Valdkonnad / Südametervis

Riiklik poliitika

  • 17. Oktoober 2014

Rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020 on südame- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) strateegia üldeesmärgiks saavutada rahvastiku varajase haigestumise ja suremuse püsiv langustendents SVH-sse, mistõttu aitavad kõik strateegias rakendatavad meetmed kaasa inimeste eluea pikenemisele.

Strateegia viiakse ellu viie strateegilise valdkonna kaudu, mis käsitlevad SVH peamisi mõjureid. Need on kehaline aktiivsus, toitumine, suitsetamine, tervishoid, teabelevi ja paikkonna suutlikkuse tagamine.

Üldprintsiibis on strateegia suunatud rahvastiku toitumis- ja liikumisharjumuste parendamisele ning tubakatarvitamisest loobumisele. Tegevuste üheks osaks on kõrge riskigrupiga inimeste sõeluuring ning tervislikumate eluviiside alane nõustamine, samuti perearstide, pereõdede ja tervisetubade tervisedendajate koolitamine. Korraldatavad tegevused on suunatud ühelt poolt inimeste hoiakute, tõekspidamiste ja väärtushinnangute kujundamisele ning teiselt poolt tervist toetava keskkonna loomisele.