Projektid / Vanemlusprogramm "Imelised aastad"

Tervise Arengu Instituut (TAI) koordineerib tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ levitamist Eestis ning annab välja toetusi kohalikele omavalitsustele programmi läbiviimiseks.

Kuidas on kohalikul omavalitsusel võimalik taotleda toetust koolituste läbiviimiseks ning millised tegevused kaasnevad koolituste korraldamisega?

Taotluskonkursid

Konkursid toimuvad 2 korda aastas sügisel (oktoober-november) ja kevadel (aprill-mai).

Toetust saab taotleda koolitustele kaheks järgnevaks hooajaks (nt kevadisel konkursil saab küsida toetust sügiseks ja järgmise aasta kevadeks).

Konkursil osalemine eeldab kohalikult omavalitsuselt omafinantseeringut, vähemalt 50%. Tervise Arengu Instituudil on õigus tingimusi muuta ning teatud piirkondades omafinantseeringu suurust suurendada või vähendada.

Konkursil osalemiseks võtab kohalik omavalitsus ühendust oma piirkonna grupijuhtidega, küsib nendelt hinnapakkumised ning teeb eelkokkulepped.

2020. aasta kevad konkurss kuulutatakse välja 2020. aasta aprillis/mais. Konkursi teade edastatakse kõigile kohalikele omavalitsustele ja linnavalitsustele e-maili teel.

Milliseid kulusid saab katta TAI toetusega?

 1. Grupijuhtide töötasu.
 2. Toitlustuskulud.
 3. Lastehoiu kulud.

Milliseid kulusid ei saa katta TAI toetusega?

 1. Koolitusruumide rent.
 2. Koolituse korraldamisega tegeleva kontaktisiku töötasu.
 3. Koolitusega seotud kantseleitarvete ja materjalide paljundamise kulud.
 4. Koolitusel osalejate transpordikulud.

Konkursil osalemine ja koolituste läbiviimine

Konkursil osalemiseks kohalik omavalitsus:

 • Määrab omapoolse kontaktisiku, kes korraldab koolitusgrupi läbiviimise.
 • Küsib hinnapakkumised ja sõlmib kokkulepped programmi kahe grupijuhiga, kes hakkavad vanemlusprogrammi gruppi läbi viima.
 • Esitab toetuse saamiseks taotluse järgides konkursi tingimusi.

Pärast konkursi edukat läbimist:

 • Korraldab programmi koolitusgrupi läbiviimise kohalikus omavalitsuses:
  • Otsib programmi sihtgrupile vastavad osalejad ja teavitab neid vanemlusprogrammist.
  • Organiseerib sobivad ruumid omavalitsuses. Koolitusruum peab mahutama vähemalt 16 inimest (ühes grupis on 14 osalejat ja 2 grupijuhti) ja selle kõrval või läheduses peab olema ruum, mis on sobiv programmis osalejate lastele lastehoiu korraldamiseks. Mõlemad ruumid peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusruumis peavad olema tehnilised võimalused koolitusvideote (DVD-d) vaatamiseks.
  • Korraldab vanemlusprogrammi gruppide läbiviimise arvestusega, et üks koolitus kestab 16 nädalat ja toimub 1 kord nädalas 2 – 2,5 tundi. Koos osalejate värbamise ja eelintervjuude läbiviimisega kestab programm kokku orienteeruvalt 18 nädalat.
  • Korraldab toitlustuse osalejatele ja nende lastele koolituste ajal.
  • Organiseerib koolituste ajal lastehoiu osalejate lastele.
  • Varustab vajalike kantseleitarvetega ja korraldab vajadusel materjalide paljundamise grupijuhtidele.
  • Võimaldab vajadusel osalejatele koolitusele jõudmisega seotud transpordi või hüvitab transpordikulud.
 • Teavitab programmi läbiviimisest avalikkust (nt uudis kohalikus lehes).
 • Tasub grupi läbiviimisel tekkivad kulutused vastavalt eelarvele.
 • Esitab TAI-le toetuse saamiseks aruande pärast viimase koolitussessiooni lõppu 14 päeva jooksul (vastavalt sõlmitud koostöölepingule). Kohalik omavalitsus võib soovi korral esitada aruande lisaks ka koolituse keskel, so 14 päeva jooksul pärast 8. sessiooni. Kuludokumentide koopiaid TAI-le vaja esitada ei ole, küll on need vajalik säilitada 2 aasta jooksul alates koolitusgrupi lõppemisest. TAI-l on õigus kuludokumente kontrollida.
 • Täidab pärast koolitusgrupi lõppu TAI poolt saadetava tagasisideküsimustiku.

Grupijuhid

Grupijuhtide nimekirja piirkondade kaupa koos kontaktidega näed siit

Tegevuste delegeerimine

Kohalik omavalitsus saab delegeerida koolitusgruppide korraldamise ja aruandlusega seotud tegevuse koostööpartnerile, näiteks allasutusele või kohalikule omavalitsusele piirkonnas teatud teenust pakkuvale organisatsioonile (nt kohalik perekeskus). Tegevuste jaotus on sellisel juhul järgmine:

 • Kohalik omavalitsus esitab taotluse, milles on toodud organisatsiooni nimi ja kontaktisiku andmed, ning tagab omafinantseeringu ettenähtud mahus.
 • TAI, Kohalik omavalitsus ja organisatsioon sõlmivad kolmepoolse koostöölepingu, milles on kirjeldatud kõigi osapoolte kohustused.
 • Organisatsioon viib läbi koolituse korraldamisega seotud tegevused, koostab aruande ning edastab selle instituudile ja kohalikule omavalitsusele.

Järgmise konkursi info ja tulemused

Juhul kui te pole siiani konkurssi puudutavat infot e-kirjaga saanud, siis palun saatke oma kontaktid aadressile eve-mai.rao@tai.ee ning lisame teid konkursiinfo saajate nimekirja.

Konkursil osalenuid teavitatakse konkursi tulemustest. Viimase konkursi tulemusi näete siit.

Küsimuste korral võtke ühendust TAI kontaktisikuga: Eve-Mai Rao, eve-mai.rao@tai.ee