Tervise edendamine / Koolis

2011. aastal olid Tervise Arengu Instituudi peamisteks tegevussuundadeks laste ja noorte tervise edendamise valdkonnas Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Tervise edendamine lasteaias ja koolis" ja Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna "Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng" raames:

 1. Haridusasutuste jt spetsialistide koolitamine
 2. Koordinaatorite koolitamine ja juhendamine
 3. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil
 4. Koordinaatorite võrgustiku strateegia väljatöötamine
 5. Veebipõhise küsitluskeskkonna loomine koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks
 6. Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt "Töötajate heaolu edendamine koolis" 2009–2012 ja koostöö Ida-Soome Ülikooliga
 7. Riiklikud suvekoolid Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide võrgustiku liikmetele
 8. Veebilehe tai.ee ja portaali terviseinfo.ee täiendamine ja uuendamine
 9. Tervisedenduse konverents "Tuleviku võti – lapsed ja noored"
 10. Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse tõhususe hindamine 15 maakonnas ja 3 linnas
 11. Koolide tervisenõukogude võimekuse hindamise analüüs ja võrdlus 2008. aastaga
 12. 2010. a läbiviidud koolituste mõju hindamine
 13. Trükiste koostamine

 

1. Haridusasutuste jt spetsialistide koolitamine

 • "Laste ja personali tervise edendamine koolieelses lasteasutuses"
 • "Terviseõpetus ja -kasvatus lasteaias" koolieelsetele lasteasutustele
 • "Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine lasteaias" Terviseameti spetsialistidele ja lasteaedade koordinaatoritele
 • "Psühhosotsiaalse keskkonna olemus, hindamine ja arendamine lasteaias"
 • "Lapse ja noore vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine" lastega töötavatele spetsialistidele
 • "Tervisedenduse baaskoolitus koolide tervisenõukogudele"
 • "Erikoolide personali terviseteemalised koolitused
 • "Õpilaste kaasamine" koolidele
 • kooli- ja pereõdede immuniseerimisalased koolitused

Erinevatel täienduskoolitustel osales kokku 786 spetsialisti ja haridusasutuse töötajat. Tagasisideküsitluste alusel on koolitustel osalenud sihtrühma esindajatest 96–100% koolitusega rahul tasemel hea ja väga hea. Läbiviidud koolitused on suurendanud osalejate teadmisi ja oskusi terve ning turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna loomise võimalustest ja tervisekasvatuse läbiviimisest haridusasutustes, tervist edendava asutuse põhimõtetest, laste ja noorte vaimse tervise probleemide märkamisest ja ennetamisest, erivajadusega laste, sh diabeedihaige lapse toetamisest igapäevatöös, õpilaste kaasamisest ning immuniseerimisest.

2. Koordinaatorite koolitamine ja juhendamine, et suurendada koostööpartnerite võimekust lasteaedade ja/või koolide nõustamisel ja paikkondlike koostöövõrgustike arendamisel ning toetamisel.

Tervise Arengu Instituudi poolt on toimunud koordinaatorite nõustamine, haridusasutuste tervise tegevuskavade koostamise juhendamine, erinevate liitumisdokumentide uuendamine ja uute liikmete vastuvõtmine võrgustikku.

Toimusid kaks 16-tunnist koolitus-supervisiooni koordinaatoritele. Lisaks viidi läbi lasteaedade koordinaatoritele 16-tunnine koolitajate koolitus "Täiskasvanute koolituse kavandamine ja sobilike interaktiivsete õppemeetodite kasutamine tervisedenduslikes tegevustes".

3. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil. Kokku nõustati 2011. aastal koordinaatorite poolt 300 haridusasutust, sh 69% TEL ja TEK võrgustikku kuuluvaid asutusi ning koostöövõrgustike tegevusse kaasati 720 haridusasutust e 66,4% haridusasutustest. Kokku juhendati ja koordineeriti koordinaatorite poolt haridusasutusi 2721,4 t ulatuses ja viidi läbi 357 erinevat tegevust.

Kokku liitus Tervist Edendava Lasteaia ja Tervist Edendava Kooli võrgustikuga 45 uut haridusasutust. Kokku kuulub haridusasutuste tervisedenduslikku võrgustikku 382 haridusasutust e 35% haridusasutustest.

