Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonnas

Kontakt

 • 25 Jaanuar 2016

Projekti elluviija:

Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Projekti koduleht: www.terviseinfo.ee/paikkondade-padevus

Projektijuhtimine ja koolitustegevuste suund:

Alo Raieste
Projektijuht
tel 659 3927
alo.raieste@tai.ee

Alkoholipoliitika suund:

Triinu Toobal
tel 659 3809
triinu.toobal@tai.ee

Partnerid:

Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
Ahtri 8, 15078 Tallinn
Projekti koordinaator:
Anu Vares
tel 516 9750
anu.vares@kuressaare.ee

Terve Eesti Sihtasutus
Telliskivi tn 60a-A3, 10412 Tallinn
Projekti koordinaator:
Marleen Pedjasaar
tel 551 5011
marleen@terve-eesti.ee

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Kohalik alkoholipoliitika

 • 27 Veebruar 2015

Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kohaliku alkoholipoliitika tegevussuunal kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis.

Kaardistamise käigus saadud kogemustele tuginedes koostatakse projekti lõpuks kohalikule tasandile suunatud soovitused kohaliku alkoholipoliitika osas. Väljatöötatud soovitusi tutvustatakse erinevates Eestimaa kohalikes omavalitsuses ning see tegevus jätkub ka pärast projekti lõppu.

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Koolituste ettevalmistamine

 • 05 Mai 2015

Koolitusi ettevalmistavad tegevused:

 • kirjanduse analüüs ning taustainfo kaardistamine koolituste taustaanalüüsi koostamiseks;
 • sihtrühma esindajate fookusgrupid koolituste sisu ja koolituskavade ettevalmistamiseks;
 • valdkondlike ekspertide ümarlauad, kus võetakse kokku taustaanalüüsi ja fookusgruppide tulemusi ning määratletakse oodatavad õpitulemused ja koolituskava sisu.

Ettevalmistusfaasis valmistatakse koolituste „Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamine" ja „Eestkõnelemine rahvatervises" läbiviimiseks ette eesti koolitajad, kes 2015. aastal viivad samateemalised koolitused läbi projekti sihtrühmale.

Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamise koolitusega tuuakse Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhine programm „Sekkumiste kaardistamine" (Intervention Mapping). Tegu on töövahendiga, mis hõlmab rahvatervise ennetusprogrammide väljatöötamise kõiki erinevaid etappe ja faase, alates ettevalmistavast vajadusanalüüsist, programmi eesmärkide seadmisest ja tõenduspõhiste meetodite kaardistamisest, programmi väljatöötamisest ning lõpetades programmi ellurakendamise ning tulemuslikkuse hindamisega. Koolitajate ettevalmistus toimub koostöös Maastrichti Ülikooliga.

„Eestkõnelemine rahvatervises" raames valmistatakse ette Eesti eestkõnelemise valdkonna koolitajad koostöös Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni (IUHPE) ekspertidega, kellel on pikaaegne kogemus huvikaitse valdkonnas tegutsemisel. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Osavõtt koolitustest

 • 25 Jaanuar 2016

Koolitused toimuvad piirkondlikult ja osalejaid koolitustele leitakse koostöös Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga. Koolituste toimumise ajakava saab jälgida Terviseinfo portaalis rubriigis "Sündmused".

Koolitused on osalejatele tasuta.

Kui tunnete huvi koolitusel osalemise vastu, siis võtke ühendust Tervise Arengu Instituudi projektijuhi Alo Raiestega 
(e-post alo.raieste@tai.ee).

Kuna koolitustel osalejate arv on piiratud, jääb Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule ja Tervise Arengu Instituudile õigus valida huviliste seast koolitusele pääsejad, et tagada koolitusgrupi koosseisu võimalikult suur mitmekesisus ja vastavus sihtgrupile esitatud tingimustele. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Aruteluseminarid kogukonna heaolu teemal

 • 23 Aprill 2015

Tervise Arengu Instituut kutsub kohalike omavalitsuste juhte arutama kogukonna elukvaliteedi ja heaolu teemadel.

TAI korraldab 2015. aasta jooksul arutelusid kohalike omavalitsuste ja volikogude juhtidele, milles räägime kohalike elanike heaolust ja elukvaliteedist. Omavalitsuste igapäevatöö on seotud elanike heaolu ja tervisega, seega ei ole need vaid „pehmed" teemad, millega tegelevad sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistid. Hea elukeskkonna arendamine ja inimeste elukvaliteet on tihedalt seotud sellega, et kohalikud inimesed oleksid aktiivsed ja teotahtelised ega lahkuks omavalitsusest.

Arutelude läbiviimise eesmärgiks on teadvustada, kuidas erinevad valdkonnad mõjutavad elanike elukvaliteeti ja heaolu ning milline on sealjuures juhi roll ja mõju.

Teemad, millele aruteludes keskendume:

 • tegutsemis- ja arenemisvõimeline kogukond kui kohaliku omavalitsuse tähtsaim ressurss ja arengu eeldus – mis mõjutab inimeste elukvaliteeti ja heaolu paikkonnas?
 • elanikkonna elukvaliteet ja heaolu: kelle valikud, kelle vastutus?
 • „tervis igas poliitikas" põhimõtted: avaliku ruumi planeerimise, ettevõtlus-, tööturu-, sotsiaal- ja hariduspoliitika
 • juht kui eestkõneleja ja kogukonna motiveerija.

Arutelude pikkus on ca 1,5 tundi. Et juhid on alati hõivatud, siis viib TAI arutelu sinna, kus on juhid, nt erinevate maakondade omavalitsusliitude koosolekutele. Oleme avatud kutsetele arutelude läbiviimiseks üle kogu Eesti. Kokku viime 2015. aasta jooksul läbi kümmekond aruteluseminari.

Norway grants          Sotsiaalministeerium