Tervise edendamine / Koolis

Kokkuvõte Tervise Arengu Instituudi 2013. aastal läbiviidud tegevustest laste ja noorte tervise edendamise valdkonnas:

 1. Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele ning teistele spetsialistidele
 2. Koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna hindamise internetilahenduse administreerimine
 3. Uuendused veebikeskkonnas terviseinfo.ee
 4. TEL-võrgustiku hea praktika näidete ja metoodikate kogumine
 5. Suvekoolid
 6. Lõppes Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt „Töötajate heaolu edendamine koolis"
 7. Juhendmaterjalide koostamine, toimetamine ja trükkimine
 8. Esmaabi praktilise õpetuse korraldamise analüüsimine
 9. Jätkus koostöö projektiga "Laste hammaste tervis"
 10. Viidi läbi erinevaid projekte ja konkursse noortele ning lapsevanematele
 11. Koolisööklate ja -toitlustajate konkurss "Parim koolisöökla"
 12. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil
 13. Haridusasutuste tervisedenduse võrgustike (TEL ja TEK) arendamine
 14. Lapsdiabeetikute toimetuleku suurendamine haridusasutustes tugivõrgustiku loomise ja arendamise kaudu
 15. Inimeseõpetuse olümpiaadi korraldamine koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga 

1. Koolitused ja teabepäevad haridusasutuste töötajatele ning teistele spetsialistidele

 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Üldised põhimõtted ja korraldus (4 x 8 h). Koolitajad: Marge Grauberg, Aita Arund, Inge Tamm. Osales 114 koolieelse lasteasutuse töötajat.
 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Laste sotsiaalsete oskuste kujundamine (4 x 8 h). Koolitaja Merike Kull. Osales 100 koolieelse lasteasutuse töötajat.
 • Tervisedendus ja -kasvatus lasteaias. Lapse seksuaalne areng ja seksuaalkasvatus (4 x 8 h). Koolitaja Lemme Haldre. Osales 100 koolieelse lasteasutuse töötajat.
 • Lapse ja noore vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine (4 koolitust, sh 2 vene keeles) haridustöötajatele. Teemad: suhtlemine lapsevanematega, probleemse lapse märkamine, vägivald, lein või kriis asutuses. Koolitajad: Kärt Käesel, Maire Riis, Ene Pill. Osales kokku 87 haridustöötajat 61 asutusest.
 • Õpilaste kaasamine (3 x 16 h). Koolitajad: Urmo Reitav ja Pille Murrik. Kokku osales 63 inimest.
 • Tervisedenduse baaskoolitus (3 koolitust, sh 1 vene keeles) koolide tervisenõukogudele. Koolitajad: Ülle Närska ja Silva Kolk. Osales 62 haridustöötajat 42 asutusest.
 • Psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) olemus ja hindamine koolieelses lasteasutuses (2 x 4 h). Koolitajad: Liana Varava ja Juta Teller. 71 osalejat 70 asutusest.
 • Arenduskoolitused koordinaatoritele (2 x 16 h) "Meeskonna juhtimise meetodid" ja "Koostöö edendamine ja isiklik tööalane areng ning võimestumine". Koolitaja Kaupo Saue
 • Seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu venekeelsed koolitused (1 x 16 h). Koolitajad: Merike Kull ja Kai Part. Osales 21 inimest.
 • Juhendmaterjali "Räägime tervisest" koolitused noorsootöö spetsialistidele (4 x 24 h). Koolitajad: Tiia Pertel, Triinu Kalle, Urmas Nurk, Triin Ülesoo, Kaie Toomet, Triin Raudsepp. Osales 76 inimest.

2. Koolieelsete lasteasutuste psühhosotsiaalse keskkonna (PSKK) hindamise internetilahenduse administreerimine, hindajate nõustamine ja keskkonna parendamine veebikeskkonnas terviseinfo.ee.