4. Koordinaatorite võrgustiku strateegia väljatöötamine jätkusuutliku arengu toetamiseks jätkub järgmisel tegevusaastal.

5. Veebipõhise küsitluskeskkonna loomine koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamiseks. 2010. aastal koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamiseks väljatöötatud küsimustikele on loodud veebikeskkonnas terviseinfo.ee internetilahendus, mis võimaldab töötajatel ja lapsevanematel anda hinnang asutuse PSKK-le kuues erinevas valdkonnas: sõbraliku ja toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine, loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine, võrdsete võimaluste loomine.

6. Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt "Töötajate heaolu edendamine koolis" 2009–2012 ja koostöö Ida-Soome Ülikooliga. Osales 39 kooli, kellest 34 töötas välja ning täiendas tegevuskava. 11 projekti koordinaatorit nõustas koole 202,5 tundi. Neile toimus 2 supervisiooni. Koolide tegevuste toetamiseks osales 196 inimest 8 koolitusel.

7. Riiklikud suvekoolid Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide võrgustiku liikmetele. Läbi viidi Tervist Edendavate Lasteaedade IV riiklik suvekool 2.–3.06 Harjumaal Nelijärve Puhkekeskuses teemal "Tervisliku eluviisi kujundamine koolieelses eas". Osalejaid 164 110-st koolieelsest lasteasutusest üle Eesti. Tervist Edendavate Koolide riiklik suvekool toimus 17.–18.08 Pärnumaal Lemmeranna külalistemajas teemal "Õpetaja tervis ja heaolu" osalejaid oli 123 inimest 83 asutusest üle Eesti.

8. Veebileht tai.ee ja portaal terviseinfo.ee. Täiendati ja uuendati veebikeskkondi laste ja noorte tervise valdkonnas ning tervisedendusest koolis ja lasteaias.

9. Tervisedenduse konverents "Tuleviku võti – lapsed ja noored". Valmistati ette ja viidi läbi 10.06 Tartus. Osales 256 inimest. Konverentsil valmis memorandum, mis sätestab laste ja noorte tervise edendamisega seotud prioriteedid. Memorandum on avaldatud veebikeskkonnas tai.ee

10. Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse tõhususe hindamine 15 maakonnas ja 3 linnas. Valmis raport "Paikkondlike koostöövõrgustike tegevuse efektiivsus. Eesti maakondade ja suuremate kohalike omavalitsuste lasteaedade ja koolid tervisedendusvõrgustike efektiivsuse analüüs" (M. Grauberg, L. Varava, S. Hansen).

11. Koolide tervisenõukogude võimekuse hindamise analüüs ja võrdlus 2008. aastaga. Valmis raport „Koolide tervisenõukoguse sisehindamine 2011 koondanalüüs" (A. Metsoja, K. Liiv).

12. 2010. a läbiviidud koolituste mõju hindamine

 • Koolituse „Psühhosotsiaalne keskkond koolieelses lasteasutuses" järelhindamisel selgus, et vastanute osakaal, kes said enesehinnanguliselt koolitusel uusi ja olulisi teadmisi juurde jäi eri teemadel vahemikku 31-64%. Kõik koolitusel käsitletud teemad on osutunud vajalikuks ja leidnud igapäevatöös kasutamist. Kolmveerand kasutavad igapäevaselt PSKK hindamise metoodikaid ja 75% vastajatest kasutab laste agressiivse käitumise korral lapse tasandil sekkumise mudelit. Sotsiaalsete oskuste arendamise alateemadest on enim kasutamist leidnud: suhtlemine eakaaslastega, enesejuhtimine, akadeemilised oskused, kuuletumine, kehtestamisoskused, 81% on rakendanud teadmisi lapse enesehinnangu kujunemise toetamisel ja 94% on kasutanud metoodilist juhendit laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks õppe-ja kasvatustöös.
 • Koolituse „Lapse ja noore vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine" mõju hindamine andis teada, et vastanute osakaal, kes said enesehinnanguliselt koolitusel uusi ja olulisi teadmisi juurde, jäi 8 teema puhul üle 50% (vahemikku 53–69%). Üle 70% osalenutest märkis, et kasutavad koostöö- ja probleemsele lapsele individuaalse lähenemisega seotud oskusi igapäevaselt ning on neid teemasid tutvustanud ka oma kolleegidele.

13. Trükiste koostamine. Välja anti kooliõdedele suunatud juhendmaterjal „Õpilase vaimse tervise hindamine" eesti ja vene keeles.