Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Eesti tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustik asutati jaanuaris 2000 ning see koosneb vabatahtlikkuse alusel liitunud haiglatest jt tervishoiuasutustest, kes juurutavad oma asutustes tervist edendavaid strateegiaid.

Eesti tervist edendavad haiglad on võtnud omaks rahvusvahelise tervist edendavate haiglate (Health Promoting Hospitals ehk HPH) võrgustiku tervist edendava ideoloogia, põhiprintsiibid, tervise edendamise standardid haiglatele, nende rakendamisstrateegiad ja enesehindamise indikaatorid, kohandades neid vajadusel vastavalt haiglate oludele ning võimalustele.

Lisaks kohalikule tegevusele on Eesti TEH võrgustik osalenud aktiivselt rahvusvahelises koostöös, nagu laste ja noorukite tervise edendamine haiglates, suitsuvaba haiglakeskkonna kujundamine, tervist edendavad töökohad jt algatused. Samuti on Eesti tervishoiutöötajate delegatsioonid võtnud osa iga-aastastest rahvusvahelistest HPH- konverentsidest, osaledes töörühmades ning jagades töötulemusi ja kogemusi teiste Euroopa haiglatega. Maailma TEH võrgustik (HPH) koondab aga üle 900 tervishoiuasutuse 5 kontinendilt ja enam kui 40 riigist.

2015. aasta märtsi lõpu seisuga kuulub Eesti TEH võrgustikku 21 tervishoiuasutust, sh:

 • 3 piirkondlikku haiglat
 • 4 keskhaiglat
 • 11 üldhaiglat
 • 2 kohalikku haiglat
 • 1 erahaigla

Haiglad, kes kuuluvad Eesti TEH võrgustikku, kuuluvad automaatselt ka rahvusvahelisse WHO HPH võrgustikku.

Miks liituda?

Võrgustikuga liitumine annab asutusele:

 • tervisedendusliku raamistiku haiglakeskkonna ja tervishoiuteenuste kvaliteedi arendamiseks;
 • kontseptuaalse aluse haiguskeskse töökultuuri kujundamiseks inimese- ja tervisekeskseks;
 • võimaluse haiglatevaheliseks võrdluseks ja kogemustest õppimiseks;
 • võimaluse siseriiklikuks ja rahvusvaheliseks suhtlemiseks tervisedendamise raames;
 • võimaluse uute kontaktide loomiseks;
 • võimaluse kaadrivahetusprogrammides osalemiseks;
 • võimaluse Eesti ja rahvusvahelistel konverentsidel osalemiseks;
 • mainekujunduse – kuulumine TEH võrgustikku kui kvaliteetse teenuse kaubamärk;
 • haigla lähenemise elanikkonnale läbi tervisedendustegevuse;.
 • koostöö maakondadega, osavõtu maakondade terviseüritustest ka väljaspool haiglat;
 • aktiivse tervisedendusliku sekkumise, nt suitsetav patsient või haiglatöötaja;
 • patsientide aktiivse juhendamise eluviisi osas;
 • personali enese tervise väärtustamise;
 • õenduspersonali huvi suurenemise patsientide nõustamiskoolituste vastu (tervislik toit, liikumine, tubakast loobumine, ülekaal jmt).