Tervise edendamine / Paikkonnas

Tervisenõukogu on töögrupp paikkonnas, mille liikmeteks on erinevate tervise ja heaoluga seotud valdkondade (sh haridus, sotsiaaltöö, korrakaitse, kultuurikorraldus, heakord, maaplaneeringud jm) kohalikud esindajad.

Nõukogu ülesandeks on analüüsida paikkonna rahvatervise olukorda, seda mõjutavaid tegureid ning sellele tuginedes planeerida kohalikke tegevusi ja poliitikaid. Tegutsemise eesmärgiks on saavutada kohalike elanike parem tervis ja elukvaliteet.

Seatud eesmärkide saavutamisel on oluline, et tervisenõukogu toimiks ühtse ja tõhusa meeskonnana. Selle saavutamisel ja säilitamisel on abiks regulaarne ning süsteemne sisehindamine.

Sisehindamine on loomulik ja paindlik protsess, mis võtab arvesse organisatsiooni ja asjaosaliste vajadusi ning milles saavad osaleda kõik meeskonna liikmed. Hindamise keskmes on protsess – peamine eesmärk on saada ülevaadet arengutest ja muutustest aja jooksul.

Tervisenõukogu sisehindamisel on mitmeid kasulikke omadusi:

  • hindamistulemustest lähtudes saab nõukogu ülevaate, mida nad on koos saavutanud (või mis on saavutamata jäänud)
  • aitab seada meeskonna prioriteete, sest selgemaks saab pilt, mis valdkondades toimuvad arengud ja kus on kõige suuremad puudujäägid
  • tekib parem aimdus, mis on iga liikme panus meeskonna/nõukogu eesmärkide saavutamisse

Seeläbi aitab hindamine oluliselt tõhustada tervisenõukogu töö planeerimist, eelkõige otsuste tegemist ja ressursside kasutamist. Lisaks on regulaarne hindamine kriitiline osa rahvatervise tõenduspõhisest praktikast.

Eestis praktiseerivad sisehindamist kõik maakondlikud tervisenõukogud (alates 2010. aastast). Hindamised viiakse samal metoodikal läbi igal aastal ja tulemused esitatakse Tervise Arengu Instituudile. Tasapisi on sisehindamiste praktika liikumas ka kohalike omavalitsuste tervisenõukogudesse.

Vaata lisaks: