Tervise edendamine / Paikkonnas

Selleks, et igas paikkonnas tekiks ühtne teadlikkus terviseprofiili koostamisest ja terviseteemade kohalike omavalitsuste arengukavadesse integreerimisest, on välja töötatud terviseprofiili koostamise ühtsed alusmaterjalid.

Terviseprofiili koostamisel tasub aluseks võtta järgmised Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud dokumendid:


Paikkonna terviseprofiili koostamise juhend

Juhend on abiks omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise protsessi läbiviimisel. Juhendmaterjali esimene, sissejuhatav osa annab ülevaate terviseprofiili olemusest, põhimõtetest, eesmärkidest, tulemitest ja seostest muude arengudokumentidega. Teine, terviseprofiili koostamise osa annab juhiseid ja näpunäiteid terviseprofiili koostamise protsessi ettevalmistamise ja läbiviimise kohta. Kolmas, indikaatorite osa sisaldab indikaatorite loendit, mis on üles ehitatud Eesti Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkondadest lähtudes. Indikaatorid jagunevad vajalikeks ja soovituslikeks ning nende hulgast saab iga omavalitsus ja maakond valida terviseprofiili koostamiseks talle tarvilikud indikaatorid.

Juhendi saad eestikeelsena alla laadida siit ja venekeelsena siit.


Indikaatorite selgitav nimekiri

Terviseprofiili aluseks on andmebaasidest ja kohalikelt spetsialistidelt kogutud andmed. Andmeid kogutakse kuues põhivaldkonnas:

  • Paikkonna üldised tervise- ja demograafilised näitajad
  • Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused
  • Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng
  • Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond
  • Tervislik eluviis
  • Terviseteenused

Erinevaid indikaatoreid, mille kohta andmeid koguda, on ca 95, mis jaotuvad "soovituslikeks" ja "vajalikeks". Paikkonna terviseprofiili koostajad saavad ise otsustada, milliste indikaatorite andmeid kogutakse. Valik sõltub tihtipeale ka sellest, millised andmed üldse on kättesaadavad. Jaotus "soovituslik/vajalik" on abiks otsustamisel – "vajalikud" indikaatorid võiksid võimaluse korral olla alati terviseprofiilis kajastatud, "soovituslikud" aga võib soovi korral välja jätta.

Selgitavas nimekirjas on välja toodud iga indikaatori lahtiseletus – mida selle indikaatoriga mõõdetakse ja kuidas näitajat analüüsida. Samuti leiab nimekirjas infot selle kohta, kust iga indikaatori kohta andmeid leida – millistest riiklikest andmebaasidest või millistelt kohalikelt spetsialistidelt.

Indikaatorite loetelu on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu Instituut nimekirja parandada/täiendada, seetõttu on alati märgitud juurde ka kuupäev, millal seda on viimati uuendatud.

Kohaliku omavalitsuse terviseprofiili indikaatorite selgitava nimekirja saad alla laadida siit (uuendatud 26.01.2011).

Maavalitsuse terviseprofiili indikaatorite selgitava nimekirja saad alla laadida siit (29.09.2016).


Indikaatorite andmesisestustabelid

Selleks, et hõlbustada paikkondade terviseprofiilide tarbeks andmete kogumist, on Tervise Arengu Instituut koostanud indikaatorite andmesisestustabelid. Tegemist on Exceli failidega, kuhu on võimalik jooksvalt indikaatorite arvulisi andmeid sisestada. Sisestatud andmete põhjal koostab programm ise ka joonised, mida on võimalik terviseprofiilis andmete esitlemisel kasutada. Andmetabelisse on sisestatud ka Eesti keskmised näitajad (kuni 2009) ja mitmed joonised võrdlevad konkreetse paikkonna näitajaid Eesti keskmisega. 2010. ja hilisemate aastate andmed Eesti kohta on sisestamata ning neid on võimalik soovi korral ise sisestada, valides failis alamlehe EESTI.

Andmesisestustabel on kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele erinev. Aja jooksul võib Tervise Arengu Instituut tabelit parandada/täiendada, seetõttu on alati märgitud juurde ka kuupäev, millal nimekirja on viimati uuendatud ning faili sees on ka vastavad märkmed, mida on muudetud.

Kohaliku omavalitsuse terviseprofiili indikaatorite andmesisestustabeli saad alla laadida siit (uuendatud 22.02.2016). Lisaks on võimalik koostada lihtsalt loetav hinnangutabel, mille alusvormi saad alla laadida siit (uuendatud 25.11.2011).

Maavalitsuse terviseprofiili indikaatorite andmesisestustabeli saad alla laadida siit (29.09.2016).

 

Kõigil terviseprofiili koostajatel on võimalik saada Tervise Arengu Instituudi poolt tasuta terviseprofiili koostamise nõustamist. Loe sellest lähemalt siit.

MÄRKSÕNAD: tervisedendus tervise edendamine paikkond KOV kohalik omavalitsus maavalitsus terviseprofiil