Tervise edendamine / Paikkonnas

Selleks, et kohaliku elu arendamiseks langetatavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku analüüsi ja planeerimist.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab iga omavalitsus koostama arengukava, mis analüüsib omavalitsuse majanduslikku ja sotsiaalset olukorda ning keskkonnaseisundit ja on kõige olulisem arengut suunav dokument omavalitsuses.

Tihti piirdutakse omavalitsuste ja maakondade arengukavades olukorra kirjeldamisega, millele ei eelne sisulist analüüsi erinevates eluvaldkondades korraldatud tegevuste mõjust inimeste tervisele ja heaolule. Arengukava koostamise käigus analüüsitakse pigem valdkonna olukorda ja arengut, mitte valdkonna arendamise mõju inimesele.

Kuna enamik arengukavasid on valdkonnapõhised, seatakse eesmärgid ning kavandatakse tegevused ühe valdkonna raames ehk vertikaalselt. Sageli jääb hindamata see, kuidas ühes eluvaldkonnas tehtavad otsused ja tegevused mõjutavad teisi valdkondi ehk analüüsimata jäävad horisontaalsed mõjud.

Sellise levinud praktika üheks põhjuseks on olukorda analüüsida ja hinnata aitavate üldkasutatavate juhiste puudumine ning seda tühimikku püüab paikkonna terviseprofiil täita.

Enamikku eluvaldkondi hõlmava terviseprofiili koostamine aitab kaasa linna/valla arengukava koostamise kvaliteedi tõstmisele ja võimaldab hõlpsamalt hinnata erinevatest teguritest lähtuvaid mõjusid.

Analüüsi ja hindamise põhjalikku kajastamist omavalitsuse arengukavas takistab ka arengukava lõppdokumendi optimaalse mahu säilitamise vajadus. Üksikasjalikumat käsitlemist võimaldab valdkondlike arengukavade koostamine, mis on laialt levinud praktika omavalitsustes. Terviseprofiili koostamise käigus kogutud info ning analüüsi- ja hindamistulemused annavad hea lähtekoha põhjaliku tervise arendamise kava kujundamiseks omavalitsuses. Samas võimaldab kogutud ja analüüsitud materjal koostada lihtsama struktuuriga tervise arendamise tegevuskava. See, millist varianti kasutada, lepitakse kokku profiili koostamise ettevalmistavas etapis.

Otstarbekas on viia ajaliselt kokku terviseprofiili ja omavalitsuse arengukava koostamise protsess. Kui see ei ole võimalik, tuleb jälgida, et terviseprofiili koostamisel kogutud info ja saadud analüüsitulemustega arvestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tuleneval arengukava iga-aastasel korrigeerimisel.

Tingimata tuleb vältida olukorda, kus profiil ei ole sidus linna/valla arengukavaga ning kujuneb vaid kitsalt valdkondlikuks dokumendiks. Sidususe puudumisel on tõenäoline, et paljuski tunnetuslik tervisetemaatika, millel ei ole selgelt käega katsutavat väljundit, kaob teiste valdkondade varju ning seda ei eristata omavalitsuse elu ühe olulise osana.

Tervisetemaatika käsitlemine volikogu kinnitatava linna/valla arengukava lahutamatu osana tagab terviseküsimustele vajaliku tähelepanu pööramise.