Tervise edendamine / Paikkonnas

Järgnevalt on antud ülevaade paikkonna tervisedenduse valdkonnas välja antud olulisematest abimaterjalidest, mis on abiks tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Juhendid

E-juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks „Tervise Ilmajaam" (2015)

Tallinna Ülikool viis 2014.–2015. a ellu projekti „Tervise Ilmajaam – koolitus kogukondadele", mille eesmärgiks oli toetada vajalike teadmistega juba tegutsevaid praktikuid. Projekti raames valmis juhendmaterjal kogukondadele tervise edendamiseks ja sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks.

Tervise edendamise teoreetilisi ja teemajuhendeid on eesti keeles piisavalt, vähem on aga arutletud selle üle, kuidas vajalikke teemasid kogukonna tasandil efektiivselt käsitleda. Seetõttu keskendub juhend peamiselt tervise ja heaoluga seotud kommunikatsioonile ning näidetele, kuidas tõhusa suhtluse kaudu on tõenäolisem jõuda soovitava tulemuseni.
E-juhendit saab kasutada nii õppetöös kui iseseisvate projektide planeerimisel abivahendina.

Juhend on valminud 2015. aastal Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi „Rahvatervis" vahenditest projekti „Tervise Ilmajaam - koolitus kogukondadele" raames. Väljaande andmete kasutamisel tuleb viidata allikale.

Juhend on kättesaadav siit

Kontaktinfo: projektijuht Marju Medar, marju.medar@tlu.ee, TLÜ ühiskonnateaduste instituut

Kuidas edendada elanike tervist ja ennetada haigusi? 65 ideed kohaliku tasandi organisatsioonidele (2015)

Juhendmaterjal on tervist ja heaolu edendavate tegevuskavade koostamise juhend maavalitsustele ja kohalikele omavalitsustele. Materjal on abiks tegevuste planeerimisel rahvatervise ja tervisedenduse valdkonnas. Eelkõige on juhendi fookus kohalikel omavalitsustel, kuid sobib kasutamiseks ka eri maakondlikele ja kohalikele meeskondadele ja organisatsioonidele, kes elanike tervise ja heaolu edendamisega tegelevad.

Eestikeelse juhendiga saad tutvuda siin ja venekeelsega pdfsiin.

Võimalused alkoholipoliitika rakendamiseks kohalikul tasandil. Juhendmaterjal ja juhendmaterjali kokkuvõte kohalikele omavalitsustele (2016)

Juhendmaterjal on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas kohalikele omavalitsustele, kes soovivad vähendada alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid ning saada konkreetseid tõenduspõhiseid tegevussoovitusi alkoholiga seotud probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks. Eelkõige on juhend suunatud kohalikele omavalitsustele, kuid eeldab paljude tegevuste juures soovitud tulemuste saavutamiseks erinevate maakondlike ja kohalike meeskondade ning organisatsioonide kaasamist.

Juhendmaterjaliga saad tutvuda pdfsiin ja selle kokkuvõttega pdfsiin. Omavalitsused, kes on valdkonnast huvitatud, võiksid kindlasti tutvuda täispika versiooniga.

Tervise ja heaolu uuringute läbiviimine paikkonnas (2012)

Juhendmaterjal on abimaterjaliks tervisega seonduvate uuringute ja analüüside läbiviimiseks kohalikul tasandil. Materjali saavad kasutada erinevad paikkonna tervisevõrgustikud, töögrupid, koalitsioonid, organisatsioonid ja teised elanike tervisevajadustega tegelevad koostööühendused, kellel on vaja teha tervisega seonduvaid uuringuid ning analüüse kohalike elanike parema heaolu saavutamiseks.

Juhendis antakse ülevaade, kuidas iseseisvalt uuringuid planeerida ja läbi viia. Kirjeldatud on uuringu planeerimisprotsessi, olukorra ja vajaduste hindamist, eesmärkide, tegevus- ja ajagraafiku seadmist, erinevaid uuringute läbiviimise meetodeid ning sobivaid kasutusalasid, uuringu analüüsi ja raporti koostamist ning teisi uuringute läbiviimist toetavaid tegevusi.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine (2010)

Juhendmaterjal on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel.

Eestikeelse juhendiga saad tutvuda siin ja venekeelsega siin. Täiendavate terviseprofiili koostamise abimaterjalidega saad tutvuda siin

Paikkonna tervisedenduse hea praktika näidete kogumik (2010)

Kogumik on abiks tervise edendamise tegevuste planeerimisel maakonnas, vallas ja linnas, sisaldades näiteid eri piirkondadest ja mitmesuguste sihtgruppide seas läbi viidud tegevustest. Hea praktika näiteid kõikidest Eesti maakondadest kogusid erialapraktika raames Tallinna Ülikooli ja Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala üliõpilased ning oma headest näidetest kirjutasid maakondlikud tervisedendajad.

Juhendit saad vaadata ja alla laadida siit

Tervisedenduse praktika. Võimestunud kogukondade loomine (2011)

Sellesse ainulaadsesse raamatusse on koondatud tervisedenduse praktika uuenduslikud meetodid, mis põhinevad vettpidavatel teoreetilistel lähtekohtadel. Raamat on õpetlik ja mõtlemapanev lugemisvara tervisedenduse valdkonna üliõpilastele ja praktikutele, kes soovivad tutvuda uuenduslike meetoditega võimestunud kogukondade loomiseks.

Raamatut saad vaadata alla laadida siit

Uuringud ja analüüsid

Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000–2010 (2012)

Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad maakonniti kättesaadavate andmete põhjal valiku tervise ja heaolu näitajatest.

Kogumikuga saad tutvuda siin

Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolide tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs (2011)

Raport esitab kokkuvõtte paikkondade esindajate poolt Tervise Arengu Instituudi juhtimisel 2011.a. sügisel läbi viidud lasteaedade ja koolide maakondlike koostöövõrgustike võimekuse baastaseme kaardistuse tulemustest. Koostöövõrgustike hindamise eesmärgiks oli saada ülevaade lasteaedade ja koolide koostöövõrgustike pädevusest, tegevusest ja suutlikkusest tervist toetava keskkonna arendamisel ja paikkonna võimestamisel.

Raportit saad vaadata ja alla laadida siit

Paikkonna tervisedenduse tugistruktuuri arendusvõimalused Eestis. Eesti senise süsteemi analüüsist ja rahvusvahelisest praktikast tulenevad ettepanekud (2011)

Koostöös konsultatsioonifirmaga CPD viis Tervise Arengu Instituut 2011. a esimeses pooles läbi uuringu, mille raames uuriti paikkonna tervisedenduse toimimist nii Eestis kui ka valitud välisriikides (Rootsi, Taani, Inglismaa, Kanada ja Austraalia). Töö eesmärgiks oli koondada ideid paikkonna tervisedenduse tugistruktuuri jätkusuutlikuks korraldamiseks Eestis üleriigilisel, maakondlikul ja kohalikul tasandil.

Analüüsi lõppraportitga saad tutvuda siin. Põhjalikuma vaheraportiga (Eesti senise olukorra ja välisriikide kogemuste kaardistus) saad tutvuda siin

Terviseprofiilide kaardistus (2009)

Raporti eesmärgiks on kaardistada Eestis ja valitud välisriikides olemasolevad terviseprofiilid ning võimalikud juhendmaterjalid paikkondadele. Raport kajastab terviseprofiilide koostamise ja indikaatorite määratlemise temaatikat nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Analüüsitud on Eestis koostatud terviseprofiile, rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kasutatavaid terviseindikaatoreid ja valitud välisriikide terviseprofiilide põhimõtteid. Kajastatud on ka juhendmaterjale terviseprofiilide koostamiseks paikkondade tasandil.

Raportiga saad tutvuda siin

Terviseuurimus kolmes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus ja Narvas (2007)

Käesolev uurimus on läbi viidud BSR INTERREG III B projekti Health and Social Well-being in the Baltic Sea Region (HEPRO) raames. Uurimuse eesmärk on koguda andmeid elanikkonna tervislikust olukorrast nii paikkondlikul kui riiklikul tasandil. Uurimuse tulemusi saavad kohalikud omavalitsused kasutada kohalike arenguplaanide koostamisel.

Uuringuraportiga saad tutvuda siin.