Internetikeskkonnas www.terviseinfo.ee viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel, sh kommentaariumi ja foorumite kasutamisel, nõustub kasutaja kõigi alljärgnevate kasutustingimustega:

 

1. Kasutustingimuste eesmärk

1.1 Kasutustingimuste eesmärgiks on reguleerida veebilehe terviseinfo.ee (edaspidi nimetatud „terviseinfo.ee") kasutaja ja terviseinfo.ee omaniku ja haldaja Tervise Arengu Instituut, reg kood 70006292, asukoht Hiiu tn 42, Tallinn 11619 (edaspidi nimetatud „terviseinfo.ee haldaja"; terviseinfo.ee haldaja ja kasutaja on edaspidi eraldi nimetatud ka kui „pool" ja koos „pooled") vahelisi õigussuhteid kasutaja viibimisel veebilehel terviseinfo.ee ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2 Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevatest kasutamistingimustest ning kasutustingimustega sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3 Terviseinfo.ee haldaja jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid kasututamistingimusi, mistõttu on soovitav terviseinfo.ee veebileheküljele sisenedes kasutustingimustega alati tutvuda. Kasutustingimustega mittenõustumisel tuleb terviseinfo.ee veebilehekülje kasutamine koheselt lõpetada.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1 Terviseinfo.ee veebilehekülge saavad kasutada kõik huvilised kas tavakasutajatena või registreeritud kasutajatena. Kasutajanimena kasutatakse kasutaja ees- ja perekonnanime.

2.2 Terviseinfo.ee kasutajal on juurdepääs kõigile terviseinfo.ee rubriikidele. Registreeritud kasutajal on võimalus lisada sissekandeid blogisse ja tervist toetavate tegevuste andmebaasi, kommenteerida, koolitustele ja sündmustele registreerida ning soovi korral võimalus saada lisainfot, sh uudiskirja e-postiga.

2.3 Kasutaja kinnitab, et tema poolt terviseinfo.ee keskkonda sisestatav informatsioon ei ole eksitav, vastuolus heade kommete ja õigusaktidega. Kasutajal on keelatud ja kasutaja kohustub terviseinfo.ee veebilehel mitte avaldama kommentaare ja sõnumeid, mis sisaldavad ähvardusi, solvanguid, ebatsensuursed väljendusi ja labasusi, õhutavad vaenule ja/või vägivallale, üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele, on kirjutatud teise isiku nime all (v.a pseudonüümi kasutamine) ja/või sisaldavad muid teise isiku isikuandmeid; sisaldavad teemaväliseid linke, spämmi ja reklaami; on sisutud ja/või teemavälised. Terviseinfo.ee haldajal on õigus kõik kommentaarid, kuulutused, läkitused, mille sisu ei vasta eelpoolnimetatule, kustutada.

2.4 Kasutaja kohustub mitte kasutama terviseinfo.ee veebikeskkonda ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

2.5 Sobimatu kommentaari/kuulutuse/sõnumi avastamisel palume kasutajal sellest terviseinfo.ee haldajat teavitada. Selleks saada teade e-posti aadressile toimetaja@terviseinfo.ee . Terviseinfo.ee haldaja lähtub kommentaaride jälgimisel notice-and-take-down printsiibist - kasutajat kutsutakse üles halvast kommentaarist teatama, toimetus vaatab laekunud teateid ja reageerib vastavalt kommentaari kustutades või heaks kiites. Terviseinfo.ee haldaja jälgib laekuvaid teateid regulaarselt ja kõrvaldab reegleid eiravad kommentaarid esimesel võimalusel. Esmajärjekorras tegeletakse isikuid puudutavate kommentaaridega.

2.6 Kasutaja kasutab terviseinfo.ee veebilehekülge selliselt, et kasutaja tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende poolt veebilehe terviseinfo.ee kasutamist.

2.7 Kasutaja on kohustatud mitte kahjustama, häirima, rikkuma terviseinfo.ee tavapärast funktsioneerimist.

2.8 Kasutaja kohustub järgima ka kõiki teisi kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

3. Terviseinfo.ee haldaja õigused ja kohustused

3.1 Terviseinfo.ee haldaja on igal ajal õigustatud jälgima terviseinfo.ee toimuvat tegevust, sh jälgima terviseinfo.ee veebilehele kasutaja poolt sisestatavat informatsiooni. Haldaja aktsepteerib kasutajate poolt lisatud sisu, v. a foorumipostitused, enne selle avaldamist veebilehel. Otsesuhtluse kasutajaga saadab haldaja kasutaja e-posti aadressile.

3. 2 Terviseinfo.ee haldajal on igal ajal õigustatud eemaldama terviseinfo.ee veebilehelt kasutaja poolt tehtud sissekandeid juhul, kui need on vastuolus kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Oma otsust sissekande eemaldamise kohta ei pea terviseinfo.ee haldaja põhjendama. Terviseinfo.ee haldajal on õigus eelkirjeldatud juhul piirata kasutaja ligipääsu sissekannete kirjutamisele.

3.3 Terviseinfo.ee haldajal on õigus blokeerida kasutaja, kes rikkunud head tava, kasutustingimusi, seadust, kahjustanud terviseinfo.ee või terviseinfo.ee haldaja mainet või seganud terviseinfo.ee tööd.

3.4 Terviseinfo.ee haldaja on õigustatud igal ajal teostama terviseinfo.ee parema kasutamise huvides terviseinfo.ee piires andmete ümberpaigutusi sisestatud andmete osas, nt tõstma esitatud küsimusi parema jälgitavuse huvides erinevatesse kategooriatesse, muutmata sealjuures sissekande sisu.

3.5 Terviseinfo.ee haldaja jätab endale õiguse keelduda vastuste andmisest kasutajate poolt esitatud mitteasjakohastele küsimustele.

3.6 Kasutaja juurdepääsu lihtsustamiseks võib terviseinfo.ee haldaja kasutada oma veebilehel viiteid veebilehtedele, mille omanikeks või haldajateks on kolmandad osapooled. Viite kaudu kolmanda osapoole veebilehte külastades tuleb teil tutvuda ning nõustuda selle kasutustingimustega. Samuti nõustute Te sellega, et terviseinfo.ee haldaja ei oma kontrolli selle veebilehe sisu üle ning ei võta endale vastutust kolmanda osapoole veebilehel loodud ja avaldatud materjalide eest. Viide terviseinfo.ee haldajale mittekuuluvale veebilehele ei tähenda seda, et terviseinfo.ee haldaja annab heakskiidu kolmanda osapoole veebilehele.

3.7 Terviseinfo.ee haldaja ei taga terviseinfo.ee veavaba toimimist, esinevate vigade parandamist ning terviseinfo.ee serveri vea- või viirusevaba tööd, kuid teeb selleks kõik endast mõistlikult oleneva.

3.8 Terviseinfo.ee haldaja kohustub järgima ka kõiki teisi käesolevatest kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

4. Autoriõigused

4.1 Terviseinfo.ee ja iga selle osa on autorikaitse objekt ning selle omandiõigus kuulub terviseinfo.ee haldajale.

4.2 Kõik terviseinfo.ee avaldatud materjalid, sh artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigusega kaitstud teosed, kuuludes kas terviseinfo.ee haldajale või vastavale litsentsiandjale ning mille kasutamise reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses või terviseinfo.ee ja litsentsiandja vahel sõlmitud lepingus.

4.3 Terviseinfo.ee keskkonnas avalikustatud materjalide kasutamine ja reprodutseerimine ilma terviseinfo.ee haldaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud füüsilistel isikutel isiklikuks otstarbeks reprodutseerimine ja tõlkimine tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

4.4 Terviseinfo.ee artiklite refereerimisel, sh mujal meedias, peab refereerija viitama artikli autorile, pealkirjale ja hüperlingiga lisama viite artikli originaalile terviseinfo.ee keskkonnas. Tsiteerimine ja refereerimine on lubatud motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

5. Vastutus

5.1 Terviseinfo.ee veebikeskkonnas kasutaja küsimusele antud vastus on üldise iseloomuga ning soovitusliku sisuga. Terviseinfo.ee ei tegele meditsiinialase nõustamisega. Terviseinfo.ee haldaja ei vastuta kasutajate poolt lisatud info ja sissekannete sisus toodud informatsiooni ning vastuses sisalduva nõuande järgimisest tulenevate tagajärgede eest.

5.2 Terviseinfo.ee arutelufoorum ja kommentaarium on tehnilised vahendid, mis võimaldavad kasutajatel arutleda erinevatel teemadel, sisestades terviseinfo.ee veebikeskkonda sõnumeid ning avaldades kommentaare. Terviseinfo.ee haldaja käsitleb sõnumi sisestajat ja kommentaari lisajat avaldajana võlaõigusseaduse tähenduses. Terviseinfo.ee kasutajate poolt sisestatud sõnumeid ega lisatud kommentaare ei toimeta. Terviseinfo.ee haldaja ei vastuta kasutaja poolt sisestatud sõnumi, kommentaari, kuulutuse, nende sisu ega sõnumi/kuulutuse/kommentaari kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest.

5.3 Kasutaja vastutab täies ulatuses tema poolt terviseinfo.ee veebilehel avaldatud sõnumi, kommentaari või muu informatsiooni sisu eest. Kasutaja vastutab täielikult tema poolt terviseinfo.ee veebilehele sisestatud informatsiooni tagajärjel terviseinfo.ee tekkinud kahju eest.

5.4 Kasutaja viibib terviseinfo.ee veebikeskkonnas ja kasutab terviseinfo.ee teenuseid täielikult omal vastutusel. Terviseinfo.ee haldaja ei vastuta terviseinfo.ee veebilehel avaldatud informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest.

5.5 Terviseinfo.ee haldaja ei vastuta terviseinfo.ee toimimise häiretest kasutajale tekkiva kahju eest.

5.6 Pooled kannavad täielikku vastutust kasutustingimuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele poolele või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja kasutustingimustes sätestatud alustel ja korras.

5.7 Kõik eksperimendid, küsimustikud, gallupid ja testid terviseinfo.ee keskkonnas on vabatahtlikud, nendes osalemine toimub kasutaja enda tahtel ja võimalike ebasoovitavate tulemuste eest terviseinfo.ee ei vastuta.

6. Vaidluste lahendamine

6.1 Kõik kasutustingimuste täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel.

6.2 Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Terviseinfo.ee kasutamisest tulenevatele õigussuhetele ja käesolevate kasutustingimuste sisule kohaldatakse Eesti õigust.