Tervise edendamine / Töökohal

Tervist toetavate töökeskkondade tõhusamaks arendamiseks koostati 2010. aastal erinevate osapoolte koostöös Eesti töökoha tervisedenduse arengukava, mis kinnitab valdkonna kõige olulisemad arendus- ja tegevussuunad.

Tervist toetava töökeskkonna tähtsus nii Eestis kui mujal maailmas kasvab aasta-aastalt ja üha enam osatakse selle olulisust hinnata. Eestis koordineerib töökohal tervise edendamisega seotud tegevusi, sealhulgas Eesti Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikku Tervise Arengu Instituut. 

Arengukava koostamiseks kasutati uuringuid (küsitlus ligi 200 tööandja seas), intervjuusid, fookusgruppe ja seminare-ajurünnakuid.  

Eesti hetkeolukorra analüüsi ja maailma töökoha tervisedenduse arengute põhjal valiti välja arendamiseks kolm strateegilist valdkonda:

1) Töötaja tasand: Elustiil ja teadlikkus 

Töötaja terviseteadlikkus ja enese aktiivsus oma tervisest hoolimisel on oluline eeldus tervisliku töökeskkonna arendamisel. Tähtsad teemad on töötaja isiklik areng ja eneseteostus, enesesäästmine ja -taastamine, vaimse tervise tagamine ning sõltuvusainete tarbimise vähendamine või nendest hoidumine.

2) Tööandja tasand: Juhendamine ja eestvedamine

Tööandja roll on töötajate vajaduste kaardistamine ja töökeskkonna arendamine tervisedenduse võtmes. Juhtide ja omanike eeskuju ning panustamine tervisesse on oluliseks osaks töökohal vajaliku õhkkonna ja tervist edendava organisatsioonikultuuri loomisel.

3) Riigi/ühiskonna tasand: Partnerlus ja koostöö

Riigi/ühiskonna tasandi roll on seadusandliku ruumi kujundamine töökoha tervisedenduse toetuseks, töökohal tervisedenduse tegevusvõimaluste suurendamine ja laiemalt tervisliku eluviisi kui väärtuse hoidmine ja kandmine.

 

Töökoha tervisedenduse arengukavaga saad lähemalt tutvuda siin.

MÄRKSÕNAD: töökoht arengukava