Töövahendid / Töövahendid

Mis on hea praktika?

  • 09. Oktoober 2014

Hea praktika tagamiseks on oluline põhjalikult läbi mõelda kõik tegevuse etapid ning igasse etappi kaasara asjakohased huvigrupid. Järgides üldtunnustatud sekkumistegevuste etappe, on võimalik tõsta tegevuste kvaliteeti ja läbipaistvust.

Tegevuse etapid ning kvaliteedinäitajad on järgmised:

1. Olukorra analüüs

- tegevuse vajaduse ja selle rahuldamise võimaluste hindamine (aluseks uuringu tulemused, rahvusvahelised algatused vms.)

- eesmärkide ja indikaatorite seadmine ning saavutatavuse hindamine

- baasandmete kogumine (metoodika, vahendid)

2. Tegevuse väljaarendamine

- eesmärkide saavutamiseks sobiva ja tõenduspõhise metoodika valimine

- tegevuse ulatuse ja kestuse määratlemine

- rakendus- ja hindamisplaani väljatöötamine (tegevused, vastutajad, ressursid, ajakava)

3. Rakendamine

- tegevuste elluviimine võrreldes esialgse plaaniga

4. Hindamine

- võrdlusandmete kogumine (metoodika, vahendid)

- eesmärkide saavutamise hindamine

- sihtrühma osaluse ja tagasiside analüüsimine

- tegevuse tõhusamate ja vähemtõhusamate osade analüüs ja soovituste koostamine

5. Tulemuste avalikustamine

- aruande ja kokkuvõtte koostamine

- tulemuste avaldamine