Valdkonnad / Narkomaania

Ennetuse õppekava

 • 15 Veebruar 2018

Praeguseks on olemas väga head teadmised sellest, mis aitab ära hoida või vähendada uimastite tarvitamist. Samas ei ole suurem osa reaalselt ellu viidavatest noortele suunatud tegevustest tõenduspõhised ega ei oma positiivset mõju inimese käitumisele.

Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest või kutsuda esinema endine uimastite tarvitaja. See aga ei arenda noortes oskusi, kuidas reaalses elus hakkama saada (sh suhtlemis-, enesejuhtimis-, otsuste langetamise jm oskused) ning ei ole tõhus noorte uimastitarvitamise vähendamisel.

Sellised tegevused võivad uuringute järgi kasu asemel hoopis kahju kaasa tuua ning suurendada noorte uimastitarvitamist.

Tervise Arengu Instituut alustas projekti UPC-Adapt raames ennetuse õppekava kohaldamist ja piloteerimist Eestis. See tähendab, et kaardistatakse, kas ja mida praegu Euroopa riikides uimastiennetusest õpetatakse (ülikoolides või täiendkoolitustel), kohandatakse olemasolev materjal Euroopas rakendamiseks sobivaks, analüüsitakse, kuidas ennetuse õppekava sobitub Eestis ennetusega tegelevate inimeste väljaõppesse ning piloteeritakse ennetuse õppekava Eestis.

Selleks et analüüsida, kuidas ennetuse õppekava sobitub Eesti konteksti, viidi läbi kolm fookusgruppi ennetusvaldkonnas töötavate kohaliku- ja riigitasandi otsusetegijate, poliitikakujundajate ja arvamusliidritega. Fookusgruppides käsitleti kolme teemat:

 • ennetus ja ennetuse olulisus Eestis,
 • ennetusalased koolitused ja väljaõppevõimalused Eestis,
 • ennetuse õppekava ja selle rakendamine Eestis. Ennetuse õppekava rakendamine Euroopas.

Eesti fookusgruppide kokkuvõte

 

Õppefilm „Mõtteaine“

 • 27 November 2017

Narkomaania ennetamise teemaline õppefilm „Mõtteaine" on realistlik, koosnedes neljast lühifilmist, mis põhinevad tõestisündinud lugudel.

Tegelased on noored inimesed, kes erinevatel põhjustel puutuvad kokku keelatud uimastitega. Lood räägivad Eestis enimlevinutest ning tihti peo käigus tarvitatavatest keelatud uimastitest nagu kanep, ecstasy jms.

Sihtrühm

Õppematerjal on mõeldud 14–18aastastele noortele.

Keelatud uimastid on üha lihtsamini kättesaadavad ja järjest rohkem noori proovib narkootikume selleks, et kogeda midagi uut ja põnevat. Enamik pääseb sellisest katsetamisest pikaajaliste tagajärgedeta, kuid on ka neid, kes juba esmakordsel tarbimisel tekitavad oma tervisele suuri kahjusid ning kes regulaarse tarvitamise tulemusena satuvad narkootikumidest sõltuvusse.

Eesmärk

Näidata noortele riske, mis uimastitarvitamisega kaasnevad ja seeläbi mõjutada neid keelatud uimastitega katsetamisest loobuma. Õppefilm lähtub sellest, et noored tunnevad huvi keelatud uimastite vastu ning paljudel neist on nendega kas isiklikud kogemused või tarvitavad neid sõbrad.

Õppematerjal on koostatud selliselt, et 45minutilise (inimeseõpetuse) tunni jooksul jõuab vaadata filmi ja ka selle üle arutleda.

Pakett sisaldab järgmisi materjale:

 

Kuhu suunata abivajaja?

 • 23 Mai 2017

Narkomaania alase nõustamise, kriisiabi ja ravi alased kontaktid leiad Tervise Arengu Instituudi hallatavalt veebilehelt narko.ee.

Terviseinfo sündmuste andmebaasist leiad erinevaid seminare ja supervisioone tervenevatele sõltlastele, sõltlaste lähedastele ja sõltlastega töötavatele spetsialistidele. Lähemalt saad tutvuda siin.

 

Narkomaania ja seadused

 • 23 Mai 2017

Euroopa Liidu narkootikumide alane seadusandlus

Vaata karistusi narkootikumide omamise ja müümise eest veebilehelt narko.ee.

 

Narkomaaniaravi andmekogu

 • 23 Mai 2017

2008. aastal alustas oma tegevust narkomaaniaravi andmekogu. Narkomaaniaravi andmekogu andmesisestuseks on loodud internetiaadress: http//www.sm.ee/narkoregister

Narkomaaniaravi andmekogu on asutatud Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPAS) § 111 alusel.

Andmekogu eesmärgiks on narkomaaniaravile pöördunud isikute anonüümsete andmete töötlemine, mis on vajalik:

 • narkomaania esinemise analüüsimiseks;
 • sellealaste tervishoiuteenuste korraldamiseks;
 • narkomaania preventatsioonimeetmete kavandamiseks;
 • preventsioonimeetmete tõhususe hindamiseks;
 • narkomaaniaravi alase statistika korraldamiseks.

Andmekogusse on kohustatud andmeid saatma kõik psühhiaatria eriala tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad. Andmete esitamine andmekogusse eeldab esitaja identifitseerimist, see toimub ID-kaardi alusel. Andmete esitamseks on andmeesitajal vajalik omada ID-kaarti, ID-kaardiga kaasa olevaid PIN-koode ja ID-kaardi lugejat.

Andmekogule saadetakse info isikute kohta, kes on pöördunud psühhiaatri poole sooviga saada narkomaaniaravi ja kellele on pandud F11-F16.9, F18-F19.9 diagnoos.

Andmete saatmise lihtsustamiseks ja internetileheküljel kergemaks orienteerumiseks on koostatud juhend narkomaaniaravi andmekogu andmeesitajatele. Samuti on andmeesitajate töö hõlbustamiseks koostatud paberkandjal ravi alustamise teatise vorm ja ravi lõpetamise teatise vorm, mida saab kasutada andmete kogumisel. Teatis on rangelt haigusloo vahel hoidmiseks või kuulub peale andmesisestust hävitamisele! Juhend ning teatise vormid on kättesaadavad ka vene ning inglise keelsetena.

Andmete väljastamine andmekogust toimub vastavalt Avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ehk vastavate päringute alusel, infot üksikisiku kohta andmekogust ei väljastata.

Juhend andmekogu andmeesitajatele ja teatise vorm jõuavad Eesti Uimastiseire Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi kodulehtedele allalaadimiseks õige pea.