Tervise edendamine / Lasteaias

Tervise tegevuskava:

1. Asutuse nimi

2. Üldandmed

 • kontaktandmed
 • rühmade ja laste, sh erivajadusega laste arv
 • personali koosseis ja arv, sh tervishoiutöötaja, logopeedi, liikumisõpetaja koormus

3. Lühiülevaade (maksimaalselt 1–2 lk) kuni kolme eelneva aasta tulemuslikest tegevustest ja hea praktika näidetest tervise valdkonnas (nt koostöö algatused ja selle tulemused, positiivsed muutused keskkonnas, laste ja personali tervisliku eluviisi kujundamiseks läbiviidud tegevused ja üritused, tervisega seotud projektid jm), mis on toetanud laste tervislikku arengut ning personali heaolu. Lühiülevaate koostamine ja esitamine on soovituslik.

4. Olukorra analüüs ja järeldused e hinnang olukorrale

Kasutage analüüsimiseks erinevaid võimalusi ja metoodikat (nt sisehindamine tervise valdkonnas, riskianalüüs, rahulolu-uuringud, välishindajate ja järelevalveametnike hinnangud, statistika jm), mis aitavad välja selgitada peamised probleemid ja/või arenguvajadused tervise ja heaolu valdkonnas.

Soovitav on hinnata ja analüüsida järgmisi tervisega seotud valdkondi ja sihtgruppe:

 • laste tervis ja areng, sh erivajadusega lapsed
 • personali heaolu, tervisekäitumine ja tervisealane kompetentsus jm
 • toitumine
 • kehaline aktiivsus
 • psühhosotsiaalne keskkond (vaimne, sotsiaalne, emotsionaalne heaolu)
 • füüsiline keskkond
 • turvalisus ja ohutus
 • hügieen

Vajadusel lisage ise valdkondi.

Tervise valdkondade analüüsimisel võiks, kui võimalik, arvestada lasteaia viie tegevuse üldvaldkonnaga seotud eeldusi, tingimusi ja tegevust:

 • eestvedamine ja juhtimine
 • personalijuhtimine
 • koostöö huvigruppidega
 • ressursside juhtimine, sh keskkonna kujundamine (tervislik, turvaline jne)
 • õppe- ja kasvatustöö, sh terviseõpetus ja -kasvatus (eesmärgid, lapse arengu eeldatavad tulemused, teemad, metoodika, materjalid, lõimimine)

Võimalusel tooge iga analüüsitud tervisevaldkonna juures välja tugevused, probleemid ja /või arenguvajadused.

5. Analüüsist ja arenguvajadustest lähtuvalt valige tervisemeeskonnaga prioriteedid tervise- ja heaoluvaldkondades järgnevaks kolmeks aastaks.

6. Tegevuskava

Oluline on, et Teie poolt koostatud tegevuskava oleks terviklik ja kõik osad omavahel seotud.

6.1 Töötage tervisemeeskonnaga välja Teie poolt valitud prioriteetsetes tervisega seotud valdkondades eesmärgid ja tulemuslikkuse näitajad kolmeks aastaks.

Eesmärkide juures on oluline leida tulemuslikkuse näitajad ehk indikaator(id), nende alusel on tervisemeeskonnal võimalik hinnata asutuse tervisevaldkonnas läbiviidud tegevuste mõju. Eesmärgid tuleks püstitada valdkondades, milles analüüsi tulemusena selgusid probleemid ja arenguvajadused (vt p.5).

*Eesmärk on kirjeldus mõõdetavast tulemusest, olukord, mida soovitakse saavutada konkreetsete meetmete tulemusena. Eesmärk peab keskenduma tulemusele, mitte tegevusele, olema prioriteetne, mõõdetav, saavutatav, ajaliselt piiritletud ja töötajate poolt aktsepteeritud.
* Tulemuslikkuse näitaja e indikaator on vahend mingi nähtuse olemasolu kindlakstegemiseks või mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks. Indikaatori kaudu mõõdetakse arengut, hinnatakse eesmärgini jõudmist.

6.2 Seejärel valige 2–3 kõige olulisemat tervisega seotud valdkonda ja planeerige eesmärkide täitmiseks (vt 6.1.) tegevused 1 aastaks (soovi korral võite planeerida ka 3 aastaks) peale võrgustikuga liitumist, arvestades lasteaia tegevuse viit üldvaldkonda (vt p. 4).

Soovi korral võite eesmärgid, tulemuslikkuse näitajad, tegevused jm esitada tabelina. Lisaks eesmärkidele, tulemuslikkuse näitajatele ja tegevustele on soovitav lisada tegevuste teostamise aeg ja vastutajad, koostööpartnerid ja muu, mida vajalikuks peate.

7. Tulemuslikkuse hindamine ja tegevuskava uuendamine

Märkige ära tervise tegevuskava hindamise ja uuendamise tihedus ja meetodid.

Vähemalt üks kord aastas vaadake oma meeskonnaga läbi tegevuskava ja analüüsige vastavalt tegevuskavas püstitatud eesmärkidele ja kavandatud tegevustele, kuidas on õnnestunud tegevused ellu viia.

Täiendage tegevuskava koos tervisenõukogu või -meeskonna liikmetega igal aastal vajalike tegevustega peale tulemuslikkuse hindamist. Tervisemeeskond otsustab, kas on vajalik jätkata endiselt eelnevalt valitud valdkondadega või lisatakse tegevuskavasse uus valdkond.

*Hindamine on protsess, mille käigus annate hinnangu tegevusele (kord aastas) ja selle mõjule (kolme aasta järel). Hindamisel arvestate eesmärkide juures välja toodud konkreetseid näitajaid.

8. Tegevuskava koostajad

 • nimed, ametid

9. Tegevuskava koostamisel kasutatud materjalid ja uurimused