Tervise edendamine / Töökohal

Eesmärgid:

 • Teadmiste andmine stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest
 • Oskuste arendamine toetava psühhokliima kujundamisest töökeskkonnas
 • Praktiliste nõuannete andmine pingetega toimetulekuks (abi saamise võimalused, suhete korraldamine kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega)

Koolituse tulemusena osalejad:

 • Omavad ülevaadet stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest koolikeskkonnas ning pedagoogilise töö eripärast lähtuvalt
 • Teavad toetava psühhokliima kujundamise võtteid koolis ja pedagoogilises töös
 • Oskavad kavandada meetmed tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks

Sihtrühm: lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajad, haridusasutustes töötavad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, sotsiaaltöötajad jm spetsialistid. Osalejate arv ühel koolitusel: ~30.

Põhiteemad:

 • Tööstress ja läbipõlemine
 • Vaimne ülepinge tagajärjed, Vaimse pinge ilmingud pedagoogide töös ja nende mõju koolikeskkonnale
 • Ülevaade koolis sagedamini esinevatest ohuteguritest vaimsele tervisele
 • Läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine koolitöös
 • Eneseregulatsiooni võtete tundmaõppimine ja valimine

Koolitusmeetodid: loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.

Jagatavad materjalid: koolituse elektrooniline loengumaterjal, metoodiline abimaterjal.

Koolituse pikkus: 8 akadeemilist tundi.

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika. 

Lae alla koolituse tutvustus: pdf_buttonLäbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele