Tervise edendamine / Lasteaias

Kuidas liituda?

 • 30. Märts 2021

Kuidas saada tervist edendavaks lasteaiaks
 • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond või tervisenõukogu, valitud ja kinnitatud tervisemeeskonna juht. Lasteaia tervisemeeskonna standardiga saad tutvuda siin.
 • Tervisemeeskond on välja töötanud tervise tegevuskava laste ja personali tervise ning heaolu igakülgseks toetamiseks. Tervise tegevuskava koostamise soovitused leiad siit.

Soovitame lisaks tutvuda terviseinfo.ee portaalis erinevate laste ja noorte tervise valdkonna juhendmaterjalide, trükiste ja läbiviidud uurimustega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja tegevuste väljatöötamisel.

Liitumine ja vajalikud dokumendid
 • Sooviavaldus liitumiseks (allkirjastab digitaalselt asutuse direktor).
 • Tervisemeeskonna või -nõukogu koosseis (liikmete nimed ja ametid, juhi nimi ja telefon, asutuse e-posti aadress) (Lisa 1). Tervisemeeskonna liikmed ja juhi kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga.
 • Tervise tegevuskava (Lisa 2).
 • Liitumisdokumendid saadetakse elektroonselt oma maakonna või linna lasteaedade koordinaatorile.
 • Paikkonna lasteaedade koordinaator juhendab vajadusel dokumentide koostamisel, sh tervisemeeskonna moodustamise, tervise ja heaolu valdkonda puudutavate hindamiste läbiviimisel ning tegevuskava koostamisel.
 • Liituv asutus saadab paikkonna lasteaedade koordinaatori poolt heaks kiidetud dokumendid e-postiga Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialisti Liana Varava e-posti aadressile liana.varava@tai.ee.
 • Teade liitumise kohta edastatakse asutuse ja tervisemeeskonna juhile e-posti teel.
 • Liitumine toimub kaks korda aastas – detsembris ja juunis. Detsembris liitujate dokumente oodatakse kuni 1. novembrini ja juunis liitujate omi 15. aprilliks.
TEL lasteaiad
 • saavad vajadusel juhendamist ja nõu oma maakonna või linna koordinaatorilt tervist ja heaolu toetavate tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel,
 • teevad koostööd tervise edendamise valdkonnas paikkonna esindajatega laste tervise ja heaolu suurendamiseks,
 • viivad ellu tervisemeeskonna poolt tervise tegevuskavas püstitatud eesmärgid,
 • hindavad perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi,
 • jagavad kogemusi laste ja personali tervise ning heaolu,
  suurendamiseks läbiviidud tegevuste ja mõju kohta,
 • saavad osaleda kõikidel paikkondliku TEL võrgustiku koolitustel vm üritustel ning üks TEL esindaja riiklikus suvekoolis.