Tervise edendamine / Üldpõhimõtted

Tervisealase õiglust saab parandada erinevate avaliku, era- ja kolmanda sektori osalejate ühiste pingutuste tulemusel.

Kaasatud peaksid olema nii majanduslikud ja maksudega seotud meetmed, kui ka sotsiaalteenuste arendamine, põllu- ja elamumajandus, tervishoiu- ja hariduspoliitika, transpordikorraldus jne.

Kolm üldist poliitilist lähenemisviisi ebaõigluse vähendamisel tervises:

  • Parandada madalamate sotsiaalmajanduslike gruppide tervist – eraldi sihtprogrammid kehvemates sotsiaal-majanduslikes oludes elavatele inimestele;
  • Kitsendada terviselõhesid kõige vaesemates sotsiaalsetes tingimustes elavate ja paremal järjel olevate gruppide vahel – programmid on suunatud kõigile, kuid kujundatud viisil, et vaesemates sotsiaalsetes tingimustes elavate inimeste tervisele on mõju kiirem;
  • Vähendada kõiki tervisegradiente - erinevate elanikkonna gruppide võimalused, elustandard ja elustiil võivad olla süstemaatiliselt erinevad ning sellest tingitult on nad võrreldes teiste elanikkonna gruppidega ebavõrdsemas seisus (näiteks vanus, sugu, rass, töökeskkond jm).

Võimalikke meetmeid sellise sektoritevahelise tegevuse stimuleerimiseks on mitmeid, näiteks:

  • sektoritevahelised ühiskomisjonid ja tervisenõukogud;
  • sektoritevahelise tervisttoetava poliitika väljatöötamine (kogukonna terviseprofiili koostamine ja tervise teemade arengukavasse sisseviimine);
  • mitmeid poliitikavaldkondi kaasavad ühisprojektid, strateegiad ja programmid integreerimaks tervist teistesse tegevusvaldkondadesse;
  • kvalifitseeritud personal - ametnike individuaalne tegevus, et mõjutada teisi poliitikavaldkondi tervise teemade integreerimiseks;
  • integreeritud hindamisvahendite kasutamine (tervisemõju analüüs jm).

Sektoritevahelist koostööd aitavad ergutada ka erinevad hindamistegevused. Järgnevalt on tutvustatud kahte levinumat.

Tervisemõju analüüs (Health Impact Assessment, HIA)

Annab võimaluse hinnata poliitika, programmi või projekti potentsiaalset mõju elanikkonna tervisele ning selle mõju levikut elanikkonna seas. Kasutatakse tihti ka selliste sekkumiste mõju hindamist tervisele, mis ei ole esmajoones kavandatud tervisetingimuste parandamist silmas pidades.

Ideaaljuhul tuleks tervisemõju analüüs läbi viia vastava projekti, programmi või poliitika alguses, et vältida või vähendada igasugust potentsiaalselt negatiivset mõju ning suurendada positiivset mõju tervisele.

Tervisemõju analüüs saab olla ka keskkonna- või sotsiaalse mõju hindamise osa.

Tervise õigluspärasuse auditid (Health Equity Audits, HEA)

Selliste audititega hinnatakse tavaliselt teenused. Audit näitab, kui õiglaselt teenuseid ja muid ressursse jagatakse erinevate gruppide ja valdkondade vahel ning kas tagatud on ressursside jaotus vastavalt tervisevajadusele. Praktikas tähendab see seda, et auditiga kogutakse tõendusmaterjale ebaõigluse kohta ning andmed võetakse aluseks teenuste planeerimisel, tellimisel ja osutamisel. Nii on tervise õigluspärasuse audit oluline vahend otsuste tegemiseks erinevates poliitikavaldkondades.