Valdkonnad / Narkomaania

Ennetuse õppekava

  • 15. Veebruar 2018

Praeguseks on olemas väga head teadmised sellest, mis aitab ära hoida või vähendada uimastite tarvitamist. Samas ei ole suurem osa reaalselt ellu viidavatest noortele suunatud tegevustest tõenduspõhised ega ei oma positiivset mõju inimese käitumisele.

Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest või kutsuda esinema endine uimastite tarvitaja. See aga ei arenda noortes oskusi, kuidas reaalses elus hakkama saada (sh suhtlemis-, enesejuhtimis-, otsuste langetamise jm oskused) ning ei ole tõhus noorte uimastitarvitamise vähendamisel.

Sellised tegevused võivad uuringute järgi kasu asemel hoopis kahju kaasa tuua ning suurendada noorte uimastitarvitamist.

Tervise Arengu Instituut alustas projekti UPC-Adapt raames ennetuse õppekava kohaldamist ja piloteerimist Eestis. See tähendab, et kaardistatakse, kas ja mida praegu Euroopa riikides uimastiennetusest õpetatakse (ülikoolides või täiendkoolitustel), kohandatakse olemasolev materjal Euroopas rakendamiseks sobivaks, analüüsitakse, kuidas ennetuse õppekava sobitub Eestis ennetusega tegelevate inimeste väljaõppesse ning piloteeritakse ennetuse õppekava Eestis.

Selleks et analüüsida, kuidas ennetuse õppekava sobitub Eesti konteksti, viidi läbi kolm fookusgruppi ennetusvaldkonnas töötavate kohaliku- ja riigitasandi otsusetegijate, poliitikakujundajate ja arvamusliidritega. Fookusgruppides käsitleti kolme teemat:

  • ennetus ja ennetuse olulisus Eestis,
  • ennetusalased koolitused ja väljaõppevõimalused Eestis,
  • ennetuse õppekava ja selle rakendamine Eestis. Ennetuse õppekava rakendamine Euroopas.

Eesti fookusgruppide kokkuvõte