Töövahend lasteaia PSKK hindamiseks avati kasutamiseks Terviseinfo portaalis jaanuaris 2013. Terviseinfost saadeti kutse hindamiseks kõikidele koolieelsete lasteasutuste juhtidele (646 asutust, EHIS-e andmebaas). Hindamiskeskkonna kasutamise osas nõustati hindamise läbiviijaid nii telefonitsi kui e-posti teel. Töövahendit on lasteaedade tagasiside põhjal muudetud kasutajasõbralikumaks, täiendatud on hindamise juhendit ning tutvustus- ja küsitlusmaterjalid on tõlgitud vene keelde. Hindamise viis 2013. aastal läbi 97 koolieelset lasteasutust. www.terviseinfo.ee/et/toeoevahendid/toovahendid/lasteaia-psuhhosotsiaalse-keskkonna-hindamise-toovahend

3. Uuendused veebikeskkonnas terviseinfo.ee

Veebikeskkonna kooli ja koolieelse lasteasutuse tervisedenduse valdkondi ja alateemasid täiendati ja uuendati: valdkonna arengusuunad, oluliste abimaterjalide struktuur ja sisu, TEL-võrgustiku head näited lasteaia õppekasvatustööst, PSKK hindamise töövahend, TEL-võrgustik, sh suvekool, uued trükised jm, vt www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias ja www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

4. TEL võrgustiku hea praktika näidete ja metoodikate kogumine

TEL-võrgustikku kuuluvad lasteaiad koostasid ja edasid 45 head praktikat laste vaimse tervise edendamisest lasteaia õppe- ja kasvatustöös. Tööd toimetati ja 36 nendest avaldati terviseinfo.ee-s www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/olulised-abimaterjalid/tervis-ja-turvalisus-oppe-ja-kasvatustoos. 13 maakonna ja linna võrgustike parimaid töid tutvustati võrgustiku suvekoolis.

5. Suvekoolid

 • Tervist edendavate lasteaedade VI suvekool "Vaimne tervis ja heaolu" toimus 10.–11. juunini 2013 Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Kahe päeva jooksul viidi läbi seitse erinevat töötuba järgmistel teemadel: õppe- ja kasvatustöö metoodika laste vaimse tervise edendamisel; lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna hindamine ja arendamine; eelkooliealise lapse käitumise eripärad ja lapse abistamise võimalused; õnneliku meeskonna loomine organisatsioonis; traumaatilised juhtumid ja nende mõju lapsele; loovteraapia ja selle võimalused laste vaimse tervise toetamisel; lasteaedadele uue juhendmaterjali koostamine. Osales 155 inimest 117 koolieelsest lasteasutusest, vt www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik/vorgustiku-suvekoolid.
 • Tervist edendavate koolide suvekool viidi läbi 15.–16. augustini Nelijärvel. Ettekanded olid järgmistel teemadel: Eesti tervist edendava kooli 20 aasta lugu; oskus mõelda, orienteeruda ja areneda; tuuletõmbekambritest isearenevateks kompetentsipadadeks; koolipõhised sekkumisprogrammid vaimse tervise edendamiseks ja kaitseks; „Soovitused uimastiennetuseks koolis" – juhendi projekti tutvustus; õpilaste toitumishäiretest pereprobleemide kontekstis; suutervist edendav kool?; organisatsiooni sisesed ja välised töötajate jõustamise vormid. Toimusid töötoad teemadel: kaasamine parimal moel; kui noorel on toitumishäire; kuidas jätta hambaarst tööta; dialoog endaga.

6. Lõppes Soome-Eesti uurimis- ja arendusprojekt „Töötajate heaolu edendamine koolis", vt www.tai.ee/instituut/koostooprojektid/tootajate-heaolu-edendamine-koolis 

7. Juhendmaterjalide koostamine, toimetamine ja trükkimine

8. Esmaabi praktilise õpetuse korraldamise analüüsimine põhikooli II–III kooliastmes ja gümnaasiumis. Koostasime koostöös Eesti Haigekassa ja Tallinna Koolitervishoiu SA-ga veebipõhise küsimustiku ning viisime läbi andmekogumise. 

9. Jätkus varasem koostöö projektiga "Laste hammaste tervis", muuhulgas projektijuhi ettekanne ja töötuba TEK-suvekoolis 15.–16.augustini Nelijärvel. Tagasiside andmine õppe-metoodilisele materjalile "Suutervis koolis" ja edaspidiste koostöövõimaluste arutamine materjali kasutamiseks üldhariduskoolides.

