Tervise edendamine / Lasteaias

Koolituse sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekavarühm: koolieelikute õpetajate koolitus.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Teemad

  • Arengulise erivajadusega laps sõime- või lasteaiarühmas. On lapsi, kelle puhul on rühma tingimustes hakkama saada väga keeruline. Samas tuleb säilitada turvaline ja heaolu toetav keskkond nii teistele lastele kui personalile. Abiks on toimiv koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad lapse arengu ja heaolu eest vastutavad inimesed. Arutame, kuidas sellist koostööd ellu kutsuda ning keda oleks vaja kaasata.
  • Lapse enesehinnangu ja suhtlemisoskuste toetamine läbi laste kaasamise, õige mängurepertuaari valimise ja planeeritud süsteemse tegevuse. Normaalne enesehinnang ja enesekindlus on rahuldust pakkuvate inimsuhete loomiseks ning säilitamiseks olulised. Enesehinnangut saab lasteasutuses edukalt kujundada. Selleks õpime koolitusel selgeks mõned praktilised oskused ja mängud.
  • Lapse käitumise suunamine suuremate probleemide ennetamisel. Laste käitumise suunamisel rühmaruumis on meetodeid, mida õpetajad vilunult kasutavad. Osa neist aitavad probleemset olukorda lahendada, kuid ei toeta lapse harmoonilist arengut vaid kahjustavad seda. Reeglite kokkuleppime ja nendest kinnipidamine on olulised nurgakivid turvalise arengukeskkonna toetamisel.

Õpiväljundid. Koolituspäeva lõpus osaleja:

  • väärtustab last kui indiviidi, tema huve ja õigusi,
  • saab aru, milline on arengulise erivajadusega laps ja tema toimetulek rühmas,
  • oskab välja töötada ja kasutada positiivset käitumist toetavaid reegleid rühmas, suunata laste käitumist sh planeerida ja läbi viia lapse enesehinnangut tõstvat süsteemset tegevust, sekkuda ja tegutseda kriitilises/probleemses olukorras,
  • teab ja oskab valida mängurepertuaari, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule ja positiivsete suhete kujunemisele rühmas, 
  • mõistab lapse arengu huvides tehtava koostöö tähtsust nii rühmas, lasteasutuses kui väljaspool seda ning teab kaasava hariduse põhimõtteid, 
  • teab, kelle poole vajadusel pöörduda arengulise erivajadusega laste arengu toetamiseks tehtava koostöö algatamiseks või probleemile lahenduse leidmiseks,
  • teab kust leida olulisi allikaid ja materjale oma töö tõhustamiseks laste vaimse tervise toetamiseks ja probleemide ennetamiseks.

Metoodika

Miniloengud, arutelud, rühmatööd praktiliste töövõtete harjutamiseks – individuaalse arengukava koostamine, enesehinnangu tõstmise kuue sammu planeerimine, enesehinnangut tõstvad mängud.

Koolitusel jaotatavad materjalid: trükis ”Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias”.

Koolitaja: Kärt Käesel

Lõpetanud Akadeemia Nord psühholoogia bakalaureuseõppe 2005. aastal ja Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise magistrantuuri 2011. aastal. Täiendanud end õppenõustamise, pedagoogika, traumateraapia, tervisedenduse jm vallas. 2001. aastast töötab Pelgulinna Gümnaasiumis koolipsühholoogina, samas koolis alates 2004. aastast psühholoogiaõpetajana.

Alates 2010. aastast kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, alates 2014 Tallinna vastava ainesektsiooni algataja ja esinaine. Töötanud Tallinna õppenõustamiskeskuses psühholoogina aastatel 2009-2014 ning olnud aastatel 2011-2014 Tallinna laste nõustamiskomisjoni liige. Koostöös Pelgulinna lastekaitseühinguga korraldanud alates 2001. aastast suvelaagreid muuhulgas lastele, kellel on sotsiaalses ja emotsionaalses arengus eripärasid, viinud läbi laste ja noorte kaasamisprojekte, et suurendada laste osalust demokraatlikes protsessides. Koolitajana tegutseb aastast 2002.

Õppekeskkond: Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ning tingimustele vastavates seminariruumides.

Päevakava
9.45-10.00 kogunemine
10.00-11.30 koolitus
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 koolitus
13.15-14.00 paus
14.00-15.30 koolitus
15.30-15.45 paus
15.45-17.15 koolitus

Koolitus ning selle ajal pakutav toitlustus on osalejatele tasuta.

Koolituspäeval täismahus osalenutele väljastatakse tõend.

Koolituste täpsed toimumisajad ajad ja registreerimine koolitustele veebilehelt www.terviseinfo.ee/sundmused.