Järgnev loetelu annab ülevaate Tervise Arengu Instituudi poolt 2010–2011. aastal paikkonna tervise edendamise valdkonnas ellu viidud tegevustest.

 • Paikkonna tervisedenduse baaskoolituste läbiviimine: kokku toimus19 koolitust 8 maakonnas, kus osales 392 inimest
 • Paikkonna terviseprofiili koostamise koolituste läbiviimine: kokku toimus 12 koolitust 8 maakonnas, kus osales 220 inimest
 • Paikkonna terviseprofiilide koostamise nõustamine: kokku nõustati 37 kohalikku omavalitsust ning kahe aasta jooksul valmis kokku 66 KOVi terviseprofiili ja 53 kohalikku tervise tegevuskava (kõigi alates 2009.aastast valminud terviseprofiilide loetelu leiab siit).
 • Koostöös konsultatsioonifirmaga CPD valmis põhjalik Eesti paikkondliku tervisedenduse tugistruktuuri analüüs, mille tulemusel koostati Eesti paikkondliku tervisedenduse põhimõtted. Töö raames analüüsiti Eesti paikkondliku tervisedenduse tugevusi ja nõrkusi ning kaardistati valitud välisriikide kogemused. Viidi läbi ka kaks laiapõhist töötuba, mille arutelude põhjal koondati ettepanekud Eesti paikkondliku tervisedendussüsteemi edasiarendusteks. Valminud materjalidega saab tutvuda siin.
 • Eestikeelsena anti välja (200 eksemplari trükituna ja .pdf kujul) Glenn Laveracki raamat „Tervisedenduse praktika. Võimestunud kogukondade loomine" (orig. pealkiri "Health Promotion Practice: Building Empowered Communities"). Raamatuga saab tutvuda ja soovi korral endale ka alla laadida (kuni sügiseni 2012) siit.

Viidi läbi koolitused maakondlikele tervisedendajatele:

 • 2010. aastal toimus koolitus, kus käsitleti tervist toetava keskkonna arendamist paikkonnas. Koolitajateks olid välislektorid Taanist (Inge Kristiansen, Horsensi linn) ja Soomest (Heini Parkkunen, Turu linn).
 • 2011. aastal toimus kaks koolitust. Esimesel oli koolitajaks Glenn Laverack ning koolitus toimus samal ajal välja antud raamatu "Tervisedenduse praktika. Võimestunud kogukondade loomine" ainetel. Teine koolitus keskendus kohalikes omavalitsustes tervisedenduse arengutele ja kandis pealkirja „Tervis ja heaolu kohalikul tasemel- jätkusuutliku arengu võti?" (vaata lähemalt siit).

Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2011" raames sõlmiti lepingud kõigi maavalitsusega, mille tulemusel on maaavalitsused:

 • oma tervisenõukogudes nii 2010. kui ka 2011. aastal koostatud tööplaanid, läbi viidud sisehindamised, toimunud vähemalt üks terviseteemaline koolitus
 • täiendanud maakonna terviseprofiili kättesaadavate andmetega ja uuendanud terviseprofiili tegevuskava ning kõigis maakondades on terviseprofiili tegevuskava täitmise seis hinnatud
 • nõustanud kohalikke omavalitsusi terviseprofiili ja tegevuskava koostamisel ning ESF avatud taotlusvooru taotluste koostamisel
 • korraldanud kohalike omavalitsuste tervisemeeskondadele terviseteemalisi koolitusi (mõlemal aastal ühe koolituse)
 • viinud maakonna tasandil ellu tervisliku toitumise kampaania „Sinu tervis on Su enda kätes" ja alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania „Terviseks?"
 • korraldanud riikliku südamenädala raames 2011. aastal kohalikes omavalitsuses üleriigilise käimispäeva liikumisüritused „Sinu sammud loevad"
 • korraldanud erinevaid tradistiooniks saanud tervisetähtpäevade tähistamisi maakondades
 • kaardistanud oma maakondliku koostööpartnerite võrgustiku, maakondlikud koolitusvajadused ja uuringuvajadused
 • sisestanud tervist toetavate tegevuste andbmebaasi 50 hea praktika näidet, millega saad tutvuda siin.
 • viinud läbi oma koostööpartnerite võrgustikule terviseteemalisi täiendkoolitusi
 • kolmeteistkümnes maakonnas välja töötatud koostööpartnerite tunnustamise ja motiveerimise statuut

