Tervise edendamine / Paikkonnas

 • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses;
 • maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, maakonna elanike terviseseisundist ning oma töötulemustest;
 • maakondliku/omavalitsuse tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
 • tervist edendava maakondliku/omavalitsuse arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
 • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks;
 • paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike probleemide lahendamisel;
 • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks;
 • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
 • terviseteenuste ja nõustamissüsteemi loomine;
 • kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, erinevate ühenduste jne nõustamine terviseedenduse alal sh terviseprofiilide koostamisel;
 • tervisealase teabe/info levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
 • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
 • koostöö teiste maakondade/omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogudega;
 • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga.