Tervise edendamine / Töökohal

LiikumispüramiidTänase päeva suhteliselt mugav elukorraldus võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga ei soosi igapäeva- ega tarvidusliikumist. Töötajate liikumisvõimaluste suurendamine pole sugugi vaid suurettevõtete pärusmaa – ka väikeses organisatsioonis annab palju ära teha ja nii oma inimeste tervist toetada.

Suur osa teenustest ja kaupadest jõuab meieni väga mugavalt, vaid mõne näpuvajutusega. Aega, mis varasemalt kulus olmetoimingutes – poes, arsti juures või postkontoris käiguks, tööle ja töölt koju jõudmiseks või vabaajategevusteks, saame hoopis suuremas ulatuses täita muul ja kahjuks ka vähem liikumist nõudval moel. Kui töö iseloom samuti pigem passiivsust toetab, on eriti tähtis luua päeva lühemaid ja pikemaid liikumisoaase.

Paaril viimasel aastal on sagenenud uuringud väikeettevõtete võimalustest töötajate füüsilise aktiivsuse toetamisel. Hiljuti Austraalias läbi viidud analüüs* näitas, et väikesed ettevõtted võrrelduna suuremate tööandjatega kalduvad erinevatel põhjustel oma töötajaid liikumisharrastustes vähem toetama ning selleks võimalusi pakkuma.

Takistused võivad tuleneda mitmetest põhjustest – nii majanduslikest kui ka inimestest tulenevatest. Otsene kulu töötajate liikumisharrastuste toetamisel kujuneb väikeste tööandjate jaoks sageli suhteliselt suuremaks. Sama lugu on ka kaudsete kuludega – väikestel tööandjatel on väiksem aja- ja ruumiressurss, nagu ka korraldava meeskonna suurus, mis samuti tõstab hinda. Ka on analüüsis välja toodud, et sageli on väikeste ettevõtete töötajatel endil leigem huvi liikumise vastu. See võib tuleneda sellest, et väiksemates asulates ja/või ääremaal paiknevate väikeettevõtete töötajatel võib ligipääs treeningutele ja spordirajatistele olla piiratud.

Analüüs kirjeldab ka juhi fenomeni mõju väikestes organisatsioonides. Kui juht ise ei näe võimalusi /vajadusi töötajate füüsilise aktiivsuse toetamiseks, siis on paratamatu, et juhtkond toetab sarnaseid aktsioone vähem. Muidugi võib see ka tuleneda soovist hoida teatavat barjääri töö- ja eraelu vahel või siis kaitsta teatud töötajate privaatsust; aga ka teadmatusest, kuidas asju lihtsamalt ja mõnusamalt korraldada.

Aga pole halba ilma heata. Väikestel organisatsioonidel on ka rohkesti eeliseid – paindlikum ja kiirem otsustamise viis, tõhusam tagasisidestamine, suurem personaalsus ja omavaheline seotus.

Millest alustada: keskkonna kujundamine

Mitmed füüsilise aktiivsuse ergutamisele pühendatud juhendid soovitavad alustada töökeskkonna ja/või territooriumi kujundamisest. See ei pruugi kaasa tuua märkimisväärseid kulusid:

  • Soodustage rattaga tööl käimist ning looge turvalise parkimise võimalused.
  • Paigutage töövahendid või muud seadmed (veeautomaadid, kontoritehnika jms) nõnda, et inimesed peaksid nendeni jõudmiseks veidi kõndima.
  • Kavandage hoonetesse erineva pikkuse ja raskusastmega liikumisradasid ja/või ruume, mida soovi korral saate mitmekesistada erinevate treeningvahenditega, sh ka lihtsate treeningõpetuste ja -kavadega.
  • Kui teil on oma territoorium, või siis on lähiümbrus liikumiseks turvaline ja sobiv; kavandage ja võimalusel märgistage võimalikud välisrajad või teekonnad – nt 10 minuti rada, poole tunni rada, rannavormi magistraal innustavad kindlasti enam liikuma.
  • Mõnusa ilma, paraja meeskonna ja nutika ettevalmistuse abil võib nõupidamise siseruumis istumise asemel läbi viia hoopis kõnnikoosolekuna. Lähemalt saad kõnnikoosolekutest lugeda siit.

Tööaja korraldamine

  • Organiseerige ja/või võimaldage võimlemis- ja venituspause – nii loote võimalusi töö- ja puhkeaja vaheldumiseks ning taastumiseks.
  • Võimaldage töötajatele puhkepauside ajal liikumisega tegelemist. Võimalusel muutke nt lõunapausid veidi pikemaks, et soovijad saaksid lisaks einestamisele teha ka väikese jalutuskäigu, minitreeningu vms.

Aktiivse elustiili toetamine

  • Korraldage regulaarselt väiksemaid võistlusi ja liikumissündmusi, mis hoiaksid inimesi aktiivsetena, ning ergutage kõiki neis osalema.
  • Looge võimalusi osa võtta kogukonnas ja kaugemal toimuvatest liikumiskampaaniatest ja rahvaspordisündmustest, jagades nende kohta aegsasti infot. Tehke koostööd oma piirkonna spordiklubide ja treeneritega
  • Tunnustage nii lihtsalt osalejaid kui ka tublimaid.

NB! 2018. aasta algusest kehtib Tulumaksuseaduse muudatus (TS§48, lg 55), mille kohaselt ei maksustata erisoodustusmaksuga töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi kuni 400 € ulatuses aastas ehk 100€ vääringus kvartalis.

Lisalugemist:

 

*Australian Perspectives on Promoting Physical Activity in the Workplace from Diverse Industries, 2018