Tervise edendamine / Koolis

Kuidas liituda?

 • 30. Märts 2021

Tervist edendavaks kooliks saad, kui

 • koolis on moodustatud tervisemeeskond või tervisenõukogu, valitud ja kinnitatud tervisemeeskonna juht. Kooli tervisemeeskonna standardiga saad tutvuda siin.
 • asutuses on läbi viidud tervise ja heaolu valdkonnas hindamised, et välja selgitada laste ja personali tervise toetamiseks ning edendamiseks vajalikud arenguvajadused.
  hindamiseks ja analüüsimiseks on erinevad võimalused ja meetodid (nt sisehindamine (sh tervise ja heaolu valdkonnas), rahulolu-uuringud, välishindajate ja järelevalveametnike hinnangud, statistika, erinevad Tervise Arengu Instituudi hindamisvahendid jm).
 • tervisega seotud valdkondade hindamisel saab kasutada järgmisi hindamisvahendeid: kooli tervisealse sisehindamise küsimustik, kooli hetkeolukorra hindamisevahend, toitumise analüüsimise programm, toitumise ja füüsilise aktiivsuse hetkeolukorra hindamisjuhend.
 • tervisemeeskond on välja töötanud tervise tegevuskava laste ja personali tervise ning heaolu igakülgseks toetamiseks.
 • Soovitame tutvuda Terviseinfo portaalis olevate erinevate laste ja noorte tervise valdkonna juhendmaterjalide, trükiste ja läbiviidud uurimustega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja mõjusate tegevuste väljatöötamisel.

Tervist edendavaks kooliks saamiseks vajalikud dokumendid

 • Avaldus, milles soovitakse saada tervist edendavaks kooliks (allkirjastab digitaalselt asutuse direktor).
 • Tervisemeeskonna või -nõukogu koosseis (liikmete nimed ja ametid, juhi nimi ja telefon, asutuse e-posti aadress) (Lisa 1). Tervisemeeskonna liikmed ja juhi kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.
 • Tervise tegevuskava (Lisa 2). Tervise tegevuskava koostamise soovitused leiad siit.

Liitumise protsess

 • Liitumisdokumendid saadetakse elektroonselt oma maakonna või linna koolide koordinaatorile. Koordinaatorite kontaktid leiad siit.
 • Paikkonna koolide koordinaator juhendab vajadusel liitumisdokumentide koostamisel, sh tervisemeeskonna moodustamise, tervise ja heaolu valdkonda puudutavate hindamiste läbiviimisel ning tegevuskava koostamisel.
 • Liituv asutus saadab paikkonna koolide koordinaatori poolt heaks kiidetud dokumendid e-postiga Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte tervise vanemspetsialisti Alice Haava e-posti aadressile alice.haav@tai.ee.
 • Teate tervist edendavaks kooliks saamise kohta edastab Tervise Arengu Instituut asutuse ja tervisemeeskonna juhi e-posti aadressile.
 • Tunnistuste üleandmine toimub riiklikul või paikkondlikul tervise- ja/või hariduse valdkonna üritusel.


Tervist edendavaks kooliks saavad kõik koolid, kes on täitnud liitumistingimused ja valmis rakendama tervist edendava kooli põhimõtteid.

Koolid:

 • saavad informatsiooni Tervise Arengu Instituudi tegevuste kohta;
 • võivad osaleda kõikidel võrgustiku üritustel ja koolitustel;
 • vajadusel saavad juhendamist ja nõustamist oma maakonna/linna koordinaatorilt laste/personali tervist ning heaolu toetavate tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel, sh asutuse arengukavadesse tervise valdkonna integreerimise osas.
 • on eeskujuks ja jagavad kogemusi laste ja personali tervise ning heaolu suurendamiseks läbiviidud tegevuste ja mõju kohta;
 • teevad süsteemselt koostööd tervise edendamise valdkonnas paikkonna esindajatega laste tervise ja heaolu suurendamiseks;
 • viivad ellu tervisemeeskonna poolt tervise tegevuskavas püstitatud eesmärgid;
 • hindavad perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.