Tervise edendamine / Paikkonnas

Paikkonna terviseprofiil

Tervisenõukogu ülesanded

 • 05 Jaanuar 2018
 • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine maakonnas/kohalikus omavalitsuses;
 • maakonna/omavalitsuse elanike informeerimine terviseolukorrast ja terviseteenuste olemasolust, maakonna elanike terviseseisundist ning oma töötulemustest;
 • maakondliku/omavalitsuse tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
 • tervist edendava maakondliku/omavalitsuse arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
 • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh maakondliku/omavalitsuse terviseprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine maakonna/omavalitsuse arengukava täiendamiseks;
 • paikkondade ja gruppide suutlikkuse arendamine toimetulekuks kohalike probleemide lahendamisel;
 • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks;
 • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
 • terviseteenuste ja nõustamissüsteemi loomine;
 • kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, erinevate ühenduste jne nõustamine terviseedenduse alal sh terviseprofiilide koostamisel;
 • tervisealase teabe/info levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
 • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
 • koostöö teiste maakondade/omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogudega;
 • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga.

 

 

Kontakt

 • 25 Jaanuar 2016

Projekti elluviija:

Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Projekti koduleht: www.terviseinfo.ee/paikkondade-padevus

Projektijuhtimine ja koolitustegevuste suund:

Alo Raieste
Projektijuht
tel 659 3927
alo.raieste@tai.ee

Alkoholipoliitika suund:

Triinu Toobal
tel 659 3809
triinu.toobal@tai.ee

Partnerid:

Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
Ahtri 8, 15078 Tallinn
Projekti koordinaator:
Anu Vares
tel 516 9750
anu.vares@kuressaare.ee

Terve Eesti Sihtasutus
Telliskivi tn 60a-A3, 10412 Tallinn
Projekti koordinaator:
Marleen Pedjasaar
tel 551 5011
marleen@terve-eesti.ee

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Osavõtt koolitustest

 • 25 Jaanuar 2016

Koolitused toimuvad piirkondlikult ja osalejaid koolitustele leitakse koostöös Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga. Koolituste toimumise ajakava saab jälgida Terviseinfo portaalis rubriigis "Sündmused".

Koolitused on osalejatele tasuta.

Kui tunnete huvi koolitusel osalemise vastu, siis võtke ühendust Tervise Arengu Instituudi projektijuhi Alo Raiestega 
(e-post alo.raieste@tai.ee).

Kuna koolitustel osalejate arv on piiratud, jääb Eesti Tervislike Linnade Võrgustikule ja Tervise Arengu Instituudile õigus valida huviliste seast koolitusele pääsejad, et tagada koolitusgrupi koosseisu võimalikult suur mitmekesisus ja vastavus sihtgrupile esitatud tingimustele. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Kohalik alkoholipoliitika

 • 27 Veebruar 2015

Projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kohaliku alkoholipoliitika tegevussuunal kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis.

Kaardistamise käigus saadud kogemustele tuginedes koostatakse projekti lõpuks kohalikule tasandile suunatud soovitused kohaliku alkoholipoliitika osas. Väljatöötatud soovitusi tutvustatakse erinevates Eestimaa kohalikes omavalitsuses ning see tegevus jätkub ka pärast projekti lõppu.

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium

 

Koolituste ettevalmistamine

 • 05 Mai 2015

Koolitusi ettevalmistavad tegevused:

 • kirjanduse analüüs ning taustainfo kaardistamine koolituste taustaanalüüsi koostamiseks;
 • sihtrühma esindajate fookusgrupid koolituste sisu ja koolituskavade ettevalmistamiseks;
 • valdkondlike ekspertide ümarlauad, kus võetakse kokku taustaanalüüsi ja fookusgruppide tulemusi ning määratletakse oodatavad õpitulemused ja koolituskava sisu.

Ettevalmistusfaasis valmistatakse koolituste „Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamine" ja „Eestkõnelemine rahvatervises" läbiviimiseks ette eesti koolitajad, kes 2015. aastal viivad samateemalised koolitused läbi projekti sihtrühmale.

Rahvatervise alaste sekkumiste kaardistamise koolitusega tuuakse Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhine programm „Sekkumiste kaardistamine" (Intervention Mapping). Tegu on töövahendiga, mis hõlmab rahvatervise ennetusprogrammide väljatöötamise kõiki erinevaid etappe ja faase, alates ettevalmistavast vajadusanalüüsist, programmi eesmärkide seadmisest ja tõenduspõhiste meetodite kaardistamisest, programmi väljatöötamisest ning lõpetades programmi ellurakendamise ning tulemuslikkuse hindamisega. Koolitajate ettevalmistus toimub koostöös Maastrichti Ülikooliga.

„Eestkõnelemine rahvatervises" raames valmistatakse ette Eesti eestkõnelemise valdkonna koolitajad koostöös Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni (IUHPE) ekspertidega, kellel on pikaaegne kogemus huvikaitse valdkonnas tegutsemisel. 

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium