Tervise edendamine / Töökohal

Pakume tööandjatele läbi aasta koolitusi erisugustel teemadel, et toetada tervist edendava töökoha kujundamist.

Koolituste sihtgrupiks on organisatsioonis töötajate heaolu, töötervishoiu, tööohutuse, tervisedendusega tegelevad spetsialistid, personalitöötajad, töökeskkonnavolinikud, tervisetiimide liikmed või teised töötajad, kelle ülesandeks on need tegevused seatud. Oodatud on ka organisatsioonide juhid või juhtkonna liikmed.

Eeldatav osalejate arv ühel koolitusel on 20–30 inimest.

Koolitused on eesti keeles ja toimuvad Zoom'i keskkonnas.

Koolituste ajad ja registreerumisinfo leiab Tervise Arengu Instituudi veebilehelt.

Toetava töökeskkonna kujundamine töötaja vaimse tervise toetamiseks (7 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi nõuandeid töötajate vaimset tervist toetava töökeskkonna kujundamiseks organisatsiooni ja tiimide tasandil. Peamised teemad:

 • töötajate vaimse tervise hoidmine ja toetava töökeskkonna loomine kui organisatsiooni üks strateegilistest eesmärkidest (nt selged eesmärgid, toetavad põhimõtted ja poliitikad);
 • töökeskkonna tegurid, mis on seotud töötaja vaimse heaoluga;
 • meetmeid töötajate vaimse tervise edendamiseks ja tulemuste mõõtmiseks;
 • erisuguste praktikate jagamine, mida organisatsioonides rakendatakse töötajate vaimse tervise toetamiseks.

Õppemaht on 7 akadeemilist tundi, millest eelnev iseseisev töö on 3 akadeemilist tundi, loeng 4 akadeemilist tundi. Koolitusel osalemisele eelnevalt on vaja täita oma organisatsiooni tervisedenduse enesehindamisvahend. Töökoha tervisedenduse enesehindamisküsimustiku saab alla laadida terviseinfo veebilehelt.

Läbipõlemise ennetamine töökohas (4 akadeemilist tundi)

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja vahetada kogemusi töötajate läbipõlemise ennetamiseks organisatsiooni ja tiimide tasandil. Peamised teemad:

 • vaimse tervise riski- ja kaitsetegurid töökeskkonnas, häirituse tunnused, läbipõlemise etapid
 • juhi roll (nt otsene juht, tiimijuht) läbipõlemise ja tööstressi ennetamisel;
 • meetmed või tegevused organisatsiooni ja tiimi tasandil, mis aitavad ennetada ja hinnata läbipõlemist;
 • erisuguste praktikate jagamine, mida organisatsioonides rakendatakse mõistliku töökoormuse ja pinge hoidmiseks.

 

Liikumisaktiivsuse edendamine töökohal (4 akadeemilist tundi)

Eesmärk on anda uusi teadmisi liikumisaktiivsuse edendamise kohta, keskendudes kehalise tervise ja töövõime juhtimisele. Peamised teemad:

 • liikumise olulisus ja selle seosed töötaja tervise kujunemisel (nii vaimne kui ka füüsiline tervis);
 • tööandja roll töötaja liikumisaktiivsuse mõjutamisel ja töökeskkonna kujundamisel;
 • andmete kogumise ja hindamise võimalused töötajate vajaduste välja selgitamiseks, võttes arvesse töö laadi;
 • võimalused või võtted liikumisaktiivsuse või puhkepauside võimaldamiseks tööpäeva sees (sh kogemuste jagamine, head praktikad).

 

Tasakaalustatud toitumise edendamine töökohal (3 akadeemilist tundi, 2023. a II poolaastal)

Eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi nõuandeid tasakaalustatud toitumise toetamiseks organisatsiooni tasandil, töötajate ootuste ja vajaduste arvesse võtmiseks. Peamised teemad:

 • töökeskkonna ja tööandja roll töötaja tervise, sh toitumisharjumuste ja võimaluste kujundajana ja tasakaalustatud toitumise seosed teiste tegevustega;
 • einestamiseks vajalike puhkepauside korraldamise nõuded, toitumise üldpõhimõtted ja töökontekstist tulenevate vajadustega arvestamine (sh vahetustega töö, kaugtöö, head praktikad);
 • võimalused või tegevused puhkepausideks tööpäeva sees ja toetava keskkonna kujundamiseks (sh kogemuste jagamine, head praktikad).

 

Puugid, puugihaigused ja nende ennetusvõimalused (2 akadeemilist tundi, 2023. a I poolaastal)

Eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi nõuandeid puukidega levivatest haigustest ja nende ennetusvõimalustest. Peamised teemad:

 • enamlevinud puugiliigid, puukide levimus Eestis ja nendega levivad haigused;
 • meetmed või tegevused puugihammustuse vältimiseks ja haiguste ennetamiseks;
 • mida teha pärast puugihammustust?

 

Lisainfo:
Katrin Kärner-Rebane
paikkonna osakonna vanemspetsialist
tel 659 3968; 513 4979
katrin.karner-rebane@tai.ee