10. Viidi läbi erinevaid projekte ja konkursse noortele ning lapsevanematele

11. Koolisööklate ja -toitlustajate konkurss „Parim koolisöökla", vt www.terviseinfo.ee/et/konkursid/parim-koolisookla

12. Haridusasutuste tervisedenduse tegevuse koordineerimine maakondlikul ja kohalikul tasandil, sh haridusasutuste tervist edendava tegevuse alane nõustamine

 • Koolieelsete lasteasutuste koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine toimus 18 paikkonnas, sh 14 maakonnas ja 4 suuremas omavalitsuses. Lasteaedade koordinaatorid nõustasid 136 haridusasutust, sh 79 TEL-võrgustiku liiget tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel (498,5 h). Koordineeriti ja tõhustati haridusasutuste koostöövõrgustiku tegevust (893,5 h).16 lasteaedade koordinaatorit korraldas ühe või mitu paikkonnapõhist koolitust või üritust (kokku 48), mis aitas haridusasutuste tervisealast teadlikkust tõsta.
 • Koolide koostöövõrgustiku koordineerimine ja nõustamine toimus 18 paikkonnas, sh 14 maakonnas ja 4 suuremas omavalitsuses. Koolide koordinaatorid nõustasid 132 haridusasutust, sh 108 TEK-kooli tervise ja heaolu hindamisel, planeerimisel ja tegevuste rakendamisel. 

13. Haridusasutuste tervisedenduse võrgustike (TEL ja TEK) arendamine

14. Lapsdiabeetikute toimetuleku suurendamine haridusasutustes tugivõrgustiku loomise ja arendamise kaudu

 • 8 diabeedi- ja kooliõde koolitas ja nõustas 79 visiidi käigus 31 asutust: 2 lastehoidu, 8 koolieelset lasteasutust, 21 üldhariduskooli (276,5 h).
 • Projektis osalesid haridusasutused 9 maakonnast (Tartu-, Harju-, Jõgeva-, Pärnu-, Rapla-, Võru- ja Põlvamaalt ning Lääne- Virumaalt) ja 4 suuremast omavalitsusest (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva). Osutati teenust 32 lapsele vanuses 1 a 11 k kuni 11 aastat, sh 18 tüdrukule ja 14 poisile. Koolitati ja nõustati 314 töötajat ja lapsevanemat ning 54 õpilast.
 • Hindasime ja analüüsisime diabeediga laste toimetulekut: saatsime küsimustikud lapsevanemale ja endokrinoloogile, 2012. aastal teenust kasutanud laste osas viisime ajavahemikus juuni–august 2013 läbi järelhindamise ja koostasime raporti.
 • Järeldused: Diabeedi kontroll on kooli- või lasteaiapäeva jooksul arstide hinnangul 91% teenust saanud lastest väga hea või hea; kõiki teenust saanud lapsi koheldakse haridusasutustes teistega võrdselt ja neid ei diskrimineerita; diabeediravi juhiseid järgitakse haridusasutustes enamiku laste puhul, ainult 2 lapse puhul esineb probleeme ning haridusasutuse poolt pakutud toetusega üldiselt on väga rahul või üldiselt rahul 91% lapsevanematest.
 • Hindasime ja analüüsisime haridusasutuste personali toimetulekut diabeediga laste toetamisel. Kogusime infot ja tagasisidet järgnevate teemade kohta: üldhinnang teenuse vajalikkusele, rahulolu teenusega, hinnang koostööle diabeediravimeeskonnaga, ettepanekud teenuse parendamiseks, tugiisikuna kogetud raskused ja õnnestumised. Teenuse käigus saadud teadmisi ja oskusi diabeediga lapse igapäevaseks toetamiseks haridusasutuses pidas piisavaks 21 tugiisikut, osaliselt piisavaks 13 ning 3 (8%) tugiisikut leidis, et ei oma selleks piisavalt teadmisi. 84% tugiisikutest on rahul diabeediõe poolt pakutava teenusega ja hindasid seda vähemalt tasemel "hea".

15. Inimeseõpetuse olümpiaadi korraldamine Tervise Arengu Instituudis koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga