Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonna tervisemõjurite uuringu (PTMU) raportid annavad ülevaate Eesti maakondade elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada teadlikkust paikkondade elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu tulemustele toetudes saavad maa- ja omavalitsused kujundada kohalikke poliitikaid ja kohalike elanike vajadustele vastavaid teenuseid ning prognoosida tulevikus esile kerkida võivaid riske ja vajadusi.

Uuringu andmed koguti postiküsitluse meetodil, andmete kogumine toimus 2011. a maist juulini. Küsitleti elanikke vanuses 15–70 eluaastat, 77 Eesti kohalikust omavalitsusest. Valimi üldmaht oli 9668 isikut, lõplikuks uuringu tagasiside määraks kujunes 43,8% (4239 vastajat).

Uuringu valimi koostamise aluseks võeti kohalike omavalitsuste tüpoloogia ja asend Eesti regionaalses süsteemis. Valimi koostamise metoodika kohta saad täpsemalt lugeda siit.

Uuringu ankeet koosnes kümnest peatükist – terviseseisund, toitumine, alkoholi tarvitamine, tubaka tarvitamine, narkootikumide tarvitamine, sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, kehaline aktiivsus, seksuaaltervis, turvalisus ja ohutus – ning küsimustest vastaja tausta kohta. Edaspidisteks paikkonna tervisemõjurite hindamiseks on uuringu küsimustik soovi korral kasutamiseks kättesaadav nii eesti kui vene keeles.

Raportis on välja toodud maakondade andmed nimetatud peatükkide kaupa. Esmalt on esitatud näitaja jaotused uuringus osalenud omavalitsustes koos maakonna ja Eesti keskmisega. Seejärel on kirjeldatud maakonna keskmise näitaja olulisimaid erisusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes ning analüüsitud uuritava näitaja seoseid teiste tunnustega. Raporti lisana on esitatud näitajate protsentuaalsed jaotused sotsiaal-demograafiliste taustatunnuste kategooriate lõikes.

Iga maakonna uuringu raportit saad vaadata ja alla laadida maakonna nimele klikkides:

Analüüsiraportid koostas Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE) 2012. ja 2013. aastal. 

Paikkonna tervisemõjurite uuring viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013" raames.

Uuringu kontaktisik: Triinu Toobal, TAI tervise edendamise osakonna vanemspetsialist,
tel 659 3809, triinu.toobal@tai.ee