Tervise edendamine / Lasteaias

Laste tervisliku arengu ja heaolu toetamisel on olulised:
 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni ja suutervise edendamine;
 • vigastuste ennetamine;
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise märkamine ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine
 • arengu- ja käitumishäirete märkamine
Trükised ja juhendmaterjalid, mis aitavad edendada laste heaolu ja tervist lasteaias

"Tervisedendus lasteaias"

Käsiraamat on mõeldud lasteasutuse personalile, et aidata leida uusi ideid, otsida mõttekaaslasi ja teha midagi uut laste arengu ja tervise heaks. Käsiraamat vaatab kõike lasteaias toimuvat läbi laste tervise prisma. Käsiraamat aitab mõista tervist edendava lasteaia olemust ning tervisedenduse põhimõtteid laiemalt. 

Käsiraamatut saad vaadata ja alla laadida siit.

Juhendid laste tervise ja heaolu edendamiseks teemade lõikes
 • Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond
 • Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond
 • Toitumine
 • Liikumine ja lapse rühi kujundamine
 • Diabeeti põdeva lapse toetamine
 • Suutervis
 • Seksuaaltervis
 • Tervisekasvatus
Vaimne tervis ja toetav psühhosotsiaalne keskkond

Veebipõhine lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise töövahend

Erinevate spetsialistide koostöös välja töötatud tasuta veebipõhine eesti- ja vene keelne töövahend lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks. Küsimustele saavad vastata nii lasteaia töötajad kui lapsevanemad. Töövahend aitab hinnata psühhosotsiaalset keskkonda erinevates valdkondades: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning võrdsete võimaluste loomine. 

Juhend "Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias" (2015)

Metoodiline materjal on abiks lastega töötavatele spetsialistidele. Juhend aitab neil märgata lapse probleeme ja vajadusi ning tegutseda oskuslikult, et toetada laste vaimset tervist parimal moel. 

Materjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit

Voldik "Ole toeks lapse enesehinnangu kujundamisel" (2011)

Infomaterjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit

Kogumik "Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses" (2007)

Kogumiku abil on võimalik paremini mõista psühhosotsiaalse keskkonna tähendust lapse arengul. Teooria ning praktiliste näidete abil kirjeldatakse lapse arengu sotsiaalseid, psühholoogilisi ja emotsionaalseid aspekte, samuti võimalusi erinevate vajalike oskuste kaasabil kujundada laste arengut ja tervist toetavat keskkonda. 

Kogumik julgustab koolieelsete lasteasutuste juhte ja õpetajaid teadlikult kasutama oma võimalusi laste arengut ja tervist toetava psühhosotsiaalse keskkonna loomisel.

Materjali saad vaadata ja alla laadida eesti keeles siit ja vene keeles siit.

Vigastuste ennetamine ja turvaline keskkond

"Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2010)

Lisadega juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile õppe- ning kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel, samuti tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit (eesti keeles) ning siit (vene keeles).

Vaata ka eesti- või venekeelset juhendmaterjali lisa 1: (Lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid ja  lisa 1: Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumidПриложение 1: Критерии оценки безопасности и защищенности в детском дошкольном учреждении), mille täitmiseks ja lastest lähtuva riskianalüüsi etapiliseks läbiviimiseks on vajalik eelnevalt tutvuda juhendmaterjali peatükiga "Riskiallikate ja ohtude hindamine ning tegevuskava koostamine".

"Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine" (2011)

Brošüür käsitleb lapse vastuvõtlikkust vigastustele, lämbumisohte, ülekuumenemis- ja alajahtumisohte, kukkumis-, löögi- ja muljumisohte, põletusohte, mürgistus- ja söövitusohte, lõike- ja marrastusvigastuste ohte, ohte koduümbruses.

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Elupäästev esmaabi vigastuste korral" (2010)

Brošüüri teemadeks on mõisted, tegutsemine õnnetuse korral, esmaabi vigastuse liikide ja põhjuste järgi, lapse elupäästev esmaabi. Brošüür on mõeldud kodanikele peamiste elupäästvate esmaabivõtete meeldetuletamiseks.

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Kuidas vältida koolieelikute vigastusi" (2007)

Brošüüri teemad on  koolieeliku vastuvõtlikkus vigastustele, kukkumis-, löögi- ja muljumisohud, lämbumisohud, põletusohud, mürgistus- ja söövitusohud, lõike- ja marrastusvigastuste ohud, laps linna koduõues, laps talumajapidamises, laps kui mängija ja sportija, jalakäija ja kaassõitja. 

Eesti- ja venekeelset brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

"Imikute ja väikelaste põletustraumade vältimine" (2005)

Brošüüri teemadeks on põletustraumade ohud ja ennetus traumade sagedasemate põhjuste kaupa, sagedasemad ohuallikad ja nende vältimise võimalused, esmaabi põletuste korral. 

Brošüüri saad vaadata ja alla laadida siit.

Toitumine

Põhitõed laste toitmisest leiad aadressilt

http://toitumine.ee/toitumine-erinevates-eluetappides/lapsed  

"Menüüd ja retseptid lastele" (2008)

Juhendmaterjalis on seotud riiklikud nõuded, toitumisteadlaste soovitused, sööklate võimalused ning laste soovid. 

Juhendmaterjali I ja II osa saad vaadata ning alla laadida siit.

"Tegevuspõhimõtted tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks" (2015)

Juhend on mõeldud kõigile koolides tervise edendamisse panustavatele inimestele – koolijuhile, tervisenõukogule, õpetajatele, õpilastele, tugipersonalile, hoolekogule ning koostööpartneritele paikkondlikul ja riiklikul tasandil. Juhendil on kaks eesmärki: aidata kavandada, rakendada ja hinnata koolide tegevust tervisliku toitumise ja füüsilise aktiivsuse edendamisel ning aidata koole edendada tervislikku toitumist ning liikumist jätkusuutlike ning tõenduspõhiste meetoditega. 

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.

Internetipõhine toitumisprogramm NutriData

NutriData toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete sisalduse vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele. Alla saab laadida ka retsepte ja näidismenüüsid. Tasuta toitumisprogramm sobib lasteaedade, koolide, haiglate jt toitlustajatele menüüde koostamiseks ja hindamiseks. Samuti neile, kes tahavad oma toitumisharjumusi hinnata ning tervislikumalt toituda. Menüü analüüsimiseks tuleb end registreerida programmi kasutajaks. 

Liikumine ja lapse rühi kujundamine

"Ole aktiivne koos lapsega" (2011)

Voldik annab soovitusi vanematele, kuidas lastega koos liikuda, kuidas neid innustada ning kuidas kujundada lastel aktiivset elusviisi. 

Voldikut saad vaadata ja alla laadida siit.

„Lapse rühi kujundamine" (2009)

Juhend aitab lastega tegelevatel täiskasvanutel aegsasti märgata lastel kõrvalekaldeid heast rühist. Samuti annab voldik näpunäiteid, kuidas lapsel head rühti kujundada. Trükise saamiseks palun pöördu oma maakonna või linna tervisedenduse spetsialisti poole.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit.