Tervise edendamine / Lasteaias

TEL-võrgustikuga liitumisega kaasnevad kõigile lasteaedadele nii õigused kui ka kohustused. Võrgustikuga saavad liituda kõik koolieelsed lasteasutused, kes on täitnud liitumistingimused ja valmis täitma liitumisega kaasnevaid kohustusi.

Lasteaedade õigused:

  • saada informatsiooni juhtasutuse ehk Tervise Arengu Instituudi pädevuses olevate valdkondade ja tegevuste kohta;
  • osaleda kõikidel võrgustiku üritustel ja koolitustel;
  • saada juhendamist ja nõustamist oma maakonna/linna koordinaatorilt laste/personali tervist ning heaolu toetavate tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel, sh asutuse arengukavadesse tervise valdkonna integreerimise osas.

Lasteaedade kohustused:

  • olla eeskujuks ning jagada kogemusi laste ja personali tervise ja heaolu suurendamiseks läbiviidud tegevustest ning nende tulemuslikkusest;
  • teha süsteemselt koostööd tervise edendamise valdkonnas paikkonna esindajatega laste tervise ja heaolu suurendamiseks;
  • viia ellu tervisemeeskonna poolt tervise tegevuskavas püstitatud eesmärgid;
  • hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi meeskonna poolt tegevuskavas määratletud näitajatele.