Tervise edendamine / Lasteaias

Tervise Arengu Instituut viib ellu Eesti Haigekassa rahastatud projekti "Tervise edendamine lasteaias ja koolis", mille üheks eesmärgiks on diabeeti põdevate laste integreerimise toetamine haridusasutustes. Eesmärk on tagada esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toimetulek lasteaias ja koolis, nende haiguse hea kontroll ning võrdne kohtlemine teiste lastega. Projekti elluviimine on toimunud koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga (ELDÜ, http://lastediabeet.ee/), Tallinna Lastehaigla ja Tartu Lastekliiniku endokrinoloogide, diabeedi- ja kooliõdedega.

Teenust toetavate tegevuste ülevaade 2012–2016

1. 2012. aastal töötasime välja esialgse teenusekontseptsiooni "Diabeediga laps haridusasutuses" ja 2015. aastal uuendasime seda vastavalt 2012–2014 teenuse rakendamise käigus saadud tagasisidele ja hindamistulemustele. 2015. aastal koostasime teenuse taotluse "Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses" koostöös ELDÜ ja SA Tallinna Lastehaigla endokrinoloogidega uue teenuse lülitamiseks tervishoiuteenuste loetellu. Teenuse taotlus esitati Eesti Haigekassale detsembris 2015.

Vt pdf_buttonteenusekontseptsioon "Diabeediga laps haridusasutuses"

2. 2012. aastast alustasime tugisüsteemi loomise ja arendamisega, sh tervishoiutöötajate teadmiste, oskuste ja võimekuse suurendamisega, et tagada kvaliteetne teenuse pakkumine haridusasutustes. Teenuse pakkujateks on igapäevaselt laste ja noortega tegelevad tervishoiutöötajad (diabeediõed, eriväljaõppe saanud kooliõed). Diabeediõed omavad pikaajalist lastega töötamise kogemust Tallinna Lastehaiglas või Tartu Lastekliinikus. Õdede ülesandeks on diabeediga lapse toetamine haridusasutuses, sh haridusasutuse personali koolitamine, nõustamine ja juhendamine, mille kaudu tõstetakse haridusasutuste personali teadlikkust diabeedist, arendatakse oskusi diabeediga lapse toimetuleku toetamiseks ning aidatakse luua toetavat keskkonda, et seeläbi tagada diabeeti põdevate laste turvalisus ja diabeedi hea kontroll haridusasutustes. Teenuse läbiviimise etapid ja sisu on kirjeldatud teenusekontseptsioonis.

Teenust pakkuvad õed on osalenud nii Tervise Arengu Instituudi kui Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu korraldatud koolitustel, laagrites ja supervisioonidel, saanud ettevalmistuse lastevanemate ja haridusasutuste personali koolitamiseks ning juhendamiseks.

3. Teenust pakkuvatele õdedele ja haridusasutuste personalile on välja töötatud järgmised toetavad materjalid:

 • Diabeediravi juhised haridusasutustele
 • Infomaterjal "Mis on diabeet"
 • Infoleht "Lühiülevaade diabeedist ja esmaabist" (1. tase) kõigile haridusasutuse töötajatele, eesti ja vene keeles
 • Materjal "I TÜÜPI DIABEET. Juhendmaterjal haridusasutuse töötajale" (2. tase) diabeediga lapse tugiisikule jt spetsialistidele, eesti ja vene keeles
 • „Praktiline juhis last igapäevatoimingutes abistavale haridusasutuse töötajale" (3. tase) ehk glükomeetri, süstesulepea ja insuliinipumba kasutamise juhised, eesti ja vene keeles
 • Infovoldik haridusasutusele ja lapsevanemale "Diabeedialane nõustamisteenus lasteaias ja koolis"
 • Brošüür "Diabeet lastel ja noortel"

Materjalid on avaldatud ja allalaaditavad http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervisedendus-lasteaias/diabeediga-laste-toetamine, sh kolm neist vene keeles. ELDÜ on ette valmistanud lühikese filmi diabeedi olemuse selgitamiseks lapse rühma- või klassikaaslastele, mida teenuse osutamisel kasutatakse (http://lastediabeet.ee/). Koolitust läbiviivatele õdedele on koostatud koolituse läbiviimiseks PowerPointi esitlus.

Teenuse pakkumine haridusasutustes

Kokku on 2012.–2016. aastal saanud teenust 178 erinevat haridusasutust (85 koolieelset lasteasutust ja 93 üldhariduskooli) ja on toetatud 190 diabeeti põdevat last üle Eesti.

Projekti protsessi, tulemuste, mõju hindamise töövahendid

 • 2013. aastal töötasime välja teenuse hindamisraamistiku
 • Andmete kogumiseks töötasime välja erinevad aruannete vormid ja küsimustikud
Protsessi hindamine Õe nõustamisteenuse vajaduse hindamise ja jälgimise vorm
Teenuse osutamise aruande vorm
Tulemuste hindamine Teenuse hindamise vorm
Mõju hindamine Järelhindamise küsimustik arstile (lapse toimetuleku hindamine)
Järelhindamise küsimustik lapsevanemale (lapse toimetuleku hindamine)
Küsimustik tugiisikule (rahulolu diabeedi- või kooliõe pakutud teenusega) e-kirjaga

Hindamistulemused

 • Diabeediga laste toimetuleku hindamine haridusasutustes

Mõju hindamine toimus 6 kuud peale teenuse osutamist ning 2013. aastal täitsid endokrinoloogid küsimustiku 12 lapse kohta, lastevanematelt laekus 11 ankeeti (2012. a osutati teenust 14 lapsele) ja 2014. aastal 22 lapse kohta (2013. aastal osutati teenust 33 lapsele). Tulemused ja järeldused on toodud Tabelis 1.

Tabel 1. Endokrinoloogide hinnangud 2012.–2013. aastal teenust saanud laste kohta

Aasta/laste arv, kes hindamises osalesid Laste arv ja GlükoHB e HbA1c tase Üldhinnang diabeedi kontrollile lasteaia- või koolipäeva jooksul
(väga hea, hea, halb)
Laste arv, kellel on esinenud hüpoglükeemiaid
2012
12 last
4 (optimaalne, <7,5)
7 (suboptimaalne, 7,5–9,0)
1 (>9,0 kõrge tüsistuste risk)
10 lapsel (91%) väga hea või hea
2 lapsel halb
9 (sh 1 raskel kujul ja 1 paljudel kordadel)
2013
22 last
 11 (optimaalne)
7 (suboptimaalne)
3 (>9,0)
19 lapsel (86%) väga hea või hea
3 lapsel halb
15 (harva, kergel kujul, üksikutel juhtudel)

Järeldused

 • Diabeet on hästi kontrolli all ja ravi edukas 15 lapsel 33-st (HbA1c tase < 7,5% e optimaalne). 14 lapsel on diabeet kontolli all (HbA1c tase suboptimaalne), kuid on vaja paremat tegutsemist lapse haiguse kulgu ja eripärasid arvestades. Neljal lapsel on diabeedi kontroll halb ja HbA1c tase väärtuses, kus on kõrge tüsistuste risk.
 • Diabeedi kontroll (lapse diabeediravi juhiste järgimine) on kooli- või lasteaiapäeva jooksul endokrinoloogide hinnangul 86% (2013) ja 91% (2012) teenust saanud lastest väga hea või hea.
 • Kõige rohkem esines probleeme dieedi järgimisega (toidu süsivesikute arvestamine) nii kodus kui haridusasutuses.
 • Kõiki teenust saanud lapsi koheldakse haridusasutustes võrdselt teistega ja neid ei diskrimineerita.
 • Ligi ¾ lapsevanematest on väga rahul haridusasutuste poolt määratud tugiisikute tegevusega lapse toetamisel. Haridusasutuse poolt pakutud toetusega üldiselt on väga rahul või üldiselt rahul 82% (2013) ja 91% (2012) lapsevanematest.
 • Kõik lapsevanemad on väga rahul ja üldiselt rahul koostööga haridusasutust nõustanud diabeediõega.

Personali toimetuleku hindamine diabeediga laste toetamisel (rahulolu diabeedi- või kooliõe poolt pakutud teenusega)

Tervise Arengu Instituut on kogunud tagasisidet 2013–2016 järgnevate teemade kohta: üldhinnang teenuse vajalikkusele, rahulolu teenusega, hinnang koostööle diabeediravi-meeskonnaga, ettepanekud teenuse parandamiseks, tugiisikuna kogetud raskused ja õnnestumised. Tugiisikute rahulolu diabeediõe poolt pakutud teenusega on järjepidevalt suurenenud. 2016. aastal teenuse käigus saadud teadmisi ja oskusi diabeediga lapse toetamiseks igapäevaselt haridusasutuses pidas piisavaks 23 tugiisikut, osaliselt piisavaks 6 tugiisikut. 93 % tugiisikutest jäid teenusega väga rahule (hinnang „5") või rahule (hinnang „4"). Keskmine rahuoluhinnang õe poolt pakutud teenusele 5-palli skaalal oli 4,8.

Kokkuvõtted ja raportid

 • Kokkuvõte "2013. a teenuse osutamine haridusasutustes" (osutatud teenuse maht ja ulatus)
 • Kokkuvõte "Diabeedi- ja kooliõdede poolt pakutud teenusest haridusasutustest" (2014, 2015, 2016)
 • Kokkuvõte „Diabeedi- ja kooliõdede tagasiside laste toimetulekule haridusasutustes" (2013, 2014, 2015, 2016)
 • Raport "Diabeediga laste toetamine haridusasutustes. Teenuse järelhindamine" (2012, 2013)
 • Raport "Diabeediga laste tugiisikute tagasiside" (2013, 2014, 2015, 2016)