Tervise edendamine / Töökohal

Seadusandlus

  • 25. Aprill 2018

Tööohutuse ja töötervishoiu seadus

Seadus sätestab töökeskkonna suhtes esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja asutuse ning riigi tasandil, asjaomaste vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmata jätmise eest. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.


Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

Seadus reguleerib nakkushaiguste tõrje korraldamist ja nakatunud isikule tervishoiuteenuse osutamise korda ning sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ning juriidilise isiku ja füüsilise isiku kohustused nakkushaiguste ennetamisel ning tõrjel. Kirjeldab tööandja vastavat vastutust töötajate tervisekontrolli korraldamisel. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.


Rahvatervise seadus

Seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.


Ravikindlustusseadus

Seadus reguleerib solidaarset ravikindlustust. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.


Töötajate tervisekontrolli kord

Seadus kehtestab tervisekontrolli korra töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis võivad põhjustada tööga seotud haigestumisi. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

 

Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Seadust kohaldatakse kõigi tegevusalade töökohtadele, kus töötaja tööülesannete hulka kuulub töötamine kuvariga. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

 

Esmaabi korraldus ettevõttes

Seadus määrab tööandja kohustused esmaabi korralduseks töökohal. Tutvu seadusega Riigi Teatajas.

Töövõimereform

Eestis on algamas töövõimereform, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi.. Reform käivitub 01.01.2016. Täpsemalt saad lugeda Sotsiaalministeeriumi veebilehelt www.sm.ee/et/toovoimereform.