Valdkonnad / HIV ja AIDS

Kahjude vähendajate koolitusvajaduse analüüs

 • 20 Jaanuar 2015

Eesti kahjude vähendamise valdkonna spetsialistide koolitusvajaduse analüüs koostati ajavahemikus 2014. a mai–oktoober.

Analüüsi eesmärk oli kirjeldada kahjude vähendamise valdkonnas töötavate spetsialistide tööks vajalikud kompetentsid ning analüüsida nende oskuste taset ja koolitusvajadusi. Koolitusvajaduse uuring hõlmas 97,7% kõikidest valdkonna spetsialistidest.

Analüüsi tulemused viitavad vajadusele sihtrühmapõhiste koolituste järele valdkondades, mis on prioriteetsetena välja toodud nii Eesti kahjude vähendamise teenusekirjelduses kui analüüsi raames koostatud kompetentsiraamistikus ja milles Tervise Arengu Instituut ei ole spetsialistidele veel koolitusi pakkunud.

Kõrge koolitusvajadusega teema, mida kõikidele sihtrühmadele otstarbekas pakkuda, on kriis ja kriisiabi, samuti valdkonnad uimastid ja sõltuvus, kutse-eetika ja isikuandmetega töötamine.

Loe analüüsi kokkuvõtet:

 

HIV ja AIDS

 • 11 Jaanuar 2018

HIV (human immunodeficiency virus) ehk HI-viirus ehk inimese immuunpuudulikkuse viirus on retroviiruste perekonda kuuluv viirus, mis põhjustab inimesel AIDSi (Aquired Immunodeficiency Syndrome) ehk omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi.

HIV-positiivseks ehk HI-viiruse kandjaks nimetatakse inimest, kes on nakatunud HI-viirusega.

HIV on viirus, mis suurendab inimese vastuvõtlikkust teistele nakkushaigustele ja ka kasvajatele. HIV-nakkuse viimases staadiumis kujuneb välja AIDS, mis ei ole iseseisev haigus, vaid avaldub mitmesuguste harvaesinevate nakkushaiguste ja/või pahaloomuliste kasvajatena.

HIV levib kaitsmata seksuaalvahekorra ajal ja otsesel kokkupuutel nakatunud inimese verega. HIV põhjustab kroonilise seisundi, mida saab vaos hoida. Nakatumist HIViga on võimalik peaaegu 100%-liselt vältida!

Eestis võib täna olla kokku umbes 12 000 HIVi nakatunud inimese. Paljud HIV-nakkuse kandjad ise ei teagi, et on nakatunud, sest nakatumisest võib kuluda 4–5 aastat ja enamgi ajani, mil inimese tervis hakkab halvenema

Tervise Arengu Instituudi HIVi ja AIDSi info on koondatud veebilehele hiv.ee.

Veebilehelt hiv.ee saad:

 • teada, kuidas HIVi nakatumist ära hoida
 • lugeda HIViga elavate inimeste kogemustest
 • vastuse spetsialistilt oma HIVi või AIDSi puudutavale küsimusele, mille võid esitada ka anonüümselt
 • infot, kus HIVi teste teha
 • teha HIV riski testi
 

Kuhu suunata abivajaja?

 • 11 Jaanuar 2018

HIVi ja AIDSi alase abi ja nõustamise kontaktid leiad Tervise Arengu Instituudi hallatavalt veebilehelt hiv.ee.

HIV nõustamis- ja testimiskabinettide kontaktid leiad hiv.ee lehelt alajaotusest "Kus saab HIV-testi teha?".

