Blogi / Tervise Arengu Instituudi aasta silmapaistvaimad teod

Tervise Arengu Instituudi aasta silmapaistvaimad teod

  • Autor:Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
  • 21. Detsember 2012

Tervise Arengu Instituut (TAI) valis 2012. aastal esmakordselt aasta tegu. Aasta teole said kandideerida kõikide TAI erinevate osakondade projektid, algatused või tegevused, mis on selle aasta jooksul alustatud või läbi viidud ja mida hinnatakse enda jaoks kõige kõrgemalt.

Toome alljärgnevalt välja kuus enim hääli saanud aasta teo nominenti, et neid parimaid tegusid ka teiega jagada. Täname kõiki partnereid, kellega koos oleme tööd teinud ja soovime teile edukat uut aastat!

Aasta teod 2012:

Pilootprojekt: Diabeediga laste toetamine haridusasutustes

Tegemist on uue algatusega, mis aitab kaasa erivajadustega laste diskrimineerimise vähendamisele, toetab otseselt laste toimetulekut lasteaias või koolis, aitab hoida haigust kontrolli all ning vähendab tüsistuste teket. Samuti toetab projekt lapsevanemaid ja haridustöötajaid.

Pilootprojekti raames pakkusid nii laste tugiisikutele ehk haridustöötajatele ja lapsevanematele koolitust ja nõustamist neli diabeediõde. Pilootprojektis osales kokku 13 haridusasutust ja 14 last, kellel on diabeet alles avastatud ja kes lähevad lasteaeda või kooli. Üldse on Eestis ligi 600 diabeediga last ja nende arv üha suureneb.

Piloodi järel on valminud kontseptsioon diabeediga laste toetamiseks haridusasutuses ja juhendmaterjalid.

Projekti läbiviimisel olid TAI headeks ja motiveeritud koostööpartneriteks Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing, endokrinoloogid ja õed.

Loodame, et tulevikus saab sellest teenus, millel on kindel püsiv rahastus .

AS Viljandi Haigla Psühhiaatriakeskuse baasil uimastisõltuvusega naiste rehabilitatsiooniteenuse käivitamine

Kuigi narkomaania probleem on Eestis teravalt üleval juba 1990. aastate lõpust, ei olnud siiani väljakujunenud ühtegi toimivat meditsiinilise rehabilitatsiooni programmi, mis oleks suunatud just naistele.

2011. aastal alustasime läbirääkimisi AS Viljandi Haigla meeskonnaga ning valmistasime koostöös ette uue teenuse. Takistusi ja väljakutseid oli palju - rahade leidmine, meeskonna moodustamine ja koolitamine ning teenusele õige sisu andmine.

Aprillis 2012 alustas SA Viljandi Haigla statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse osutamist uimastisõltuvusprobleemidega naistele. Keskus asub Viljandi Haigla Jämejala Psühhiaatriakliiniku territooriumil.

Nii patsientide kui ka teiste partnerite tagasiside uue teenuse kohta on olnud positiivne. Esmakordselt võime öelda, et Eestis on võimalik aidata ka kõige keerulisemate probleemidega naissõltlasi.

Maakondade terviseülevaated

Sel aastal avalikustasime TAI, Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaameti koostöös valminud ülevaate "Tervis ja heaolu Eesti maakondades 2000-2010", mis annab värvika pildi inimeste elukvaliteedist Eesti eri paigus.

Ülevaate tarvis ei viinud me läbi uusi uuringuid, vaid kasutasime riiklikes registrites ja andmebaasides olemasolevaid andmeid, mida esitlesime võimalikult kompaktselt ja lihtsalt loetavas vormis. Kuna varasemalt pole sellisel moel maakondi omavahel kõrvutatud, siis pakkus see palju uusi vaatenurki inimeste tervise ja heaolu olukorrale Eestis.

Ülevaadete eesmärk oli tutvustada Eesti inimeste tervise ja heaolu olukorda võimalikult laiale ringile inimestele, eelkõige aga otsusetegijatele. Kuna ülevaade ühe maakonna olukorrast on kokku pandud vaid neljale leheküljele, peaks iga vähegi huvitatud isik saama sealt kiiresti üsna tervikliku pildi, ilma et ta peaks läbi lugema suurt hulka statistilisi analüüse. Sellega püüame aidata kaasa sellele, et inimeste tervise nimel elluviidavad tegevused oleksid planeeritud faktidele toetudes ehk tõenduspõhiselt – teades täpselt, mis on hästi ja mis halvasti, saab nappe ressursse kulutada targalt ja läbimõeldult.

Ülevaadete koostamine ei olnud ühegi osakonna tegevuskavas, vaid kasvas välja kahe töötaja algatusest, milleks saadi inspiratsiooni oma Suurbritannia kolleegidelt, kes taolisi ülevaateid on aastaid juba koostanud.

Võimalik, et TAI hakkab sarnaseid Eesti terviseülevaateid avalikustama iga kahe või nelja aasta tagant.

Ülevaadetega saab tutvuda siin

Pilootprojekt: Alkoholiennetusprogramm Efekt

Lähtuvalt noorte alkoholitarvitamise olukorrast ühendasid neli TAI osakonda oma jõud ja alustasid uue, kolm aastat kestva programmiga, mille põhieesmärk on edasi lükata noorte esmakordset alkoholi tarvitamise vanust ja vähendada noorte alkoholi tarvitamist. Kõik see toimub läbi lastevanemate teadlikkuse tõstmise ning oskuste tugevdamise.

Spetsiaalse väljaõppe saanud koolitajad kohtuvad lastevanematega kuuel korral lastevanemate koosolekute raames ning lisaks kohtumistele saadetakse kaks korda aastas vanematele ka uudiskirjad, mis sisaldavad infot nii sõltuvusainete kui ka teiste lastega seotud teemade kohta. Tegemist on esimese korraga, mil sellist lähenemist noorte alkoholi tarvitamise vähendamiseks Eestis kasutatakse.

Algselt viiakse programm läbi Eesti Tervist Edendavate Koolide võrgustikus ja heade tulemuste korral laieneb see järgnevatel õppeaastatel üle-eestiliseks.

Skriininguregistri projekti käivitamine ja selle rajamiseks rahastuse hankimine

Tegemist on riiklikult väga olulise protsessi algatamisega. Skriininguregistri vajadust vähitõrje tõhustamisel rõhutati juba 2007. aastal riiklikus vähistrateegias, ometi ei oldud kuni 2012. aastani tegudeni jõutud .

Rahvastiku faktilise toitumisuuringu ettevalmistamine

Viimane faktiline toitumisuuring viidi Eestis läbi aastal 1997. Tänavu toimus uue uuringu ettevalmistamiseks piloot, mille käigus küsitleti ligi 200 inimest. Järgmisel aastal algab põhiuuring, kus peaks osalema ligi 9000 inimest. Uuringut aitavad läbi viia intervjueerijad, kes viivad inimestega läbi kahe päeva toitumisküsitluse, lisaks on vaja uuritaval endal täita üldankeet ja sagedusküsimustik.

Uuringu tulemusena saame hinnata Eesti elanikkonna toitumist.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906
maris.jakobson@tai.ee