Tervise Arengu Instituudi paikkonna tervisedenduse spetsialistid osalesid rahvusvahelistel tervisedenduse üritusel:

 • Juuli 2010 (Genf, Šveits) – Kahekümnes maailma tervisedenduse konverents
 • September 2010 (Budapest, Ungari) – I2SARE konverents, mille teemaks Euroopa piirkondade tervise ebavõrdsuse indikaatorid
 • Enesetäiendamise eesmärgil käidi mais 2011 Taanis (Horsensi ja Randersi linnas) tutvumas kohaliku tervisedendustööga.

Riikliku südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise strateegia 2005–2020 (SVH) raames eraldati kõigile maavalitsustele ja kolmele suuremale linnale (Tallinn, Tartu ja Narva) rahalised vahendid tervist toetavate tegevuste elluviimiseks. Peamised maakondades läbi viidud tegevused olid:

 • konkursi "Suitsuprii klass" läbiviimine
 • maakondlike tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustiku arendamisele suunatud tegevused (koolitused, ümarlauad, suvekoolid jne)
 • kooliõpilaste ja lasteaialaste terviseteadlikuse parandamiseks läbi viidud koolitused, konverentsid, laagrid, infopäevad jms

 

Eesti Haigekassa vigastuste vältimise projektide raames viidi maakondades ellu järgmisi tegevusi:

 • 2010. aastal koostasid maakonnad paikkondlikud vigastuste profiilid, mis on järgmiste aastate eesmärkide seadmise aluseks. 2011. aastal ühildati vigastuste profiili indikaatorid maakondliku terviseprofiili indikaatoritega, et kogu maakondlik terviseinfo oleks koondatud ühte dokumenti.
 • Kõigis maakondades toimusid „Kaitse end ja aita teist" ohutuslaagrid 6. klasside õpilastele. Noorte kaasamiseks ja probleemile tähelepanu juhtimiseks esitleti näidendit „Simo Karli peaasi on pea asi" või korraldati interaktiivseid foorumteatreid õpilastega. Peeti nõupidamisi, kus noored said ise arutleda ja pakkuda alkoholi ja vigastustega seotud probleemidele lahendusi.
 • Spetsialistidele korraldati koolitusi ja elanikkonnale üritusi, kus rõhutati nende osa vigastuste ennetamises ja ohtude vältimises.
 • Maakondlike projektide raames toimusid erinevad arenduskoolitused, infopäevad jms üritused sidusrühmadele: kohalike omavalitsuste töötajatele, lasteaedade - koolide pedagoogidele ja tervisemeeskondadele.
 • Tegevusi oli ka otse sihtrühmadele, eeskätt lastele ja noortele toimusid esmaabi- ning ellujäämiskoolitused, laagrid, tervise- ja liikumispäevad, näidendid ohutusest erinevates situatsioonides. Täiskasvanud said osa ohutusmessidest ning antud valdkonna spetsialistid osalesid tervisefoorumitel, mille eesmärgiks oli paikkondlikku elanikkonna vigastuste ja õnnetusjuhtumite ennetamise teadlikkuse tõstmine.
 • Kohaliku ajalehe lisadena ilmusid tervise väljaanded, tehti raadiosaateid, kuid peamise infoallikana kasutatakse kohalike asutuste infoportaale
 • Viidi läbi projektimeeskondade välishindamised, mille tulemustega on võimalik tutvuda siin.