 

Juhendid tervishoiuteenuseosutajatele

 • 19 Juuni 2017

HIV-nakkuse testimise ja HIV-positiivsete isikute ravile suunamise tegevusjuhis (2012)

HIV-nakkuse testimise juhise eesmärk on tagada HIVi nakatunute varajane avastamine, vähendades seeläbi nakatumisest mitteteadlike inimeste osakaalu, võimaldada õigeaegselt alustada ravi ja aidata kaasa nakkuse edasise leviku ennetamisele. Juhises kirjeldatakse patsiendigruppe, keda tervishoiuteenuse osutaja peaks HIV-nakkuse suhtes uurima. Lisaks antakse suunised HIV-nakkuse testimise läbiviimiseks, testimise sageduseks, testieelseks informeerimiseks, testijärgseks nõustamiseks ning nakatunud patsientide edasistele uuringutele ja ravile suunamiseks.

HIV-nakkuse testimise juhise koostamise töösse olid kaasatud Eesti Laborimeditsiini Ühing, Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Dermatoveneroloogide Selts, Eesti Perearstide Selts, Eesti Naistearstide Selts, Eesti Haigekassa, Narva Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet, HIV-nakkuse referentslabor ja MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik.

Eesti- ja venekeelset juhist saab vaadata ning alla laadida siit:

 

Kahjude vähendamine

 • 15 September 2017

Uimastipoliitika ühe suunana on Euroopas järjest laiemalt levimas nn kahjude vähendamise (harm reduction) mudel. Selle keskne idee on vähendada kahju ja erinevaid kulutusi, mida nii ühiskonnale, uimastite kasutajale endale kui ka tema lähedastele tekitab uimastite tarbimine.

Rahvusvaheline Kahjude Vähendamise Assotsiatsioon (International Harm Reduction Association) on määratlenud, et kahjude vähendamine tähendab sellist poliitikat ja tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on vähendada lubatud uimastite (nt alkohol) ning ennekõike keelatud narkootiliste ainete tarvitamise negatiivseid tagajärgi tervisele, samuti vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi, vähendamata tingimata narkootikumide tarvitamist.

Kahjude vähendamine on täienduseks lähenemisviisidele, mille eesmärgiks on ennetada narkootiliste ainete tarbimist ühiskonnas. Selle aluseks on veendumus, et paljud inimesed üle maailma jätkavad erinevate narkootikumide tarvitamist vaatamata kõikidele jõupingutustele, mis on tehtud selleks, et nende tarvitamist ennetada. Kahjude vähendamise mudel arvestab, et paljud tarbijad ei suuda või ei soovi narkootikumide kasutamist lõpetada. Juurdepääs headele ravivõimalustele on sõltuvusprobleemidega inimeste jaoks oluline, kuid paljudel neist see puudub või ei soovi nad ravi saada. Seetõttu vajavad uimastitarvitajaid erinevaid sotsiaalteenuseid, mis aitaksid maandada uimastite tarvitamisega seotud riske ning vähendada endale ja teistele tekitatavat kahju. Sellisteks teenusteks on:

 • puhaste süstalde ja nõelte jagamine;
 • kasutatud süstalde ja nõelte kogumine ning hävitamine;
 • kondoomide jagamine, et edendada turvalist seksuaalkäitumist;
 • nõustamine (psühholoogiline nõustamine, sotsiaalnõustamine, õigusabi);
 • pesemisvõimaluste ja riideabi pakkumine;
 • terviseteemaline nõustamine: kuidas turvalisemalt narkootikume kasutada ja vältida üledoose;
 • üledoosidest tingitud surmade vältimiseks opioide süstivatele narkomaanidele ja nende lähedastele elupäästva ravimi (naloksoon) võimaldamine koos vastava koolitusega;
 • infektsioonide ennetamine, varane infektsioonide avastamine ja õigeaegne ravi (läbi aktiivse skriinimise) ning suunamine tervishoiuteenuste juurde;
 • sõltlaste motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravile ning rehabilitatsiooniteenustele;
 • sõltuvusprobleemidega naiste seas soovimatute raseduste vältimine.

Kahjude vähendamine nagu ka ennetustegevus aitab inimestel elada tervemalt. Tähtis on iga positiivne muudatus, mida inimesed oma elus teevad. Kahjude vähendamise meetmed on pigem toetavad kui sundi avaldavad.

Loe lisaks: