Tervise edendamine / Paikkonnas

Koolitusi ettevalmistavad tegevused:

  • kirjanduse analüüs ning taustainfo kaardistamine koolituste taustaanalüüsi koostamiseks;
  • sihtrühma esindajate fookusgrupid koolituste sisu ja koolituskavade ettevalmistamiseks;
  • valdkondlike ekspertide ümarlauad, kus võetakse kokku taustaanalüüsi ja fookusgruppide tulemusi ning määratletakse oodatavad õpitulemused ja koolituskava sisu.

Ettevalmistusfaasis valmistatakse koolituste „Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamine" ja „Eestkõnelemine rahvatervises" läbiviimiseks ette eesti koolitajad, kes 2015. aastal viivad samateemalised koolitused läbi projekti sihtrühmale.

Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamise koolitusega tuuakse Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhine programm „Sekkumiste kaardistamine" (Intervention Mapping). Tegu on töövahendiga, mis hõlmab rahvatervise ennetusprogrammide väljatöötamise kõiki erinevaid etappe ja faase, alates ettevalmistavast vajadusanalüüsist, programmi eesmärkide seadmisest ja tõenduspõhiste meetodite kaardistamisest, programmi väljatöötamisest ning lõpetades programmi ellurakendamise ning tulemuslikkuse hindamisega. Koolitajate ettevalmistus toimub koostöös Maastrichti Ülikooliga.

„Eestkõnelemine rahvatervises" raames valmistatakse ette Eesti eestkõnelemise valdkonna koolitajad koostöös Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni (IUHPE) ekspertidega, kellel on pikaaegne kogemus huvikaitse valdkonnas tegutsemisel. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium