Rahastuste andmebaas

SA Archimedes Euroopa Noored

Programm: Youth (2007-2013)

Programmi eesmärkideks on:

1) toetada noorte omaalgatuslikku ja ühiskonna arengule suunatud tegevust;
2) toetada noorte rahvusvahelist tegevust ja koostööd teiste riikidega noortegruppide ning organisatsioonidega; 
3) toetada õppimisvõimalusi ja kogemuste omandamist väljaspool formaalset haridussüsteemi; 
4) tõsta noorte teadlikkust Euroopa mitmekesisusest - erinevatest kultuuridest, rahvastest, riikidest, tõekspidamistest, noorte olukorrast jne; 
5) juhtida tähelepanu ühiskonnas valitsevatele probleemidele seoses rassismi, ksenofoobia, diskrimineerimise ja ebavõrdsusega.

Vaata

SA Innove

Programm: Pikk ja kvaliteetne tööelu
  • Kvalfitseeritud tööjõupakkumise suurendamine
  • Tööelu kvaliteedi parandamine
  • Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed
  • Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine
  • Soolise võrdõiguslikkuse edendamine

Vaata

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus

Programm: Erinevad konkursid

Haridusliku ja kultuurilise, sotsiaalse ja majandusliku, õigusliku ja poliitilise lõimumise alased tegevused

Vaata

Hasartmängumaksu Nõukogu

Programm: Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi
Projektitaotlused aastaringselt, regionaalsete investeeringute taotlused 15.02 ja 15.09.

Vaata

Merck Sharp & Dohme

Programm: MSD regionaalne grantide programm

Regionaalne grantide konkurss, mis on suunatud innovaatiliste programmide arendamisele ja käitumuslike riskifaktoritega seotud haiguste ennetamisele.

Vaata

Page 1 of 2