Tervise edendamine / Paikkonnas

Juhendmaterjal

Juhendmaterjal on koostatud eesmärgiga aidata tervisenõukogul (TN) viia läbi sisehindamist ja seda tehakse kahes põhivaldkonnas:

  1. Tervisenõukogu – hinnatakse TN suutlikkust paikkonnas rahvatervise tegevuste läbiviimisel ja tervist toetava elukeskkonna arendamisel
  2. Tegevussuunad – hinnatakse TN tööplaani täitmist ja kuidas tööplaan aitab panustada terviseprofiili tegevuskava täitmisel

Juhendmaterjali abil saab hindamise läbi viia koos hindamisvormiga.

Juhendmaterjal.pdf

Hindamisvorm

Alusvormil on märgitud iga valdkonna puhul mitu näitajat, mille saavutamise tasemele annab tervisenõukogu 4-punktisel skaalal oma hinnangu. Hindamisvorm on MS Word formaadis.

Hindamisvorm.doc