Tervise edendamine / Lasteaias

Kuidas liituda?

 • 28. Veebruar 2020

Et liituda TEL võrgustikuga, selleks on vaja täita kolm tingimust
 • Lasteaias on moodustatud tervisemeeskond või tervisenõukogu, valitud ja kinnitatud tervisemeeskonna juht. Lasteaia tervisemeeskonna standardiga saad tutvuda siin.
 • Tervisemeeskond on välja töötanud tervise tegevuskava laste ja personali tervise ning heaolu igakülgseks toetamiseks. Tervise tegevuskava koostamise soovitused leiad siit.

Soovitame lisaks tutvuda terviseinfo.ee portaalis erinevate laste ja noorte tervise valdkonna juhendmaterjalide, trükiste ja läbiviidud uurimustega, mis aitavad tervisemeeskonda meetodite valikul ja tegevuste väljatöötamisel.

TEL võrgustikku astumiseks vajalikud dokumendid
 • Sooviavaldus võrgustikuga liitumiseks (allkirjastab digitaalselt asutuse direktor).
 • Tervisemeeskonna või -nõukogu koosseis (liikmete nimed ja ametid, juhi nimi ja telefon, asutuse e-posti aadress) (Lisa 1). Tervisemeeskonna liikmed ja juhi kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga.
 • Tervise tegevuskava (Lisa 2).
Liitumise protsess
 • Liitumisdokumendid saadetakse elektroonselt oma maakonna või linna lasteaedade koordinaatorile. 
 • Paikkonna lasteaedade koordinaator juhendab vajadusel liitumisdokumentide koostamisel, sh tervisemeeskonna moodustamise, tervise ja heaolu valdkonda puudutavate hindamiste läbiviimisel ning tegevuskava koostamisel.
 • Liituv asutus saadab paikkonna lasteaedade koordinaatori poolt heaks kiidetud dokumendid e-postiga Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialisti Liana Varava e-posti aadressile liana.varava@tai.ee.
 • Võrgustikku vastuvõtmise lõplik otsus tehakse Tervise Arengu Instituudis esitatud dokumentide ja maakonna/linna koordinaatori soovituse/ettepaneku põhjal kuni kahe kuu jooksul.
 • Võrgustikku vastuvõtmine toimub kaks korda aastas – detsembris ja juunis. Detsembris liitujate dokumente oodatakse kuni 1. novembrini ja juunis liitujate omi 15. aprilliks.
 • Võrgustikku vastuvõtmise kohta edastab Tervise Arengu Instituut teate asutuse ja tervisemeeskonna juhi e-posti aadressile.
 • Tunnistuste üleandmine toimub riiklikul või paikkondlikul tervise- ja/või hariduse valdkonna üritusel.

TEL-võrgustikuga saavad liituda kõik koolieelsed lasteasutused, kes on täitnud liitumistingimused ja valmis rakendama tervist edendava lasteaia põhimõtteid.

TEL lasteaiad
 • saavad vajadusel juhendamist ja nõu oma maakonna või linna koordinaatorilt tervist ja heaolu toetavate tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel,
 • teevad koostööd tervise edendamise valdkonnas paikkonna esindajatega laste tervise ja heaolu suurendamiseks,
 • viivad ellu tervisemeeskonna poolt tervise tegevuskavas püstitatud eesmärgid,
 • hindavad perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi,
 • on eeskujuks ja jagavad kogemusi laste ja personali tervise ning heaolu,
  suurendamiseks läbiviidud tegevuste ja mõju kohta,
 • võivad osaleda kõikidel võrgustiku üritustel ja koolitustel,
 • saavad informatsiooni Tervise Arengu Instituudi tegevuste kohta.