Tervise edendamine / Koolis

Tervise Arengu Instituudi poolt 2010. aastal laste tervise edendamise valdkonnas läbiviidud olulisemad tegevused (valdkondade kaupa):

 1. Vaimne tervis
 2. Vigastuste ennetamine
 3. Tervisedendus ja tervisekasvatus
 4. Võrgustikutöö arendamine

Vaimne tervis

 • Koolitused „Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses ja laste sotsiaalsete oskuste kujundamine". Viidi läbi 3 koolitust (a 16 t) lasteaedade personalile. Kokku läbis koolituse 79 osalejat 51-st asutusest.
 • Psühhosotsiaalse keskkonna hindamise küsimustiku väljatöötamine õppeasutustele. Viidi läbi 6 töörühma koosolekut, tõlgiti WHO materjal "Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being" (alusmaterjal). Viidi läbi küsimustiku valideerimine, täiendamine ning piloteerimine 2 lasteaias. Piloteerimise tulemuste põhjal koostati 2 eraldi küsimustikku: personalile ja lapsevanematele, mille alusel on võimalik lasteaedadel hinnata oma psühho-sotsiaalset keskkonda 6 erinevas valdkonnas. 
 • Koolitused "Lapse vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine". Koolitus oli suunatud lasteaedade ja koolide personalile ning kokku viidi läbi neid 4 – Tallinnas 2 ja Tartus 2. Osales 90 inimest 87 asutusest.  
 • Koolilaste vaimse tervise hindamise juhendi koostamine kooliõdedele.

Vigastuste ennetamine

 • Koolitused "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses". Koolitused toimusid Tallinnas ja Tartus (a 16 t). Kokku läbis koolituse 52 inimest 49-st asutusest.
 • Juhendamaterjali "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses" (2005) täiendamine. Koostaja: Liana Varava (TAI). Tõlgitud vene keelde ja avaldatud nii eesti kui vene keeles.

Tervisedendus ja tervisekasvatus

 • Koolitused „Laste ja personali tervise edendamine koolieelses lasteasutuses". Tartus viidi läbi eestikeelne ja Tallinnas venekeelne koolitus (a 24 t). Kokku osales koolitustel 53 osalejat 52-st erinevast asutusest.
 • Koolitused "Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele"
 • Koolituspaketi "Terviseõpetus ja -kasvatus lasteaias" väljatöötamine. Koostati koolituskava mahus 48 t.
 • Õpilaste kaasamise koolituspaketi väljatöötamine tervisenõukogudele
 • Kogumiku „Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst" trükkimine ja laiali jaotamine. Kogumik on koostatud 2009. a ideekonkurssi tööde põhjal ja kokku jagati laiali trükise 2700 eksemplari. Kogumiku koostaja on L.Varava (TAI). 
 • Visioonidokumendi „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" koostamine

Võrgustikutöö arendamine

 • Haridusasutuste tervisedenduse töö koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil. Lasteaedade töö paikkondlik koordineerimine kohalike koordinaatorite poolt sai alguse 2009. aastal. Koordinaatorid on kõigis Eesti 15 maakonnas ja Tallinnas, Tartus, Pärnus. Kokku juhendati 2010. aastal koordinaatorite poolt 300 lasteaeda 1198,5 t ulatuses.

 • Tervise Arengu Instituudi poolt on toimunud koordinaatorite nõustamine, haridusasutuste tervise tegevuskavade koostamise juhendamine ja erinevate liitumisdokumentide uuendamine.

 • Arenduskoolitus ja supervisioon koordinaatoritele. Tegevuse eesmärk on võimestada lasteaedade koordinaatoreid – toetada nende tegevust, jagada häid praktikaid ja tõhustada omavahelist koostööd. Kokku toimus 3 ühiskohtumist, kus osales kokku 26 koordinaatorit üle Eesti.

 • Tervist Edendavate Koolide suvekool. Suvekooli keskseks teemaks oli kaasamine, esmajoones õpilaste kaasamine kooli tervisedenduslikesse tegevustesse.

 • Tervist Edendavate Lasteaedade suvekool. Suvekooli pealkiri oli 2010. aastal „Koostöö ja kommunikatsioon" ning üritusel osales 134 inimest 97-st koolieelsest lasteasutusest üle Eesti.   

 • Uued Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga liitujad. 2010. a. liitus TEL-võrgustikuga 18 uut asutust. Aasta lõpuks kuulub võrgustikku 170 lasteaeda ehk 26,8% koolieelsetest lasteasutustest (üldarv 635 koolieelset lasteasutust).
 • Uued Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikuga liitujad

 • Raport "Koordinaatorite tegevus ja suutlikkus haridusasutuste tervist toetava keskkonna arendamisel ja koostöövõrgustiku võimestamisel". Raporti autor on L. Lõhmus.