Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Tervist edendavaid tervisehoiuasutusi iseloomustavad järgmised omadused:

 • tervisedendus on integreerunud ravitöö kõrval haiglakultuuri ja haigla igapäevaelu töörutiini;
 • haigla on refokuseerinud oma sihid ja tegevused tervisele, kus peamised suunitlused on patsiendi, personali ja paikkonna tervise edendamine ning elukvaliteedi tõstmine;
 • patsiendi ja haiglapersonali heaolu on paranenud, selle hindamiseks on välja töötatud ning rakendatud rahulolu hindamise küsimustikud patsiendile ja personalile;
 • patsiendile ja personalile on loodud turvaline haigla- ja töökeskkond;
 • patsiendile orienteeritud meeskonnatöösse (tervise, haiguse ja toimetuleku osas) on aktiivselt kaasatud patsient ning tema pereliige;
 • haiglapersonali tööga seotud terviseriskid ja tööstress on viidud miinimumini;
 • toimib pidev ja edukas koostöö paikkonna institutsioonidega (sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutajad, k.a perearstipraksised, koolid, vabatahtlikud, kohalik omavalitsus, poliitikud, meedia jmt);
 • areneva "tervisliku organisatsioonina" on haigla liitunud rahvuslikku ja rahvusvahelisse tervist edendavate haiglate võrgustikku ning arendab koostööd võrgustiku teiste haiglatega.

Tervist edendavate tervishoiuasutuste põhiprintsiibid

Vastavalt „Tervis kõigile" strateegiale, Ottawa hartale, Ljubljana hartale ja Budapesti deklaratsioonile peaksid tervist edendavad tervishoiuasutused:

 • arendama inimväärtust, võrdsust, solidaarsust ja ametieetikat;
 • arendama tervishoiutöötajate teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
 • orienteeruma kvaliteedi parandamisele, patsiendi, sugulaste ja personali heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ning õppiv ja arenev organisatsioon olemisele;
 • keskenduma tervisele, mitte ainult raviteenustele;
 • keskenduma patsiendi jõuvarude ja eneseteostuse toetamisele;
 • kasutama ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
 • tegema koostööd teiste tervishoiuasutuste ja institutsioonidega paikkonnas.