Tervise edendamine / Tervishoiuasutuses

Haiglate ja teiste tervishoiuasutuste tervist edendavate programmide variatsioonid on lõputud ning nende planeerimisel tasub arvesse võtta mõningaid üldprintsiipe ja soovitusi.

Tervisedenduse rakendamiseks haiglates on rahvusvaheliselt välja töötatud kuus  üldist tervisedenduse strateegiat, millest oma tegevustes lähtuda:

 1. ravi ja hoolduse kvaliteedi arendamine, huvigruppide (patsient, personal, paikkonna elanik) võimestamine enesega toimetulekuks ning tervise taastootmiseks;
 2. ravi ja hoolduse kvaliteedi arendamine, huvigruppide võimestamine tervisedenduslikuks koostööks;
 3. kvaliteedi arendus kõikidele huvigruppidele, suunatud tervisedendusele ja tervislikule haiglakeskkonnale;
 4. spetsiifiliste tervisedendusteenuste pakkumine: patsiendiõpetus haigusega toimetulekuks;
 5. spetsiifiliste tervisedendusteenuste pakkumine: tervisekasvatus ja tervislike eluviiside kujundamine;
 6. spetsiifiliste tervisedendustegevuste rakendamine kõigile osapooltele: osalemine tervisedenduslikes tegevustes ja paikkonna arengus (võimestamises).

Järgnevalt on välja toodud ka mõned konkreetsemad näited programmide võimalikest alategevustest.

Patsiendile orienteeritud tegevused:

 • patsiendi koolitamine (tervise suhtes, haiguse või igapäevaeluga toimetuleku suhtes);
 • kommunikatiivsuse arendamine;
 • patsiendi õiguse tagamine olla informeeritud oma tervisest või haigusest;
 • turvalise haiglakeskkonna kujundamine;
 • patsiendi rahulolu hindamine;
 • psühhosotsiaalne nõustamine.

Haiglapersonali tervise edendamine:

 • terviseriskide vältimine;
 • suhtlemiskultuuri ja kommunikatiivsuse parandamine;
 • turvalise töökeskkonna kujundamine;
 • haiglakoosseisu rahulolu hindamine;
 • tööga seotud stressi maandamine.

Haigla avatus paikkonnale:

 • lähtumine põhimõttest "uksed on avatud kogu kogukonnale";
 • haiglatöötajad tutvuvad võimaluste ja tingimustega patsientide kodudes peale haiglaravi lõppemist;
 • koostöö paikkonna institutsioonidega – sotsiaal- ja tervishoiuasutustega, koolidega, perearstidega, vabatahtlikega, poliitikute ja otsustetegijatega, meediaga jt.

Organisatsiooniline arenemine:

 • liikumine "tervisliku organisatsiooni" suunas, mis eeldab haigla teenuste, rolli ja funktsioonide orienteerumist tervisele;
 • koostöö arendamine teiste tervist edendavate haiglatega Eesti ja rahvusvahelises võrgustikus, et üheskoos koopereerudes ning kogemusi vahetades püstitatud eesmärkide saavutamisel kiiremini edasi areneda.