010)

Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade lasteaedade ja koolide koordinaatorite tegevusest ning suutlikkusest haridusasutuste tervist toetava keskkonna arendamisel, koostöövõrgustike võimestamisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel paikkondades. Samuti uuriti koordinaatorite teadmisi/oskusi ning valmisolekut koolitus- ja nõustamistegevuse läbiviimiseks.

Hindamine viidi läbi Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Raport „Koolieelsete lasteasutuste tervisemeeskondade tegevus ja võimestatus laste ning personali tervise edendamisel" (2010)

Raport esitab kokkuvõtte 2009. aastal Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisemeeskondade hindamise tulemustest.

Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade TEL võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tervisemeeskondade olemasolust, nende toimimisest, liikmete aktiivsusest ning koostööst erinevate siht- ja sidusgruppidega. Samuti uuriti tervisemeeskonna liikmete poolt läbiviidud tegevust tervisliku ja turvalise keskkonna kujundamisel ning nende teadmisi/oskusi tegelemaks asutuses erinevate terviseprobleemidega, tervise edendamisega ja haiguste ennetamisega.

Hindamine viidi läbi Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Raport „Sisehindamine tervise valdkonnas: tegevus ja tulemused koolieelsetes lasteasutustes" (2010)

Raport esitab kokkuvõtte valdavalt 2009. aasta novembris Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvate koolieelsete lasteasutuste/ lasteaed-algkoolide poolt läbiviidud tervisealasest sisehindamisest. Hindamine viidi läbi eesmärgiga saada ülevaade kogu TEL võrgustikku kuuluvate lasteasutuste tervisega seotud/parendamist vajavatest tegevustest ja valdkondadest.

Hindamine viidi läbi Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" raames.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.

Raport "Tervisega seotud eeldused ja tingimused koolieelses lasteasutuses" (2006)

Selgitamaks, millised on koolieelsetes lasteasutustes laste tervisliku arengu toetamiseks rakendatavad tervisedenduslikud meetmed ja tegevused ning milline on psühhosotsiaalse ja füüsilise keskkonna olukord asutustes, korraldas Tervise Arengu Instituut 2006. aasta alguses küsitluse. Küsitluse eesmärgiks oli eelkõige saada ülevaade olukorrast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitunud asutustes ning võrrelda seda võrgustikku mittekuuluvate asutustega.

Küsitleti kõiki võrgustikkku kuuluvaid lasteaedu ja võrdluse eesmärgil ka samaväärsel hulgal võrgustikuga mitteliitunud asutusi. Raportis on kasutatud kokku 133 lasteaia (sh 69 TELi ja 64 võrgustikku mittekuuluva lasteaia) andmeid.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit.