Tervise edendamine / Paikkonnas

Eesti kohalikel omavalitsustel on oluline roll elanikkonna tervisedenduses, kuna põhiseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada ja otsustada kõiki kohaliku elu küsimusi, sh tervisedendusse puutuvaid. Tervisedendus on omakorda seotud teiste kohaliku elu jaoks tähtsate valdkondadega – sotsiaalhoolekanne, tööhõive ja majandus, keskkond, planeeringud jt. Seega on omavalitsuste võimekus rahva tervise edendamisel seotud paikkonna üldise võimekusega erinevates valdkondades.

Tervisedenduse seisukohast on piisavate ressursside olemasolu kõrval oluline, et kohalik omavalitsus oleks teadlik tervisedendusest ja väärtustaks terviseteemasid. Mida enam on kohalikul omavalitsusel teadmisi tervisemõjurite ning tõenduspõhiste sekkumiste kohta, seda suurem on valmisolek ja võimekus rahvatervise teemadega tegeleda. Uuringud on näidanud, et edu võtmeks on kohalike omavalitsuste tervisealase kompetentsi ja võimekuse loomine ning paikkondliku tervisedendusliku tegevuse tõhustamine kogukonnapõhiste tegevuste abil.

Just sellist võimekuse loomist on silmas peetud projektis „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades", mida viib Tervise Arengu Instituut 2014–2015. aastal ellu koostöös Terve Eesti Sihtasutuse ja Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga.

Projekti sihtrühm on kohaliku omavalitsuse spetsialistid ja kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevad ja mõjutavad inimesed (sh erasektor, kolmas sektor), kes ei tööta tervise valdkonnas. Lisaks on projekti sihtgrupiks tervisedendajad kui võtmeisikud erinevate mitte-tervise sektori spetsialistide kaasamisel.

Projekti kestuseks on planeeritud 18 kuud ning seda rahastatakse Norra toetusest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames. Projekti eelarve on 229 095,29 eurot.

Projekti eesmärgid

Projekti tegevuste eesmärgiks on tugevdada kohaliku tasandi kompetentse tervisedenduse osas, seeläbi vähendada Eesti eri piirkondade vahelist ebavõrdsust rahvatervise valdkonnas ning suurendada rahvatervise põhimõtetega arvestamist kohaliku poliitika kujundamisel

Juhtimine ja koostööpartnerid

Projektis osaleb kolm partnerit: projekti elluviija Tervise Arengu Instituut, ametlikud projektipartnerid Terve Eesti Sihtasutus ja Eesti Tervislike Linnade Võrgustik.

Projekti juhtimiseks on projektipartnerid moodustanud juhtkomitee, kes vaatab kord kvartalis üle projekti hetkeseisu ning teeb ettepanekuid tagamaks tegevuste vastavus planeeritud ajakavale ja soovitud tulemusteni jõudmine.

Projekti koordinaator on Tervise Arengu Instituut, kus töötab projektijuht. Lisaks on iga partner määranud oma tegevuste elluviimiseks oma organisatsioonist koordinaatori, kes vastutab partneri tegevuste elluviimise eest. 

pdf buttonThe project "Increasing public health policy competence in the Estonian localities"

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium