Valdkonnad / Narkomaania

Praeguseks on olemas väga head teadmised sellest, mis aitab ära hoida või vähendada uimastite tarvitamist. Samas ei ole suurem osa reaalselt ellu viidavatest noortele suunatud tegevustest tõenduspõhised ega ei oma positiivset mõju inimese käitumisele.

Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest või kutsuda esinema endine uimastite tarvitaja. See aga ei arenda noortes oskusi, kuidas reaalses elus hakkama saada (sh suhtlemis-, enesejuhtimis-, otsuste langetamise jm oskused) ning ei ole tõhus noorte uimastitarvitamise vähendamisel.

Sellised tegevused võivad uuringute järgi kasu asemel hoopis kahju kaasa tuua ning suurendada noorte uimastitarvitamist.

Tervise Arengu Instituut korraldab ennetuskoolitusi otsusetegijatele, arvamusliidritele ja poliitikakujundajale. Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetusõppekava Universal Prevention Curriculum Euroopa versioonil (EUPC).

Ennetuskoolitus annab:

  • alusteadmised tõenduspõhisest ennetustööst;
  • oskuse valida ennetuseks sobivaid meetodeid;
  • oskuse anda sidusrühmadele edasi ennetuse põhimõtteid;
  • oskuse kasutada tõenduspõhiseid meetodeid ning koordineerida tulemuste hindamist;
  • teadmised, kuidas toimib ennetus pere-, kooli-, töökoha-, kogukonna-, keskkonna- ja meedia kaudu.

Koolituse eesmärk on luua valdkonnas tegutsevate inimeste seas ühtne arusaam ennetusest. Koolitus keskendub uimastiennetusele, kuid neid teadmisi on võimalik kasutada ka teiste riskikäitumiste puhul. Täpsemate õpiväljundite ja päevakavaga saab tutvuda siin.

Lisaks koolitusele on Euroopa oludele sobivaks kohandatud ennetuse käsiraamat, mis on kättesaadav inglise keelsena ja eesti keelsena

2019. a alustati ka rahvusvahelise EUPC koolitajate võrgustiku arendamisega. Koolitajate võrgustikku haldab Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus (EMCDDA), rahvusvaheliste koolituste ja koolitajate kohta saab lisainfot siit.

Ennetusõppekava arendamiseks on läbi viidud mitmeid uuringuid, nt

  • 2017. a kaardistati, kas ja mida praegu Euroopa riikides ülikoolides või täiendkoolitustel uimastiennetusest õpetatakse. Ülevaate olulisematest tulemustest leiab siit
  • 2017. a analüüsiti, kuidas ennetusõppekava sobitub Eesti oludesse. Selleks viidi läbi kolm fookusgruppi ennetusvaldkonnas töötavate kohaliku- ja riigitasandi otsusetegijate, poliitikakujundajate ja arvamusliidritega. Analüüsi tulemused leiab siit.

2020. a uuriti, kuidas Eestis ennetuse kvaliteeti parandada. Uuringu tulemused leiab siit.