Tervise edendamine / Koolis

Tervise Arengu Instituut kutsub koole osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele.

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.

Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.

Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.

Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.

Koolitusel käsitletavad põhiteemad:

 • sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus ja põhimõtted;
 • ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus;
 • efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted;
 • otsuste langetamise metoodika;
 • ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed;
 • enesejuhtimise metoodika;
 • suhtlemisoskuste arendamise metoodika;
 • kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus.

Osalejate õpiväljundid:

 • rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
 • oskab loetleda efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
 • analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi;
 • omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
 • oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.

Koolituse metoodika:

 • lühiloengud antud teemadel;
 • grupitööd ja arutelud gruppides;
 • kodutöö

Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend.

Lae alla koolituste tutvustused. 1.-5. klassi õpetajatele ja 6.-9 klassi õpetajatele

Lisainfo koolituste kohta:
Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut
Tel: +372 659 3845
merike.org@tai.ee