Tervise edendamine / Lasteaias

Tervist edendava lasteaia tunnistuse väljaandmise kord:

  • Tunnistus antakse lasteaiale, kes on täitnud liitumise tingimused.
  • Tunnistus on dokument, mis kinnitab asutuse liikmelisust TEL-võrgustikus.
  • Tunnistuse väljaandmise õigus ja kohustus on Tervise Arengu Instituudil.
  • Tunnistuse väljaandmiseks, allkirjastamiseks ja õppeasutuse TEL-võrgustikku vastuvõtmiseks tehakse ettepanek Tervise Arengu Instituudi direktorile.
  • Tunnistus vormistatakse A4-formaadis TEL-logoga plangile.
  • Tunnistusele kantakse järgmised andmed: tunnistuse saanud haridusasutuse nimi ja kinnitus võrgustiku liikmelisuse kohta, tunnistuse väljaandmise koht, kuupäev ning tunnistuse number.
  • Tunnistus kinnitatakse Tervise Arengu Instituudi direktori allkirjaga.
  • Tunnistuste üleandmine toimub riiklikul või paikkondlikul tervise- ja/või hariduse valdkonna üritusel.